Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Yesu ni Nthowa, Unenesko, na Umoyo

 MUTU 96

Yesu Wakayowoya na Mulongozgi Musambazi

Yesu Wakayowoya na Mulongozgi Musambazi

MATEYU 19:16-30 MARIKO 10:17-31 LUKA 18:18-30

  • MWANALUME MUSAMBAZI WAKAFUMBA YESU VYA UMOYO WAMUYIRAYIRA

Yesu wakendanga kujumpha mu Pereya kuya ku Yerusalemu. Penepapo munyamata munyake wakamuchimbilira na kusindama panthazi pa Yesu. Munthu yura wakaŵa yumoza wa ŵalaraŵalara. Panyake wakaŵa mulongozgi wa sunagoge panji yumoza wa Sanihedirini. Iyo wakati: “Msambizgi muwemi, kasi nichitechi kuti nihare umoyo wamuyirayira?”—Luka 8:41; 18:18; 24:20.

Yesu wakati: “Chifukwa wuli ukunichema muwemi? Palije uyo ni muwemi, kweni Chiuta pera ndiyo ni muwemi.” Munyamata yura wakwenera kuti wakachema Yesu “muwemi” mwadango waka, nga umo ŵarabi ŵakachitiranga. Nangauli Yesu wakasambizganga makora, kweni wakaphalira munthu yura kuti mazgu ghakuti “Muwemi” ghakwenelera Chiuta pera.

Yesu wakamuphalira kuti: “Kweni usange ukukhumba kunjira mu umoyo, usungilire malango nyengo zose.” Ntheura munthu yura wakafumba, wakati: “Malango nga?” Yesu wakayowoyapo malango ghankhondi pa Malango Khumi. Wakayowoya vya kukoma munthu, kuleŵa, kwiba, kupeleka ukaboni wautesi, na kuchindika ŵapapi. Kufuma apo, wakasazgirapo dango linyake lakuzirwa chomene, wakati: “Utemwenge mzengezgani wako nga umo ukujitemwera wamwene.”—Mateyu 19:17-19.

Munthu yura wakati: “Nasungilira vyose ivi, kasi nkhupeleŵera mpha?” (Mateyu 19:20) Panyake wakaghanaghananga kuti wakukhumbikwira kuchita chinthu chinyake chikuru kuti wazakasange umoyo wamuyirayira. Yesu wakamanya kuti munthu yura wakaŵa wakukhumbisiska nadi, ntheura “wakamutemwa.” (Mariko 10:21) Kweni munthu yura wakaŵa na chinthu chinyake chakumujandizga.

Munthu yura wakatemwanga chomene vinthu ivyo wakaŵa navyo, ntheura Yesu wakati: “Chinthu chimoza chakhalako kwa iwe: Luta, ukaguliske vinthu ivyo uli navyo na kupeleka ku ŵakavu, ndipo uŵenge na usambazi kuchanya. Wize uŵe mulondezgi wane.” Enya, munthu yura wakenera kugaŵirako ndalama zake ŵakavu, awo ŵangamuwezgera yayi, ndipo waŵe msambiri wa Yesu. Kweni Yesu wakwenera kuti wakakhwaskika chomene wakati wawona munthu yura wakunyamuka na kufumapo wachitima. Munthu yura wakatondeka kumanya usambazi wenecho, chifukwa wakatemweska “vinthu vinandi chomene” ivyo wakaŵa navyo. (Mariko 10:21, 22) Yesu wakati: “Chizamuŵa chinthu chinonono nadi ku awo ŵali na ndalama kunjira mu Ufumu wa Chiuta!”—Luka 18:24.

Ŵasambiri ŵakazizikika na mazgu agha kweniso agho wakayowoyaso pamanyuma, ghakuti: “Ntchipusu kuti ngamila yisolote mu jiso la sindano kuluska kuti munthu musambazi wanjire mu Ufumu wa Chiuta.” Ŵasambiri ŵakafumba kuti: “Ipo ni njani wangaponoskeka?” Kasi ntchinonono chomene kuti munthu wazakaponoskeke? Yesu wakaŵalaŵiska dodoli, ndipo wakati: “Vinthu ivyo ni vyambura machitiko ku ŵanthu ni vyamachitiko kwa Chiuta.”—Luka 18:25-27.

Petrosi wakawona kuti iwo ŵakasankha mwakupambana na munthu musambazi yura, ntheura wakati: “Wonani, ise tasida vinthu vyose na kumulondezgani, kasi tizamuŵa na vichi?” Yesu wakayowoya ivyo ŵazamusanga chifukwa cha kusankha makora. Wakati: “Pa kulengaso, para Mwana wa munthu wakhala pa chitengo chake chauchindami, imwe mwanilondezga namweso muzamukhala pa vitengo 12, na kweruzga mafuko 12 gha Israyeli.”—Mateyu 19:27, 28.

Yesu wakwenera kuti wakaghanaghananga za ivyo vizamuchitika pa charu chapasi kunthazi apo vinthu vizamunozgekaso kuti vizakaŵe nga umo vikaŵira mu munda wa Edeni. Petrosi na ŵasambiri ŵanyake ŵazamutumbikika, chifukwa ŵazamuŵa na mazaza kulongozga lumoza na Yesu mu Paradiso pa charu chapasi. Iyi ni njombe yakwenelera nadi chifukwa cha kujipata kwawo!

Kweni vitumbiko vizamuŵako kunthazi pera yayi. Ŵasambiri ŵake ŵakutumbikika nanga ni sono. Yesu wakati: “Palije uyo wasida nyumba panji muwoli panji ŵakuru panji ŵanung’una panji ŵapapi panji ŵana chifukwa cha Ufumu wa Chiuta uyo walekenge kusanga vinandi chomene mu nyengo yino, ndipo mu nyengo iyo yikwiza, umoyo wamuyirayira.”—Luka 18:29, 30.

Nadi, kulikose uko ŵasambiri ŵangaluta, ŵakusangana na ŵabwezi ŵawemi awo ŵakusopera lumoza, ndipo ubwezi wawo ngwakuzirwa chomene kuluska wa ŵanthu ŵa ndopa yimoza. Ntchachitima kuti munyamata musambazi yura wakataya vitumbiko ivi kweniso njombe ya kuzakaŵa mu Ufumu wakuchanya wa Chiuta.

Yesu wakatiso: “Kweni ŵanandi awo mbakwamba ŵazamuŵa ŵaumaliro ndipo ŵaumaliro ŵazamuŵa ŵakwamba.” (Mateyu 19:30) Kasi wakang’anamurangachi?

Munyamata musambazi yura wakaŵa yumoza wa ŵanthu ‘ŵakwamba,’ chifukwa wakaŵa mulongozgi wa Ŵayuda. Pakuti wakasungiliranga malango gha Chiuta, wakakhumbikwiranga kuchita vinandi. Kweni iyo wakatemwa chomene usambazi na katundu. Ŵanthu bweka ndimo ŵakachitira yayi, ŵakamanya kuti Yesu ŵakasambizganga vyaunenesko ndipo vingaŵalongozgera ku umoyo. Iwo tingati ŵakaŵa “ŵaumaliro,” kweni ndiwo ŵakamba kuŵa ‘ŵakwamba.’ Ŵakamba kuŵa na chigomezgo cha kuzakakhala pa vitengo kuchanya pamoza na Yesu na kwendeska vinthu lumoza na Yesu mu Paradiso pa charu chapasi.