Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Yesu ni Nthowa, Unenesko, na Umoyo

 MUTU 98

Ŵapositole Ŵakapemphaso Maudindo

Ŵapositole Ŵakapemphaso Maudindo

MATEYU 20:17-28 MARIKO 10:32-45 LUKA 18:31-34

  • YESU WAKAYOWOYASO VYA NYIFWA YAKE

  • WAKAWOVWIRA ŴAPOSITOLE KUTI ŴALEKE KUJIPENJERA MAUDINDO

Apo Yesu na ŵasambiri ŵake ŵakaŵa kuumaliro wa ulendo wawo kufuma ku Pereya kulazga ku Yerusalemu, ŵakambuka Mlonga wa Yorodani pafupi na Yeriko. Wakaŵaso na ŵanthu ŵanyake awo ŵakalutanga ku Paska mu 33 C.E.

Yesu wakendanga panthazi pa ŵasambiri, chifukwa wakakhumbanga kuti wakafike nyengo yiwemi mu msumba, kukachita Paska. Kweni ŵasambiri ŵakachitanga wofi. Kumasinda, apo Yesu wakaŵa ku Pereya wakapulika kuti Lazaro wafwa. Ntheura apo wakaŵa pafupi kuya ku Yudeya, Tomasi wakaphalira ŵanyake kuti: “Tiyeni nase tilute, mwakuti tikafwire nayo lumoza.” (Yohane 11:16, 47-53) Ntheura chikaŵa chiwemi yayi kuluta ku Yerusalemu, nakuti mphake kuti ŵasambiri ŵakachitanga wofi.

Pakukhumba kovwira ŵasambiri ŵake kunozgekera ivyo vyamuchitika, Yesu wakaŵatolera pamphepete na kuŵaphalira kuti: “Tikukwelera ku Yerusalemu, ndipo Mwana wa munthu wamupelekeka ku ŵalara ŵa ŵasembe na ŵalembi. Ndipo ŵamumweruzga kuti wakomeke, na kumupeleka ku ŵanthu ŵamitundu kuti ŵamuhoye, kumuthyapura na kumupayika pa khuni, ndipo wazamuwuskika pa zuŵa lachitatu.”—Mateyu 20:18, 19.

Aka kakaŵa kachitatu kuti Yesu waphalire ŵasambiri ŵake vya nyifwa na kuwuka kwake. (Mateyu 16:21; 17:22, 23) Kweni pa nyengo iyi wakaŵaphalira kuti wamupayikika pa khuni. Nangauli ŵakapulika ivyo wakayowoyanga, kweni ŵakamanya yayi icho wakang’anamuranga. Panyake ŵakakhazganga kuti Yesu wawezgerenge ufumu Ŵaisrayeli, ndipo ŵakaghanaghananga kuti nawo ŵazamuchindikika pamoza na Yesu mu ufumu wake pa charu chapasi.

Pa ŵanthu awo ŵakalongozgananga na Yesu pakaŵa Salome, nyinawo wa mpositole Yakobe na Yohane. Ŵapositole ŵaŵiri aŵa Yesu wakaŵapa zina ilo likung’anamura “Ŵana ŵa Kududumira,” panyake chifukwa cha mtima wawo wakaŵefu. (Mariko 3:17; Luka 9:54) Ŵaŵiri aŵa ŵakadokera nyengo yitaliko kuzakaŵa pa malo ghapachanya mu Ufumu wa Khristu. Anyinawo nawo ŵakamanyanga fundo iyi. Ntheura amama ŵa ŵapositole ŵara ŵakiza kwa Yesu, ŵakamusindamira, na kupempha m’malo mwa ŵana ŵawo. Yesu wakati: “Kasi ukukhumbachi?” Mama yura wakati: “Nkhupempha kuti ŵana ŵane ŵaŵiri aŵa ŵakakhale namwe mu Ufumu winu, yumoza ku woko linu lamalyero ndipo munyake ku woko linu lamazere.”—Mateyu 20:20, 21.

Yakobe na Yohane ndiwo ŵakatuma anyinawo kuti ŵakapemphe ivi. Yesu wakaŵaphalira kale kuti wamusuzgika na kufwa, ntheura sono wakati kwa iwo: “Imwe mukumanya chara icho mukupempha. Kasi mungamwa nkhombo iyo nili pafupi kumwa?” Iwo ŵakati: “Enya tingamwa.” (Mateyu 20:22) Apa napo ŵakwenera kuti ŵakapulikiska yayi ivyo Yesu wakang’anamuranga.

Kweni Yesu wakaŵaphalira kuti: “Mumwenge nadi nkhombo yane, kweni kukhala ku woko lane lamalyero na lamazere ndine yayi nkhusankha, kweni malo agha nga awo Adada ŵali kuŵanozgera.”—Mateyu 20:23.

Ŵapositole ŵanyake 10 ŵara ŵakakwiya ŵakati ŵapulika ivyo Yakobe na Yohane ŵakapempha. Vingachitika kuti pakwamba apo ŵapositole ŵakagazgananga vya uyo ni mukuru, Yakobe na Yohane ndiwo ŵakaŵa panthazi. (Luka 9:46-48) Kwali ndimo vikaŵira nadi tikumanya yayi, kweni fundo njakuti pempho lasono ili likalongora kuti ŵapositole 12 ŵara ŵakapulikira yayi ulongozgi wa Yesu wakuti waliyose wachitenge vinthu nga ni muchoko chomene. Mtima wawo ukaŵa pa kumanyikwa nipera.

Yesu wakaghanaghana vya kumazgirathu mphindano yira. Ntheura wakachema wose 12 ŵara ndipo wakaŵawovwira makoramakora, wakati: “Mukumanya kuti awo ŵakuwoneka kuti ŵakuwusa mitundu ŵakuchita ufumu pa ŵanthu ndipo ŵanalume ŵawo ŵankhongono ŵakuchita mazaza pa ŵanthu. Imwe mungachitanga nthena yayi. Kweni waliyose uyo wakukhumba kuŵa mukuru pakati pinu waŵe muteŵeti winu. Ndipo uyo wakukhumba kuŵa wakwamba pakati pinu waŵe muzga wa mose.”—Mariko 10:42-44.

Yesu wakaŵawovwira kuti ŵachitenge nga ndiyo. Wakati: “Mwana wa munthu wakizira kuzakateŵetereka chara, kweni kuteŵetera na kupeleka umoyo wake kuŵa chiwombolero cha ŵanandi.” (Mateyu 20:28) Yesu wakateŵetera ŵanji vyaka pafupifupi vitatu. Ndipo wakalutilira kuteŵetera m’paka wakafwira ŵanthu. Ŵasambiri ŵakukhumbikwira kuŵa na mtima wenewuwu. Ŵaŵenge na khumbo la kuteŵetera ŵanji m’malo mwa kuteŵetereka. Ŵaŵenge ŵachoko chomene m’malo mwa kujipenjera maudindo.