Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Yesu ni Nthowa, Unenesko, na Umoyo

 MUTU 66

Wakaŵa ku Yerusalemu ku Chiphikiro cha Mahema

Wakaŵa ku Yerusalemu ku Chiphikiro cha Mahema

YOHANE 7:11-32

  • YESU WAKASAMBIZGANGA PA TEMPILE

Kufuma waka apo wakabatizikira, Yesu wakamba kumanyikwa chomene mu vilimika vyose ivi. Ŵayuda ŵanandi ŵakawona minthondwe iyo Yesu wakachita. Ndipo ŵanthu mu vigaŵa vyose ŵakapulika milimo yake. Sono wakaŵa ku Yerusalemu, ku Chiphikiro cha Mahema (panji kuti Visakasa). Ŵanthu ŵanandi ŵakakhazganga kuwona ivyo wachitenge.

Ŵanthu ŵakaŵa na maghanoghano ghakupambana pa Yesu. Ŵanyake ŵakatenge “ni munthu muwemi.” Ŵanyake ŵakatenge “Ni muwemi chara, wakupuluska mzinda.” (Yohane 7:12) Ŵanthu ŵakaphwepwerezgananga ivi pa zuŵa lakwamba la chiphikiro. Kweni pakaŵavya uyo wakaŵa na chikanga kuti wayowoye m’malo mwa Yesu, chifukwa wose ŵakawopanga ŵalongozgi ŵa Ŵayuda.

Apo chiphikiro chikaŵa mukati, Yesu wakiza pa tempile. Ŵanandi ŵakathamba na luso lwake pakusambizga. Yesu wakalutako yayi ku masukulu gha ŵarabi, lekani Ŵayuda ŵakazizwa kuti: “Kasi munthu uyu wakughamanya wuli Malemba, uku wandasambire sukulu?”—Yohane 7:15.

Yesu wakalongosora kuti: “Ivyo nkhusambizga ni vyane chara, kweni vya uyo wakanituma. Usange munthu wakukhumba kuchita khumbo la Chiuta, wamanyenge usange chisambizgo ichi ntchakufuma kwa Chiuta panji usange nkhuyowoya vyane.” (Yohane 7:16, 17) Ivyo Yesu wakasambizganga vikakolerananga na Dango la Chiuta, ntheura ŵanthu ŵakawonerathu kuti wakajipenjeranga uchindami yayi.

Pamanyuma Yesu wakati: “Asi Mozesi wakamupani Dango? Kweni palije nanga njumoza wa imwe uyo wakupulikira Dango ili. Chifukwa wuli mukukhumba kunikoma?” Ŵanyake mu mzinda, chomene ŵalendo awo ŵakafuma kutali, ŵakamanyanga yayi kuti pali ŵanyake awo ŵakukhumba nadi kumukoma. Ŵakawonanga kuti vingachitika yayi kuti munthu waghanaghane vya kukoma msambizgi muwemi nga ni Yesu. Ntheura ŵakaghanaghana kuti Yesu wali na suzgo lekani wakayowoyanga nthena. Iwo ŵakati: “Uli na chiŵanda. Ni njani wakukhumba kukukoma?”—Yohane 7:19, 20.

Pakaŵa kuti pajumpha chaka chimoza na hafu kufuma apo ŵalongozgi ŵa Ŵayuda ŵakakhumbanga kukoma Yesu wati wachizga munthu pa Sabata. Ntheura Yesu wakayowoya fundo zankhongono kuti ŵamanye kuti ivyo ŵakaghanaghananga vikaŵa vyawakawaka. Wakayowoya kuti Dango likati mwana mwanalume wakwenera kukotoleka pa zuŵa la 8 nanga pangaŵa pa Sabata. Yesu wakaŵafumba kuti: “Usange munthu wakukotoleka pa sabata kuti Dango la Mozesi lisungike, kasi mukunikalipira chifukwa chakuti nkhachizga munthu pa sabata? Lekani kweruzga kuyana na kawonekero ka kuwaro, kweni mweruzgenge mwaurunji.”—Yohane 7:23, 24.

Ŵanthu ŵa mu Yerusalemu awo ŵakamanyanga umo vyose vikaŵira ŵakati: “Asi munthu uyu ndiyo [ŵalongozgi] ŵakukhumba kumukoma? Kweni wonani, wakuyowoya pakweru, ndipo ŵakuzgorako kanthu chara. Kasi ŵalongozgi ŵachali ŵandamanye kuti uyu ni Khristu?” Chifukwa wuli pera ŵanthu aŵa ŵakagomezganga yayi kuti Yesu ni Khristu? Iwo ŵakati: “Tikumanya uko wakufuma munthu uyu, kweni para Khristu wiza, palije uyo wazamumanya uko wafuma.”—Yohane 7:25-27.

Ŵali penepara pa tempile, Yesu wakaŵazgora kuti: “Imwe mukunimanya ndiposo mukumanya na uko nkhufuma. Kweniso nkhiza mwa ine nekha chara, ndipo Uyo wali kunituma ine ngwanadi, kweni imwe mukumumanya chara. Ine nkhumumanya, chifukwa ndine mwimiliri wakufuma kwa iyo, ndipo ndiyo wakanituma.” (Yohane 7:28, 29) Yesu wakati wayowoya fundo yakupulikikwa iyi, ŵanyake ŵakakhumba kumukora kuti panji ŵakamujalire mu jele panji ŵamukome. Kweni ivyo ŵakakhumbanga vikatondeka chifukwa nyengo yakuti Yesu wafwire yikaŵa yindakwane.

Kweni ŵanthu ŵanandi ŵakagomezga mwa Yesu. Nakuti chikaŵa chakupulikikwa, chifukwa Yesu wakenda pa maji, wakalekeska chimphepo, wakalyeska ŵanthu ŵanandi na tuvibama tuchoko na somba, wakachizga ŵalwari, wakachizga ŵakupendera ndipo ŵakendanga, wakajura maso gha ŵambura kuwona, wakachizga ŵavyoni, kweniso wakawuska nanga mbakufwa. Ntchakuzizika yayi kuti ŵakafumba kuti: “Usange Khristu wiza, kasi wazamuchita vimanyikwiro vinandi kuluska ivyo wachita munthu uyu?”—Yohane 7:31.

Ŵafarisi ŵakati ŵapulika wumba ukuyowoya mazgu agha, iwo pamoza na ŵalara ŵa ŵasembe ŵakatuma ŵalinda kuti ŵakakore Yesu.