Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Yesu ni Nthowa, Unenesko, na Umoyo

 MUTU 79

Ŵayuda Ŵakaŵa Pafupi Kuparanyika

Ŵayuda Ŵakaŵa Pafupi Kuparanyika

LUKA 13:1-21

  • IVYO TIKUSAMBIRAKO KU NKHANI ZIŴIRI IZO YESU WAKAYOWOYA

  • MWANAKAZI WAKUPENDERA WAKACHIZGIKA PA SABATA

Yesu wakayezga kovwira ŵanthu mu nthowa zinandi kuti ŵaghanaghanenge vya kuŵa ŵabwezi ŵa Chiuta. Wakati wamara kuyowoya na ŵanthu awo ŵakaŵa kuwaro kwa nyumba ya Mufarisi, wakasangaso mwaŵi unyake wakuŵawovwilira.

Ŵanyake mwa ŵanthu ŵara ŵakazunura chinthu chinyake chachitima icho chikachitika. Ŵakayowoya kuti Kazembe wa Ŵaroma Pontiyo “Pilato wakakoma Ŵagalileya awo ŵakapelekanga sembe.” (Luka 13:1) Kasi ŵanthu aŵa ŵakang’anamuranga vichi?

Panyake Ŵagalileya ŵara ni awo ŵakakomeka apo Ŵayuda ŵanandi ŵakawukira Pilato wakati watora ndalama mu tempile zakuzengera mugelo utali wakulongozgera maji mu Yerusalemu. Pilato wakwenera kuti wakakolerana na ŵalara ŵa pa tempile kuti watore ndalama zira. Awo ŵakaphaliranga Yesu nkhani iyi ŵakaghanaghananga kuti Ŵagalileya ŵara ŵakakomeka chifukwa chakuti ŵakananga. Kweni Yesu wakasuska fundo iyi.

Yesu wakafumba kuti: “Kasi mukughanaghana kuti Ŵagalileya aŵa ŵakaŵa ŵakwananga chomene kuluska Ŵagalileya ŵanyake wose chifukwa chakuti vinthu ivi vikaŵawira?” Yesu wakazgora yekha, kuti yayi. Ndipo wakasangirapo mwaŵi pa nkhani yira kuti wachenjezge Ŵayuda, wakati: “Namwe muzamufwa mwakuyana waka para mundang’anamuke mtima.” (Luka 13:2, 3) Kufuma apo, Yesu wakazunura soka linyake ilo likwenera kuti likachitika apo mugelo wura ukazengekanga.

Wakafumba kuti: “Kasi mukughanaghana kuti ŵanthu 18 awo chigongwe cha Siloamu chikaŵawira na kuŵakoma, ŵakaŵa ŵakwananga chomene kuluska ŵanthu ŵanyake wose awo ŵakukhala mu Yerusalemu?” (Luka 13:4) Mzinda wura ukwenera kuti ukawonanga nga ŵanthu ŵara ŵakafwa chifukwa cha mauheni ghawo. Apa napo Yesu wakasuska fundo iyi. Wakamanyanga kuti “nyengo na vyakuchitika vyamabuchi” vingawira waliyose, ndipo panyake ndivyo vikachitikira ŵanthu ŵara. (Mupharazgi 9:11) Kweni Yesu wakakhumbanga kuti ŵanthu ŵara ŵasambirepo pa nkhani yira. Yesu wakati: “Namwe muzamufwa mwakuyana waka para mundang’anamuke mtima.” (Luka 13:5) Kweni chifukwa wuli pa nyengo yira Yesu wakayowoyapo chomene pa nkhani iyi?

