Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

 MUTU 87

Chitani Mwavinjeru Pakunozgekera Vyamunthazi

Chitani Mwavinjeru Pakunozgekera Vyamunthazi

LUKA 16:1-13

  • NTHARIKA YA MUTEŴETI MULARA WAMBURA URUNJI

  • “SANGANI ŴABWEZI” NA USAMBAZI WINU

Ŵakusonkheska msonkho, ŵalembi, na Ŵafarisi ŵakwenera kuti ŵakakhwaskika na ntharika ya mwana wakuzgeŵa iyo Yesu wakayowoya. Ŵakamanya kuti Chiuta ngwakukhumbisiska kugowokera ŵakwananga awo ŵang’anamuka mtima. (Luka 15:1-7, 11) Sono Yesu wakamba kuyowoya na ŵasambiri ŵake. Wakaŵaphalira ntharika yinyake. Ntharika iyi yikaŵa ya munthu musambazi uyo wakapulika kuti muteŵeti wake mulara wakwendeska makora yayi vinthu.

Yesu wakayowoya kuti muteŵeti yura wakasangika na mulandu wa kunanga vinthu vya bwana wake. Ntheura bwana wake yura wakayowoya kuti wamufumiskenge ntchito. Penepapo muteŵeti yura wakati mu mtima wake: “Kasi nichitechi, pakuti bwana wane wanilekeskenge ntchito? Nilije nkhongono zakulimira, ndipo nkhuchita soni kupempheska.” Kuti vizakaŵe makora para ntchito yamumalira, wakati “Namanya icho nichitenge, mwakuti para wanilekeska ntchito, ŵanthu ŵazakanipokelere mu nyumba zawo.” Nyengo yeneyiyo wakachema awo ŵakaŵa na ngongoli kwa bwana wake, wakaŵafumba kuti: “Kasi ukakongora vichi kwa bwana wane?”—Luka 16:3-5.

Wakwamba wakazgora kuti: “Mabati 100 gha mafuta gha olive.” Agha ghakaŵa mafuta ghakukwana malita 2,200. Munthu yura wakwenera kuti wakaŵa na munda ukuru wa maolive panji wakachitanga bizinesi yakuguliska mafuta. Penepapo muteŵeti mulara yura wakati: “Tora icho ukalembapo phangano lako la ngongoli, ukhale pasi ndipo ulembepo 50 [malita 1,100] mwaluŵiro.”—Luka 16:6.

Muteŵeti yura wakafumba wangongoli munyake kuti: “Sono iwe, ukakongora vichi?” Munthu yura wakazgora kuti: “Makoro 100 gha tirigu.” Uyu wakaŵa tirigu wakukwana malita 22,000. Penepapo muteŵeti yura wakati: “Tora icho ukalembapo phangano lako la ngongoli ndipo ulembepo 80.” Ntheura wakamukhizgirako chomene ngongoli yira.—Luka 16:7.

Pa nyengo yira, muteŵeti yura wakaŵa wachali kulaŵilira vyuma vya bwana wake, ntheura wakaŵa na mazaza kuwezgako ivyo ŵanji ŵakakongora kwa bwana wake. Muteŵeti yura wakapanga ubwezi na ŵangongoli ŵara mwakuti para ntchito yamumalira, nawo ŵakamuchitire makora.

Bwana wa muteŵeti yura wakapulika ivyo vikachitika. Ivyo muteŵeti yura wakachita vikamuwezgera nyuma bwana wake. Kweni bwana yura wakazizikika ndipo wakalumba muteŵeti yura chifukwa chakuti “nangauli wakaŵa wambura urunji, wakachita mwavinjeru.” Yesu wakatiso: “Ŵana ŵa mu nyengo iyi mbavinjeru mu muwiro wawo kuluska umo ŵaliri ŵana ŵa ungweru.”—Luka 16:8.

Yesu wakakolerana navyo yayi ivyo muteŵeti yura wakachita, kweniso wakachiskanga ŵanthu kuti ŵachitenge ukhuluku pa bizinesi yayi. Kweni kasi fundo yake yikaŵa yakuti wuli? Wakachiska ŵasambiri ŵake kuti: “Sangani ŵabwezi kwizira mu usambazi wambura urunji, mwakuti para uwu wamara, ŵazakamupokelerani mu malo ghakukhalamo ghamuyirayira.” (Luka 16:9) Nadi, apa pali sambiro lakuti tiwonenge patali ndipo tichitenge vinthu mwavinjeru. Ŵateŵeti ŵa Chiuta, awo mbana “ŵa ungweru,” ŵakwenera kuchita mwavinjeru na vinthu vyathupi ivyo ŵali navyo, ŵaghanaghanenge vya umoyo wamuyirayira munthazi.

Yehova Chiuta na Mwana wake pera ndiwo ŵangapokelera munthu mu Ufumu wakuchanya panji mu Paradiso pa charu chapasi. Tikwenera kulimbikira kuti tiŵe ŵabwezi ŵawo, tigwiliskirenge ntchito usambazi wathupi uwo tili nawo kukhozgera vinthu vya Ufumu. Ntheura tizamusanga umoyo wamuyirayira nanga golide, siliva, na usambazi unyake vingamara.

Yesu wakayowoyaso kuti awo mbakugomezgeka pakupwelelera usambazi panji vinthu vyathupi ivyo ŵali navyo, ŵaŵengeso ŵakugomezgeka pakupwelelera vinthu vyakuzirwa chomene. Yesu wakati: “Ntheura usange muli ŵambura kugomezgeka pa usambazi wambura urunji, ni njani wangamuŵikizgani usambazi weneko [nga ni vinthu vya Ufumu]?”—Luka 16:11.

Yesu wakaphalira ŵasambiri ŵake kuti ŵakukhumbikwira kuchita vinandi usange ŵakukhumba kuzapokelereka “mu malo ghakukhalamo ghamuyirayira.” Munthu wangaŵa muteŵeti wa Chiuta na muzga wa usambazi pa nyengo yimoza yayi. Yesu wakamalizga na mazgu ghakuti: “Palije uyo wangateŵetera nga ni muzga wa mabwana ghaŵiri, chifukwa panji watinkhenge yumoza na kutemwa munyake, panji wademelerenge kwa yumoza na kuyuyura munyake. Vingachitika yayi kuti pa nyengo yimoza muŵe ŵazga ŵa Chiuta na Usambazi.”—Luka 16:9, 13.