Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Yesu ni Nthowa, Unenesko, na Umoyo

 MUTU 82

Yesu Wakapharazganga mu Pereya

Yesu Wakapharazganga mu Pereya

LUKA 13:22–14:6

  • LIMBIKIRANI KUNJIRA PA MULYANGO UFINYI

  • YESU WAKENERA KUFWIRA MU YERUSALEMU

Yesu wakasambizganga na kuchizga ŵanthu mu Yudeya na Yerusalemu. Pamanyuma wakambuka Mlonga wa Yorodani kuti wakasambizge ŵanthu mu msumba na msumba mu chigaŵa cha Pereya. Kweni wakakhaliskako yayi, wakawelera ku Yerusalemu.

Apo Yesu wakaŵa ku Pereya, munthu munyake wakamufumba kuti: “Fumu, kasi awo ŵazamuponoskeka mbachoko waka?” Munthu yura wakwenera kuti wakamanyanga kuti ŵalara ŵa chisopa ŵakakhumbanga kumanya usange ŵanthu awo ŵazamupona mbanandi panji mbachoko waka. Yesu wakaleka dankha kuzgora vya unandi wa ŵanthu awo ŵazamupona, kweni wakayowoya ivyo munthu wangachita kuti wazakapone. Wakati: “Limbikirani chomene kunjira pa mulyango ufinyi.” Enya, munthu wakwenera kulimbikira kuti wazakapone. Chifukwa wuli? Yesu wakalongosora kuti: “Ŵanandi, nkhumuphalirani, ŵazamukhumba kunjiramo kweni ŵazamutondeka.”—Luka 13:23, 24.

Pakukhumba kulongora kuti chitatata ntchakukhumbikwa, Yesu wakayowoya chiyelezgero ichi: “Para mweneko wa nyumba wawuka na kujara chijaro, muzamuyimilira kuwaro na kukhung’uska pa chijaro, na kuyowoya kuti: ‘Fumu, tijuliraniko.’ . . . Kweni iyo wazamuti kwa imwe, ‘Nkhumanya yayi uko mwafuma. Fumaniko kwa ine, mose imwe mukuchita ubendezi!’”—Luka 13:25-27.

Ichi chikulongora waka ivyo vikuchitikira munthu uyo wiza mwakuchedwa, pa nyengo iyo mwenecho wakuwona kuti njiwemi, ndipo wakusanga kuti chijaro chajalika na kulokeka. Mphanyi wangwiza mwakutendekera, nanga ni para nyengo yanguŵa yiwemi yayi kwa iyo. Ndimo vikaŵira na ŵanthu ŵanandi awo mphanyi ŵakasambira vinandi kufuma kwa Yesu. Kweni iwo mwaŵi wura ŵakawutaya waka. Ŵakatondeka kudangizga kusopa pa umoyo wawo. Ŵanthu ŵanandi awo Yesu wakatumika kuti wakawovwire, ŵakazomera yayi nthowa iyo Chiuta wakanozga kuti waŵaponoske. Yesu wakati ‘ŵazamulira na kuska mino ghawo’ apo ŵazamuponyeka kuwaro. Kweni ŵanthu “ŵazamufuma kumafumiro gha dazi na kumanjiliro gha dazi, ndiposo kumpoto na kumwera,” enya, kufuma ku mitundu yose ndipo “ŵazamukhala pa thebulu mu Ufumu wa Chiuta.”—Luka 13:28, 29.

Yesu wakati: “Pali awo mbaumaliro [ŵamitundu na Ŵayuda ŵakusuzgika] awo ŵazamuŵa ŵakwamba, ndipo pali awo mbakwamba [Ŵayuda ŵasopisopi awo ŵakajikuzganga pakuŵa mphapu ya Abrahamu] awo ŵazamuŵa ŵaumaliro.” (Luka 13:30) Ŵazamuŵa “ŵaumaliro,” kung’anamura kuti ŵazamunjira yayi mu Ufumu wa Chiuta.

