Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Yesu ni Nthowa, Unenesko, na Umoyo

 MUTU 97

Ntharika ya Ŵantchito mu Munda wa Mpheska

Ntharika ya Ŵantchito mu Munda wa Mpheska

MATEYU 20:1-16

  • ŴANTCHITO “ŴAUMALIRO” MU MUNDA WA MPHESKA ŴAZAMUŴA “ŴAKWAMBA”

Yesu wakaŵa kuti waŵaphalira waka awo ŵakamupulikizganga kuti “ŵanandi awo mbakwamba ŵazamuŵa ŵaumaliro ndipo ŵaumaliro ŵazamuŵa ŵakwamba.” (Mateyu 19:30) Ntheura wakayowoya ntharika ya ŵanthu mu munda wa mpheska kuti wakhozgere fundo iyi. Yesu wakati:

“Pakuti Ufumu wakuchanya uli nga ni mweneko wa munda wa mpheska, uyo wakachelera mulenjilenji kukalemba ŵaganyu kuti ŵakagwire ntchito ku munda wake wa mpheska. Wakati wakolerana na ŵaganyu kuti waŵapenge dinari limoza pa zuŵa, wakaŵatuma ku munda wake wa mpheska. Wakati walutaso pa ora lachitatu, wakawona ŵanyake ŵimilira pa msika kwambura chakuchita. Wakati kwa iwo, ‘Imwe namwe lutani ku munda wa mpheska, ndipo nizamumupani chilichose icho ntchakwenelera.’ Ntheura ŵakaluta. Wakalutaso pa ora la 6 kweniso pa ora la 9 ndipo wakachita mwakuyana waka. Paumaliro, pafupifupi ora la 11 wakalutaso ndipo wakasanga ŵanyake ŵimilira waka, ndipo wakati kwa iwo, ‘Chifukwa wuli mwimilira pano zuŵa lose kwambura chakuchita?’ Ŵakazgora kuti, ‘Chifukwa palije uyo watilemba ganyu.’ Iyo wakati kwa iwo, ‘Namwe lutani ku munda wane wa mpheska.’”—Mateyu 20:1-7.

Ŵakati ŵapulika Yesu wakuyowoya vya “Ufumu wakuchanya” kweniso “mweneko wa munda,” ŵanthu awo ŵakapulikizganga ŵakwenera kuti ŵakaghanaghana vya Yehova Chiuta. Malemba ghakulongora kuti Yehova ndiyo ni mweneko wa munda wa mpheska, uwo ukaŵa mtundu wa Israyeli. (Salimo 80:8, 9; Yesaya 5:3, 4) Awo ŵakaŵa mu phangano la Dango ŵali nga ŵantchito mu munda wa mpheska. Kweni apa Yesu wakayowoyanga vyakumasinda yayi. Wakalongosoranga ivyo vikachitikanga pa nyengo yeneyira.

Ŵalongozgi, nga Mbafarisi, awo ŵakakhumbanga kumuyezga Yesu pa nkhani ya kupatana, ŵakajiwonanga kuti ŵakuteŵetera Chiuta nyengo zose. Ŵakuyana waka na ŵantchito awo ŵakagwira ntchito muhanya wose na kukhazga kuti ŵapokerenge ndalama zinandi. Malipiro gha zuŵa lose ghakaŵa dinari limoza.

Ŵasembe na ŵanthu ŵa mu gulu lawo ŵakawonanga Ŵayuda bweka nga ŵakuteŵetera Chiuta pachoko waka, nga mbaganyu mu munda wa mpheska wa Chiuta. Mu ntharika ya Yesu, aŵa mbanthu awo ŵakalembeka ganyu “pafupifupi ora lachitatu” (9 koloko mulenji) panji pamanyuma, pa ora la 6, 9, na ora la 11 (5 koloko mise).

