Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Yesu ni Nthowa, Unenesko, na Umoyo

 MUTU 80

Muliska Muwemi na Viŵaya vya Mberere

Muliska Muwemi na Viŵaya vya Mberere

YOHANE 10:1-21

  • YESU WAKAYOWOYA VYA MULISKA MUWEMI NA VIŴAYA VYA MBERERE

Yesu wakalutilira kusambizga ŵanthu mu Yudeya. Sono wakayowoya vinthu ivyo ŵakavimanyanga makora. Wakayowoya vya mberere na viŵaya vya mberere. Kweni apa wakanenanga mberere panji viŵaya vyanadi yayi. Ŵayuda ŵakwenera kuti ŵakakumbuka mazgu gha Davide, ghakuti: “Yehova ni Muliska wane. Nisoŵenge kanthu chara. Wakunigoneka mu mautheka ghakubiliŵira.” (Salimo 23:1, 2) Mu salimo linyake Davide wakachema mtundu wa Ŵayuda wakati: “Tiyeni tijikame panthazi pa Yehova, Mlengi withu. Pakuti iyo ni Chiuta withu, ise tili ŵanthu ŵa mu mskambo wake.” (Salimo 95:6, 7) Ŵaisrayeli ŵakaŵa pasi pa Dango, ndipo ŵakaŵa nga ni mskambo wa mberere.

“Mberere” zira zikaŵa mu “chiŵaya” chifukwa Ŵaisrayeli ŵakababikira mu phangano la Dango. Dango likaŵa nga ni ntchiliŵa, likaŵavikiliranga ku maukazuzi gha ŵanthu ŵamitundu. Kweni Ŵaisrayeli ŵanyake ŵakachitiranga nkhaza mskambo wa Chiuta. Yesu wakati: “Nadi nkhumuphalirani kuti, uyo wakuleka kunjira pa mulyango wa chiŵaya cha mberere, kweni wakukwera pa malo ghanyake, ni munkhungu na wakupoka vyaŵene. Kweni uyo wakunjira pa mulyango ni muliska wa mberere.”—Yohane 10:1, 2.

Ŵanthu ŵakwenera kuti ŵakakumbuka ŵanalume ŵanyake awo ŵakajichemanga kuti Mesiya, panji kuti Khristu. Ŵanalume aŵa ŵakaŵa nga mbankhungu na ŵakupoka vyaŵene. Ŵanthu ŵakeneranga yayi kuŵalondezga ŵapusikizgi aŵa. Kweni ŵalondezgenge “muliska wa mberere,” uyo Yesu wakayowoya, apo wakati:

“Mulinda wa pa mulyango wakumujulira ndipo mberere zikupulika mazgu ghake. Wakuchema mberere zake mazina na kuzifumiskira kuwaro. Para wazifumiskira kuwaro mberere zake zose, wakudangira panthazi, ndipo mberere zikumulondezga, chifukwa mazgu ghake zikughamanya. Mulendo zingamulondezga chara kweni zikumuchimbira, chifukwa mazgu gha ŵalendo zikughamanya yayi.”—Yohane 10:3-5.

Vyaka vyakumasinda, Yohane Mubatizi wakaŵa nga ni mulinda wa pa mulyango. Wakaphalira mberere izo zikaŵa pasi pa Dango kuti zilondezgenge Yesu. Nakuti mberere zinyake, za ku Galileya na mu Yudeya mura, zikamanya mazgu gha Yesu. Kasi ‘wakazilongozgera nkhu’? Kasi pakaŵa uwemi wuli para zamulondezga? Ŵanyake awo ŵakapulika ntharika ya Yesu iyi ŵakwenera kuti ŵakazizwa, chifukwa “ŵakapulikiska yayi ivyo wakayowoyanga kwa iwo.”—Yohane 10:6.

Yesu wakati: “Nadi nkhumuphalirani kuti, ine ndine mulyango wa mberere. Wose awo ŵiza na kupusikizgira kuti ndine, mbankhungu na ŵakuphanga vinthu vyaŵene, kweni mberere zindaŵapulikire. Ine ndine mulyango. Waliyose uyo wakunjira pa ine wazamuponoskeka, ndipo wazamunjira na kufuma na kusanga chakurya.”—Yohane 10:7-9.

Apa Yesu wakambiska nkhani yachilendo. Ŵanthu awo ŵakamutegherezganga ŵakamanya kuti iyo ni mulyango wakunjilira mu phangano la Dango yayi, ilo likaŵako kale vyaka vinandi chomene. Ntheura wakwenera kuti wakayowoyanga kuti mberere izo ‘wakuzilongozgera kuwaro’ zikunjira mu chiŵaya chinyake. Kuti zikachitechi?

Pakulutizga kulongosora mulimo wake, Yesu wakati: “Ine nili kwiza kuti ŵaŵe na umoyo, uwo mbumoyo wamuyirayira. Ine ndine muliska muwemi. Muliska muwemi wakupeleka umoyo wake chifukwa cha mberere.” (Yohane 10:10, 11) Yesu wakaŵakhwimiska kale ŵasambiri ŵake kuti: “Kopa chara imwe ŵakamskambo kachoko, chifukwa Awiskemwe ŵazomerezga kumupani Ufumu.” (Luka 12:32) Awo ŵali mu ‘kamskambo kachoko’ ni awo Yesu wakuŵalongozgera ku chiŵaya chiphya, mwakuti ŵaŵe na “umoyo, uwo mbumoyo wamuyirayira.” Ni mwaŵi ukuru chomene kuŵa mu mskambo uwu!

Kweni Yesu wakalekera penepapo yayi. Wakatiso: “Nili nazo mberere zinyake, izo ni za mu chiŵaya ichi chara. Nazo nkhwenera kuzitora, zipulikenge mazgu ghane, ndipo ziŵenge mskambo umoza, muliska yumoza.” (Yohane 10:16) Ŵa “mberere zinyake” aŵa ŵali mu “chiŵaya ichi chara.” Ntheura ŵakwenera kuti mba mu chiŵaya chinyakeso, chakupambana na “ŵakamskambo kachoko” awo ŵazamuhara Ufumu. Mberere mu viŵaya viŵiri ivi zizamupokera viharo vyakupambana. Kweni zose zizamuwovwirika na Yesu. Yesu wakati: “Adada ŵakunitemwa, chifukwa nkhupeleka umoyo wane, mwakuti niwupokereso.”—Yohane 10:17.

Ŵanthu mu mzinda mura ŵakati: “Wali na chiŵanda ndipo ngwakufuntha.” Kweni ŵanyake ŵakalongora kuti ŵakategherezganga na mtima wawo wose ndipo ŵakakhumbanga kulondezga Muliska Muwemi. Ŵakati: “Agha ni mazgu gha munthu wachiŵanda yayi. Kasi chiŵanda chingajura maso gha ŵanthu ŵachibulumutira?” (Yohane 10:20, 21) Apa ŵakwenera kuti ŵakayowoyanga ivyo Yesu wakachita kumasinda apo wakachizga munthu uyo wakababika wachibulumutira.