Ŵafarisi ŵanyake ŵakiza kwa Yesu, ŵakamuphalira kuti: “Fumanimo muno ndipo lutaninge, chifukwa Herode [Antipasi] wakukhumba kumukomani.” Panyake Themba Herode ndilo likambiska nkhani iyi kuti Yesu wachimbiremo mu chigaŵa chira. Herode wakwenera kuti wakawopanga kuti wangakomaso ntchimi yinyake, nga umo wakakomera Yohane Mubatizi. Kweni Yesu wakaphalira Ŵafarisi ŵara kuti: “Lutani, mukamuphalire kambwe yura kuti, ‘Wona, nkhufumiska viŵanda na kuchizga ŵanthu muhanya uno na namachero, ndipo zuŵa lachitatu nizamuŵa kuti namara.’” (Luka 13:31, 32) Pakunena Herode kuti “kambwe,” Yesu wakwenera kuti wakaghanaghananga vya uchenjezi wa ŵakambwe. Kweni Yesu wakakhumba chara kuti Herode panji munthu munyake wamutimbanizge panji kumofya. Wakakhumbanga kufiska dankha mulimo uwo Awiske ŵakamutuma. Wakakhumbanga kwendera ndondomeko ya Chiuta, ya munthu yayi.

Yesu wakalutilira ulendo wake kulazga ku Yerusalemu, chifukwa nga umo wakayowoyera, “chingachitika yayi kuti ntchimi yikomekere kuwaro kwa Yerusalemu.” (Luka 13:33) Mu Baibolo, mulije uchimi uwo ukayowoya kuti Mesiya wazamufwira mu msumba uwu. Ipo chifukwa wuli Yesu wakayowoya vya kukomekera ku Yerusalemu? Chifukwa ntchakuti Yerusalemu ukaŵa msumba ukuru chomene, ndipo ndiko kukakhalanga ŵanthu 71 ŵa Sanihedirini, khoti likuru. Ŵanthu awo ŵasangika na mulandu wa kuŵa ntchimi zitesi ŵakeruzgikiranga kwenekura. Kweniso kura ndiko ŵakapelekerangako sembe za nyama. Ntheura Yesu wakawona kuti ntchambura kwenelera kuti wakakomekere ku malo ghanyake.

Yesu wakadandawura, wakati: “Yerusalemu, Yerusalemu, uyo wakukoma ntchimi na kudinya na malibwe awo ŵakatumika kwa iyo. Nkhakhumbanga kuwunganya ŵana ŵako kanandi waka, nga umo nyatazi wakuwunganyira twana twake kusi ku mapapindo ghake. Kweni imwe mukakhumba chara. Wonani, nyumba yinu yajowoleka.” (Luka 13:34, 35) Mtundu wura ukakana Mwana wa Chiuta ntheura ukenera kuvimyantha!

Pambere Yesu wandafike ku Yerusalemu, mulongozgi wa Ŵafarisi wakamuchemera ku nyumba yake ku chakurya. Ili likaŵa zuŵa la Sabata. Awo ŵakachemeka ŵakalaŵisiskanga kuti ŵawone ivyo Yesu wachitenge kwa munthu munyake uyo wakaŵa mulwari. Munthu uyu wakaŵa na mburu (nthenda yakutupiska malundi ndipo munthu wakumphwemphwa vimaji). Yesu wakafumba Ŵafarisi na awo ŵakalimanyanga chomene Dango, wakati: “Kasi pa Sabata ntchakuzomerezgeka kuchizga panji yayi?”—Luka 14:2, 3.

Waliyose wakakhala waka chete. Yesu wakamuchizga munthu yura, pamanyuma wakaŵafumba kuti: “Ni njani wa imwe, uyo wangaleka kumufumiska mwaluŵiro mwana wake panji ng’ombe yake para yawa mu chisimi pa zuŵa la Sabata?” (Luka 14:5) Apa napo pakaŵavya wakuzgora.