Ŵanalume na ŵanakazi awo ŵakalondezganga Yesu ŵakaŵawonanga kuti ‘mbanthu ŵakutembeka.’ (Yohane 7:49) Nyengo zinandi ŵakagwiranga ntchito ya ulovi panji ntchito zinyake. Kweni mu 29 C.E., “mweneko wa munda wa mpheska” wakatuma Yesu kuti wakacheme ŵanthu ŵapasi aŵa kuti ŵateŵetere Chiuta nga mbasambiri ŵa Khristu. Iwo ŵakaŵa “ŵaumaliro” awo Yesu wakayowoya, ŵantchito awo ŵakanjira ganyu pa ora la 11.

Pakumalizga ntharika yake, Yesu wakalongosora ivyo vikachitika mise yikati yafika, wakati: “Kukati kwaŵa mise, mweneko wa munda wa mpheska wakati kwa kapitawo wake, ‘Chema ŵaganyu ndipo uŵape malipiro ghawo, wambe na ŵaumaliro na kumalira na ŵakwamba.’ Ŵanthu awo ŵakalembeka pa ora la 11 ŵakati ŵiza, waliyose wakapokera dinari limoza. Ŵakwamba ŵakati ŵiza, ŵakaghanaghananga kuti ŵapokenge ghanandi, kweni waliyose wakapokera dinari limoza. Ŵakati ŵapokera, ŵakamba kudinginyikira mweneko wa munda ndipo ŵakati, ‘Ŵanthu ŵaumaliro aŵa ŵagwira ntchito ora limoza pera, kweni mwaŵayaniska na ise taphyoka zuŵa lose kweniso takomwa na kotcha kwa dazi!’ Kweni pakuzgora, wakati kwa yumoza wa iwo, ‘Nganya, nindakunangire. Asi tangukolerana dinari limoza? Tora waka icho ntchako ulutenge. Nakhumba kumupa waumaliro uyu mwakuyana na iwe. Asi nili na wanangwa wa kuchita icho nakhumba na vinthu vyane? Panji kasi jiso lako ndiheni chifukwa chakuti ine nili muwemi?’ Ntheura, ŵaumaliro ŵazamuŵa ŵakwamba, ndipo ŵakwamba ŵazamuŵa ŵaumaliro.”—Mateyu 20:8-16.

Ŵasambiri ŵakwenera kuti ŵakaghanaghanirapo pa fundo yaumaliro iyi. Kasi viŵenge wuli kuti ŵalongozgi, awo ŵakajitoranga kuti ‘mbakwamba,’ ŵaŵe “ŵaumaliro”? Kasi ŵasambiri ŵa Yesu ŵaŵenge wuli “ŵakwamba”?

Ŵafarisi na ŵanji ŵakawonanga ŵasambiri ŵa Yesu nga ‘mbaumaliro,’ kweni ndiwo ŵakaŵa pafupi kuŵa “ŵakwamba,” kupokera malipiro ghose. Yesu wakati wafwa, Yerusalemu wa pano pasi wakalekeka, ndipo Chiuta wakasora mtundu unyake, “Israyeli wa Chiuta.” (Ŵagalatiya 6:16; Mateyu 23:38) Yohane Mubatizi wakayowoyanga vya ŵanthu aŵa apo wakatenge ŵanthu ŵazamubatizika na mzimu utuŵa. Awo ŵakaŵa “ŵaumaliro” ndiwo ŵakaŵa ŵakwamba kupokera ubatizo uwu na kupika mwaŵi wa kuŵa ŵakaboni ŵa Yesu m’paka “ku vigaŵa vyakutali chomene vya charu chapasi.” (Milimo 1:5, 8; Mateyu 3:11) Pakuwona ivyo Yesu wakayowoya, ŵasambiri ŵakawona kuti kunthazi kulije kawemi. Ŵakamanya kuti ŵalongozgi ŵa chisopa ŵazamuŵakwiyira chomene, chifukwa ŵazamuzgoka “ŵaumaliro.”