Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Yesu ni Nthowa, Unenesko, na Umoyo

 MUTU 71

Ŵafarisi Ŵakafumba Munthu Uyo Wakababika Wachibulumutira

Ŵafarisi Ŵakafumba Munthu Uyo Wakababika Wachibulumutira

YOHANE 9:19-41

  • ŴAFARISI ŴAKAFUMBA MUNTHU UYO WAKABABIKA WACHIBULUMUTIRA

  • ŴALONGOZGI ‘ŴACHIBULUMUTIRA’

Ŵafarisi ŵakakhumba yayi kugomezga kuti Yesu wachizga munthu uyo wakababika wachibulumutira, ntheura ŵakachema ŵapapi ŵake. Ŵapapi ŵa munthu yura ŵakamanyanga kuti para ŵangapusa, ‘ŵangasezgeka mu sunagoge.’ (Yohane 9:22) Suzgo likaŵa lakuti para ŵangasezgeka, mbwenu ndikuti ŵaleka kuchezga na Ŵayuda ŵanyawo kweniso ŵangakavuka.

Ŵafarisi ŵakafumba mafumbo ghaŵiri, ŵakati: “Kasi uyu ni mwana winu uyo mukuti wakababika wachibulumutira? Vyenda wuli kuti wambe kulaŵiska?” Ŵapapi ŵara ŵakazgora kuti: “Tikumanya kuti uyu ni mwana withu ndiposo kuti wakababika wachibulumutira. Kweni tikumanya yayi kuti wamba wuli kulaŵiska. Tikumanya yayi uyo wajura maso ghake.” Vingachitika kuti mwana wawo wakaŵaphalira ivyo vikachitika, kweni ŵakachita mwamahara pakuzgora, ŵakati: “Mufumbani. Ni mulara. Wazgore yekha.”—Yohane 9:19-21.

Ntheura Ŵafarisi ŵakamuchemaso munthu yura na kumofya, ŵakati ŵali na ukaboni wakuti Yesu ni muheni. Ŵakati kwa munthu yura: “Peleka uchindami kwa Chiuta, ise tikumanya kuti munthu uyu ngwakwananga.” Pakuzgora ivyo ŵakayowoya, munthu yura wakati: “Kwali ngwakwananga nkhumanya chara.” Kweniso wakati: “Icho nkhumanya ntchakuti, nkhaŵa wachibulumutira, kweni sono nkhulaŵiska.”—Yohane 9:24, 25.

Ŵafarisi ŵakakhumba yayi kuthera, ŵakamufumbaso kuti: “Kasi wanguchitachi kwa iwe? Wangujura wuli maso ghako?” Munthu yura wakachita chikanga, wakazgora kuti: “Namuphalirani kale kweni mukupulika chara. Chifukwa wuli mukukhumba kupulikaso? Kasi namwe mukukhumba kuŵa ŵasambiri ŵake?” Ŵafarisi ŵakakwiya chomene, ŵakati: “Ndiwe msambiri wa munthu yura, kweni ise tili ŵasambiri ŵa Mozesi. Tikumanya kuti Chiuta wakayowoyanga na Mozesi, kweni munthu uyu, tikumanya chara uko wali kufuma.”—Yohane 9:26-29.

Munthu yura wakazizwa chomene, wakati: “Ichi ntchakuzizika nadi kuti imwe mukumanya chara uko wali kufuma, kweni wajura maso ghane.” Kufuma apo, munthu yura wakayowoya fundo yambura kususkika yakuti: “Tikumanya kuti Chiuta wakuŵapulika chara ŵakwananga, kweni usange munthu wakopa Chiuta na kuchita khumbo lake, wakumupulika. Kufuma kale vindapulikikwepo kuti munthu wajura maso gha uyo wakababika wachibulumutira.” Ipo mbunenesko nadi kuti: “Munthu uyu walekenge kufuma kwa Chiuta, mphanyi palije icho wachitapo.”—Yohane 9:30-33.

Ŵafarisi ŵakasoŵa chakuyowoya, ntheura ŵakamunena munthu yura, ŵakati: “Kasi wamunthu iwe ukababikira mu zakwananga, ukukhumba kusambizga ise?” Ŵakamuchimbizgira kuwaro.—Yohane 9:34.

Yesu wakati wapulika ivyo vikachitika, wakakumana na munthu yura ndipo wakamufumba kuti: “Kasi ukupulikana mwa Mwana wa munthu?” Munthu yura wakazgora kuti: “Dada, kasi Mwana wa munthu ni njani, ine nkhukhumba kupulikana mwa iyo?” Yesu wakati: “Wamuwona iyo, nakuti ni uyo wakuyowoya nawe.”—Yohane 9:35-37.

Munthu yura wakazgora kuti: “Fumu, nkhupulikana mwa iyo.” Wakasindamira Yesu, kulongora ntchindi na chipulikano. Penepapo Yesu wakati: “Nkhiza mu charu chino kuti nipeleke cheruzgo ichi, kuti awo ŵakulaŵiska chara ŵalaŵiske ndipo awo ŵakulaŵiska ŵaŵe ŵachibulumutira.”—Yohane 9:38, 39.

Ŵafarisi awo ŵakaŵapo ŵakamanyanga kuti iwo mbachibulumutira yayi. Kweni pakuŵa ŵalongozgi pa vinthu vyauzimu, kasi ŵakaŵa maso? Ŵakafumba kuti: “Kasi nase tili ŵachibulumutira?” Yesu wakati kwa iwo: “Muŵenge ŵachibulumutira, mphanyi mulije kwananga. Kweni sono pakuti mukuti, ‘Tikulaŵiska,’ kwananga kwinu kukukhalilira.” (Yohane 9:40, 41) Ŵafarisi ŵara ŵaŵenge kuti mbasambizgi yayi mu Israyeli, mphanyi pakaŵa pake kuti ŵamukane Mesiya. Kweni pakuti ŵakalimanyanga makora Dango, kukana Yesu ukaŵa mulandu ukuru.