Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Yesu ni Nthowa, Unenesko, na Umoyo

 MUTU 94

Kulomba na Kujiyuyura ni Vyakukhumbikwa Chomene

Kulomba na Kujiyuyura ni Vyakukhumbikwa Chomene

LUKA 18:1-14

  • NTHARIKA YA CHOKORO ICHO CHIKAKOSERA

  • MUFARISI NA WAKUSONKHESKA MSONKHO

Yesu wakaŵaphalira kale ŵasambiri ŵake ntharika yakulongosora kuti ntchakukhumbikwa kulimbikira kulomba. (Luka 11:5-13) Sono wakwenera kuti wakaŵa mu Samariya panji mu Galileya, ndipo wakawerezgaposo fundo ya kulimbikira kulomba. Wakayowoyaso ntharika yinyake, wakati:

“Mu msumba unyake mukaŵa mweruzgi uyo wakopanga Chiuta chara ndipo wakapwelerangako vya munthu chara. Mu msumba wura mukaŵa chokoro icho chikalutanga kwa iyo, chikatenge, ‘Londezgani urunji pakweruzga mulandu uwo uli pakati pa ine na mulwani wane.’ Sono kwa kanyengo wakakhumbanga chara kumovwira, kweni pamanyuma wakati mu mtima wake, ‘Nangauli nkhopa Chiuta chara panji kupwelerako vya munthu, kweni pakuti chokoro ichi chikulutilira kunisuzga, niwoneseskenge kuti chapokera urunji, mwakuti chileke kwizaso na kunivuska.’”—Luka 18:2-5.

Pakulongosora ntharika iyi, Yesu wakati: “Pulikani icho mweruzgi wakayowoya, nangauli wakaŵa wambura urunji. Kasi Chiuta wangatondeka kuwoneseska kuti ŵakusoleka ŵake awo ŵakumulilira muhanya na usiku ŵapokera urunji nangauli wakuchita nawo mwakuzikira?” (Luka 18:6, 7) Kasi Yesu wakang’anamurangachi pakuyowoya vya Awiske?

Yesu wakang’anamuranga kuti Yehova Chiuta wakuyana waka na mweruzgi wambura urunji yura yayi. Fundo yake yikaŵa yakuti usange mweruzgi wambura urunji wakuchitapo kanthu para munthu walimbikira kumuŵeyelera, ipo Chiuta nayo wangachita nthena. Chiuta ni murunji kweniso muwemi ndipo para ŵanthu ŵakulimbikira kumulomba wakuŵazgora. Tikuwona fundo iyi mu mazgu gha Yesu ghakuti: “Nkhumuphalirani kuti, [Chiuta] wawoneseskenge kuti ŵapokera urunji mwaluŵiro.”—Luka 18:8.

Kanandi ŵanthu ŵakutemwera ŵanthu ŵamazaza na ŵasambazi, apo ŵanthu ŵapasi na ŵakavu ŵakuŵakandilizgira pasi. Kweni ndimo Chiuta wakuchitira yayi. Para nyengo yakwana, Chiuta wazamuwoneseska kuti ŵaheni ŵalangika ndipo ŵateŵeti ŵake ŵapokera umoyo wamuyirayira.

Kasi ni njani wakaŵa na chipulikano nga chokoro chira? Kasi mbanthu ŵalinga awo ŵakugomezga kuti Chiuta “wawoneseskenge kuti ŵapokera urunji mwaluŵiro”? Apa Yesu wakaŵa kuti wayowoya kale ntharika ya chokoro cha chikosa. Kweni pakuyowoya vya chipulikano, Yesu wakafumba kuti: “Para Mwana wa munthu wakwiza, kasi wazamusanga nadi chipulikano ichi pa charu chapasi?” (Luka 18:8) Fundo yikaŵa yakuti para Khristu wakwiza, chipulikano chanthena ichi chizamusangika bweka yayi.

Ŵanthu ŵanyake awo ŵakategherezganga Yesu ŵakajigomezganga kuti ŵali na chipulikano chakukhora. Ŵakajitoranga kuti mbarunji, ndipo ŵakayuyuranga ŵanyawo. Ntheura Yesu wakayowoya ntharika yake kwa iwo, wakati:

“Ŵanthu ŵaŵiri ŵakakwelera ku tempile kukalomba, yumoza wakaŵa Mufarisi ndipo munyake wakusonkheska msonkho. Mufarisi wakimilira na kwamba kulomba vinthu ivi mu mtima wake, ‘A Chiuta, nkhumuwongani kuti nili nga mbanthu ŵanyake chara, ŵakuphanga, ŵambura urunji, ŵaleŵi, panji nga ngwakusonkheska msonkho uyu. Nkhuziŵizga kurya kaŵiri pa sabata. Nkhupeleka chakhumi cha vinthu vyose ivyo nkhusanga.’”—Luka 18:10-12.

Ŵafarisi ŵakatemwanga chomene kujilongora pamaso pa wumba nga mbarunji mwakuti ŵanthu ŵaŵalumbenge. Kanandi ŵakatemwanga kuziŵizga kurya pa Mande na Chinayi, mazuŵa agho kukaŵanga msika, mwakuti ŵanandi ŵaŵawonenge. Ŵakalimbikiranga kupeleka chakhumi nanga ntcha twakumera tuchokotuchoko. (Luka 11:42) Nyengo yinyake Ŵafarisi ŵakanyoza ŵanthu bweka, ŵakati: “Mzinda wa ŵanthu ŵambura kumanya Dango uwu [umo Ŵafarisi ŵakawoneranga], ngwakutembeka.”—Yohane 7:49.

Yesu wakalutilira na ntharika yake, wakati: “Kweni wakusonkheska msonkho wakimilira pataliko, wakakhumba yayi nanga nkhulaŵiska kuchanya, kweni wakajitimbanga pa nganga, wakatenge, ‘A Chiuta, munilengere lusungu, nawakwananga.’” Nadi, wakusonkheska msonkho yura wakajiyuyura na kuzomera maubudi ghake. Ntheura Yesu wakati: “Nkhumuphalirani kuti, apo munthu uyu wakakhiliranga ku nyumba yake wakalongora kuti ni murunji kuluska Mufarisi. Pakuti waliyose uyo wakujikuzga wazamuyuyulika, kweni waliyose uyo wakujiyuyura wazamukwezgeka.”—Luka 18:13, 14.

Ntheura Yesu wakalongora kuti ntchakukhumbikwa kuŵa ŵakujiyuyura. Iyi yikaŵa fundo yakovwira ku ŵasambiri ŵake, chifukwa ŵakakulira mu chigaŵa icho mukaŵa Ŵafarisi awo mtima wawo ukaŵa pa kupenja mazaza na maudindo. Kweniso fundo iyi njakovwira chomene ku ŵalondezgi wose ŵa Yesu.

Manyani Vinandi

MAFUMBO AGHO BAIBOLO LIKUZGORA

Chifukwa Wuli Chiuta Wakupulika Yayi Malurombo Ghanyake?

Manyani malurombo na ŵanthu awo Chiuta wakuŵazgora yayi.