Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

 MUTU 100

Wakayowoya Ntharika ya Mamina 10

Wakayowoya Ntharika ya Mamina 10

LUKA 19:11-28

  • YESU WAKAYOWOYA NTHARIKA YA MAMINA 10

Yesu wakwenera kuti wakaŵa wachali pa nyumba ya Zakeyu pamoza na ŵasambiri ŵake. Kweni ulendo wake ukaŵa wa ku Yerusalemu. Ŵasambiri ŵakagomezganga kuti “Ufumu wa Chiuta” uli pafupi kukhazikika, ndipo Yesu ndiyo waŵenge Themba. (Luka 19:11) Apa vikulongora kuti ŵakayipulikiska yayi fundo iyi, nga umo ŵakatondekera kupulikiska fundo yakuti Yesu wakwenera kufwa. Ntheura Yesu wakaŵaphalira ntharika kuti waŵawovwire kumanya kuti Ufumu wizenge kunthazi.

Wakati: “Munthu munyake wakuzirwa wakaluta ku charu chakutali kuti wakimikike kuŵa fumu na kuwerako.” (Luka 19:12) Ulendo uwu ukaŵa wakuti wamukhalako nyengo yitali. Ntchakumanyamanya kuti ‘munthu wakuzirwa’ uyo wakaluta ku “charu chakutali” ni Yesu. Iyo wakaluta kuchanya, kuti Awiske ŵakamupe mazaza gha ufumu.

Kuyana na ntharika iyi, pambere ‘munthu wakuzirwa’ yura wandanyamuke ulendo, wakachema ŵazga ŵake 10. Wakaŵapa waliyose mina yimoza yasiliva, wakati: “Chitani malonda na ndalama izi m’paka nize.” (Luka 19:13) Mina yikaŵa ndalama yapachanya chomene. Mina yikayananga waka na ndalama izo mulimi wakasanganga mu myezi yitatu.

Ŵasambiri ŵakwenera kuti ŵakamanya kuti iwo ndiwo ŵazga awo ŵakazunulika mu ntharika, pakuti Yesu wakaŵayaniskapo kale na ŵanthu ŵakuvuna. (Mateyu 9:35-38) Yesu wakaŵa kuti wandaŵaphalire kuti ŵambe kulonga mbuto. Kweni iwo ŵakakhumbikwiranga kusanga ŵasambiri ŵanyake awo ŵangazakasanga malo mu Ufumu wa Chiuta. Ŵasambiri ŵakagwiliskiranga ntchito vinthu vyawo kuti ŵawovwire ŵanthu ŵanandi kuti ŵaŵe ŵahaliri ŵa Ufumu.

Kasi ni vinthu wuli vinyake ivyo Yesu wakavumbura mu ntharika iyi? Yesu wakayowoya kuti ŵanthu ŵa mu charu “ŵakamutinkha [munthu wakuzirwa yura] ndipo ŵakatuma ŵimiliri pamanyuma pake, kukayowoya kuti, ‘Tikukhumba chara kuti munthu uyu waŵe themba lithu.’” (Luka 19:14) Ŵasambiri ŵakamanyanga kuti Ŵayuda ŵakamukhumbanga yayi Yesu, ŵanyake ŵakakhumbanga na kumukoma wuwo. Yesu wakafwa na kukwelera kuchanya. Kweni Ŵayuda ŵakalongora kuti ŵakamutinkhanga nadi chifukwa ŵakamba kutambuzga ŵasambiri ŵake. Uwu mbukaboni wakuti ŵanthu ŵara ŵakakhumbanga nadi yayi kuti Yesu waŵe Themba.—Yohane 19:15, 16; Milimo 4:13-18; 5:40.

Kasi ŵazga 10 ŵara ŵakachita nagho wuli mamina pambere ‘munthu wakuzirwa’ wandawereko kukapokera ‘mazaza gha ufumu’? Yesu wakati: “Wati wimikika kuŵa fumu, wakawerako ndipo wakachema ŵazga awo wakaŵapa ndalama, kuti wawone phindu ilo ŵasanga pa malonda. Penepapo wakwamba wakafika, wakati, ‘Fumu, pa mina yinu nasangirapo mamina 10.’ Wakati kwa iyo, ‘Wachita makora, muzga muwemi. Pakuti wagomezgeka mu kanthu kachoko chomene, uŵe na mazaza pa misumba 10.’ Wachiŵiri wakiza, wakati, ‘Fumu, mina yinu yapanga mamina ghankhondi.’ Wakamuphaliraso uyu kuti, ‘Iwe nawe, uŵe mulaŵiliri wa misumba yinkhondi.’”—Luka 19:15-19.

Usange ŵasambiri ŵakawona kuti ŵakaŵa nga mbazga awo ŵakagwiliskira ntchito vinthu vyawo kusanga ŵasambiri ŵanandi, ndikuti nawo ŵakaŵa na chigomezgo kuti Yesu wazamukondwa nawo. Ŵakenera kugomezga kuti wazamuŵatumbika chifukwa cha kulimbikira. Kweni ŵasambiri wose ŵa Yesu mbakuyana yayi. Ndipouli, Yesu uyo wali kupokera ‘mazaza gha ufumu,’ wakuwona ivyo ŵakuchita ndipo wazamuŵatumbika chifukwa chakuti ŵakulimbikira kuzgora ŵanthu kuŵa ŵasambiri.—Mateyu 28:19, 20.

Kweni wonani mphambano iyo yikaŵapo, apo Yesu wakamalizganga ntharika yake. Iyo wakati: “Kweni [muzga] munyake wakiza, wakati, ‘Fumu, enani mina yinu iyi, nkhayisunga mu salu. Mwawona, nkhawopanga imwe, chifukwa ndimwe munthu munonono. Mukutora icho mukasunga yayi ndipo mukuvuna icho mundaseŵe.’ Wakati kwa iyo, ‘Nkhukweruzga na mazgu ghako, muzga muheni iwe. Asi ukamanya kuti ndine munthu munonono, nkhutora icho nkhaleka kusunga na kuvuna icho nkhaleka kuseŵa? Ukalekerachi kuŵika ndalama yane ku banki? Ndipo pakwiza mphanyi nayitora pamoza na yapachanya.’ “Penepapo wakati ku awo ŵakimilira pafupi, ‘Mupokani mina na kuyipeleka kwa uyo wali na mamina 10.’”—Luka 19:20-24.

Muzga uyu wakajiziyamo chifukwa cha kutondeka kusazgirako usambazi wa fumu yake. Ŵapositole ŵakakhazganga kuti Yesu wazamuŵa themba la Ufumu wa Chiuta. Ntheura pa ivyo Yesu wakayowoya vya muzga waumaliro yura, ŵasambiri ŵakwenera kuti ŵakamanya kuti usange ŵakulimbikira yayi, malo ŵazamughasanga yayi mu Ufumu uwu.

Ivyo Yesu wakayowoya vikakhukiska ŵasambiri ŵakugomezgeka kuti ŵalutilire kulimbikira. Yesu wakamalizga kuti: “Nkhumuphalirani kuti, waliyose uyo wali navyo wazamupika vinandi, kweni uyo walije, wazamupokeka nanga ni icho wali nacho.” Wakasazgirapo kuti ŵalwani ŵake, awo ŵakakhumbanga yayi kuti ‘waŵe themba lawo,’ ŵazamukomeka. Kufuma apo, Yesu wakalutilira na ulendo wake wa ku Yerusalemu.—Luka 19:26-28.