Wakayowoyapo chomene nkhani yira chifukwa cha kuwona umo ŵanthu ŵa ku malo agha ŵakachitira. Ndipo wakayowoya chiyelezgero ichi: “Munthu munyake wakaŵa na khuni la mkuyu lakupandika mu munda wake wa mpheska, ndipo wakiza kuzakapenja vipambi mu khuni kweni wakasangamo kanthu yayi. Ndipo wakati kwa wakupwelelera munda wa mpheska, ‘Ni vyaka vitatu sono nkhwiza kuzakapenja vipambi mu khuni ili la mkuyu, kweni nindasangemo kanthu. Lidumura! Kasi pali chifukwa chakuti linangenge waka dongo?’ Wakamuzgora kuti, ‘Fumu, mulilekeso dankha chaka chino, nijime musi na kuŵikamo manyoŵa. Usange munthazi lizamupambika vipambi, ntchiwemi, kweni usange chara, muzamulidumulira pasi.’”—Luka 13:6-9.

Vyaka vyakujumpha vitatu, Yesu wakayezgayezga kuti wawovwire Ŵayuda kuŵa na chipulikano. Kweni Ŵayuda ŵachoko waka ndiwo ŵakazgoka ŵasambiri ŵake, ndiwo tingati ŵakaŵa vipambi ivyo wakasanga pa mulimo wake. Sono mu chaka chachinayi cha uteŵeti, Yesu wakakoleska uteŵeti wake. Wakaŵa nga wakujima na kuthira manyoŵa musi mwa khuni la mkuyu, ilo Mbayuda. Wakalimbikira kupharazga na kusambizga mu Yudeya na Pereya. Mbalinga awo ŵakazomera uthenga wake? Ŵayuda ŵachoko waka ndiwo ŵakazomera. Kweni mtundu wose wa Ŵayuda ukakana kung’anamuka mtima, ndipo ukaŵa wakwenelera pharanyiko.

Ŵayuda ŵanandi ŵakakhumba yayi kung’anamuka mtima, ndipo ivi vikawoneka pa zuŵa linyake la Sabata. Pa zuŵa ili, Yesu wakasambizganga mu sunagoge. Wali mu sunagoge, wakawona mwanakazi uyo chiŵanda chikamusuzganga, ndipo wakaŵa wakukokonyara vyaka 18. Yesu wakamulengera lusungu mwanakazi yura, ntheura wakati kwa iyo: “Wamwanakazi, wafwatuka ku ulwari wako.” (Luka 13:12) Yesu wakaŵika mawoko ghake pa iyo. Nyengo yeneyiyo mwanakazi yura wakanyoloka ndipo wakamba kuchindika Chiuta.

Ivi vikakwiyiska chomene mulara wa sunagoge, ndipo wakati: “Pali mazuŵa 6 ghakugwilira ntchito, ntheura mu mazuŵa agha mwizenge na kuzakachizgika, kweni pa zuŵa la Sabata chara.” (Luka 13:14) Mulara wa sunagoge yura wakakana yayi kuti Yesu wali na nkhongono zakuchizgira ŵalwari. Kweni iyo wakasuska ŵanthu chifukwa cha kwiza pa Sabata kuti ŵazakachizgike. Yesu wakayowoyapo, wakati: “Ŵapusikizgi, asi mose pa Sabata mukusutura ng’ombe yinu panji mbunda yinu mu chiŵaya na kuyilongozga kuti yikamwe maji? Kasi ntchakwenelera chara kuti mwanakazi uyu, uyo ni mwana wa Abrahamu, ndiposo uyo Satana wakamukaka vyaka 18, kuti wasutulike ku suzgo ili pa zuŵa la Sabata?”—Luka 13:15, 16.

Awo ŵakasuskanga Yesu soni zikaŵakora, kweni mizinda yikakondwa chomene pakuwona vinthu vikuru ivyo Yesu wakachitanga. Wachali mwenemura mu Yudeya, Yesu wakayowoyaso ntharika ziŵiri za Ufumu, izo wakayowoyapo kale kumanyuma apo wakaŵa mu boti pa Nyanja ya Galileya.—Mateyu 13:31-33; Luka 13:18-21.