Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Yesu ni Nthowa, Unenesko, na Umoyo

 MUTU 89

Wakasambizganga mu Pereya Pakuya ku Yudeya

Wakasambizganga mu Pereya Pakuya ku Yudeya

LUKA 17:1-10 YOHANE 11:1-16

  • UHENI WA KUKHUŴAZGA ŴANTHU

  • GOWOKERANI NA KULONGORA CHIPULIKANO

Yesu wakakhalako kanyengo ku sirya linyake la Yorodani, ku chigaŵa chakuchemeka Pereya. (Yohane 10:40) Sono wakanyamuka kura kulazga kumwera, ku Yerusalemu.

Yesu wakaŵa yekha yayi. Wakaŵa na ŵasambiri ŵake, kweniso “mizinda yikuru,” pamoza na ŵakusonkheska msonkho na ŵakwananga. (Luka 14:25; 15:1) Pakaŵaso Ŵafarisi na ŵalembi awo ŵakasuskanga ivyo Yesu wakayowoyanga na kuchita. Ŵakaŵa na vinandi vyakuti ŵaghanaghanirepo ŵakati ŵapulika ntharika izo Yesu wakayowoya za mberere yakuzgeŵa, mwana wakuzgeŵa, ndiposo ya munthu musambazi na Lazaro.—Luka 15:2; 16:14.

Panyake Yesu wakakumbuka umo ŵalwani ŵake ŵakamususkiranga na kumung’ora, ntheura wakazgokera ku ŵasambiri ŵake. Wakayowoya fundo zinyake izo wakasambizgapo kale apo wakaŵa mu Galileya.

Chiyelezgero, Yesu wakati: “Ntchambura machitiko kuti vikhuŵazgo vileke kwiza. Kweni soka kwa uyo vikwiziramo. . . . Muŵe maso pa mwaŵene. Usange mubali wako wananga umuchenye, ndipo usange wazomera kwananga kwake umugowokere. Nanga pa zuŵa wangakunangira maulendo 7, ndipo wakwiza kwa iwe maulendo 7, kuyowoya kuti, ‘Nigowokera,’ ukwenera kumugowokera.” (Luka 17:1-4) Fundo yaumaliro iyi yikwenera kuti yikakumbuska Petrosi fumbo ilo wakafumba pa nkhani ya kugowokera munthu maulendo 7.—Mateyu 18:21.

Kasi ŵasambiri ŵakachita kuyana na ivyo Yesu wakayowoya? Ŵakati ŵapempha Yesu kuti, “Mutisazgireko chipulikano,” iyo wakati: “Usange mungaŵa na chipulikano ukuru nga ni njere ya sinapi, muphalirenge khuni la matubeni ili kuti, ‘Zgulika ndipo ukapandike mu nyanja!’ limupulikiraninge.” (Luka 17:5, 6) Enya, nanga chipulikano chingaŵa chichoko nga ni njere chingachita vikuru.

Yesu wakalutilira kusambizga kuti ntchakuzirwa kuŵa ŵakujiyuyura kweniso kuleka kujiŵikamo. Wakati ku ŵapositole: “Ni njani uyo wali na muzga wakulima panji wakuliska mskambo, uyo para wawerako ku munda wamuphalirenge kuti, ‘Zakuno luŵiro uzakarye’? Kweni asi wamuphalirenge kuti, ‘Ninozgera chakurya cha mise nirye. Vwara epuroni na kuniteŵetera m’paka nimare kurya na kumwa, ndipo pamanyuma ungarya na kumwa’? Kasi wamuwongenge muzga yura chifukwa chakuti wachita mulimo uwo weneranga kuchita nakale? Ntheura, namwe para mwachita vinthu vyose ivyo mweneranga kuchita, mutenge: ‘Tili ŵazga waka. Icho tachita ndicho tangwenera kuchita.’”—Luka 17:7-10.

Muteŵeti waliyose wa Chiuta wamanyenge kuti ntchakuzirwa kudangizga vinthu vya Chiuta. Kweniso waliyose wakumbukenge kuti wali na mwaŵi wa kusopa Chiuta nga njumoza wa ŵamunyumba yake.

Vikuwoneka kuti Yesu wakati mare waka kuyowoya mazgu agha, thenga ilo Mariya na Marita ŵakatuma likafika. Ŵanakazi aŵa ŵakaŵa ŵadumbu ŵa Lazaro, ndipo ŵakakhalanga ku Betaniya wa ku Yudeya. Thenga lira likati: “Fumu, wonani, uyo mukumutemwa ni mulwari.”—Yohane 11:1-3.

Nangauli Yesu wakapulika kuti mubwezi wake Lazaro ni mulwari chomene, kweni wakachita chitima chomene yayi. Iyo wakati: “Ulwari uwu umaliro wake ni nyifwa chara, kweni kuti Chiuta wapike uchindami. Mwana wa Chiuta wachindikikenge kwizira mu ulwari uwu.” Wakakhala dankha kwenekura mazuŵa ghaŵiri, kufuma apo, wakati ku ŵasambiri ŵake: “Tiyeni tiluteso ku Yudeya.” Ŵasambiri ŵakasuska, ŵakati: “Rabi, sonosono apa ŵanthu ŵa ku Yudeya ŵakakhumbanga kumuponyani na malibwe, kasi mukulutaso kwenekura?”—Yohane 11:4, 7, 8.

Yesu wakati: “Asi muhanya uli na maora 12? Usange munthu wakwenda muhanya wakukhuŵara mu kalikose chara, chifukwa wakuwona ungweru wa charu chino. Kweni usange munthu wakwenda usiku, wakukhuŵara chifukwa mwa iyo mulije ungweru.” (Yohane 11:9, 10) Apa wakwenera kuti wakang’anamuranga kuti nyengo iyo Chiuta wakamupa kuti wachite uteŵeti yikaŵa yindamare. Yesu wakeneranga kuchita vinandi mu nyengo yichoko waka iyo yikakhalako.

Yesu wakatiso: “Lazaro mubwezi withu wali mu tulo, kweni ine nkhuluta kwenekura kukamuwuska mu tulo.” Panyake ŵasambiri ŵakaghanaghananga kuti Lazaro wakupumura waka ndipo wawukenge, ntheura ŵakati: “Fumu, usange wali mu tulo, waŵenge makora.” Yesu wakaŵaphalira pakweru kuti: “Lazaro wali kufwa, . . . Kweni tiyeni tilute kwa iyo.”—Yohane 11:11-15.

Tomasi wakamanya kuti Yesu wangakakomeka ku Yudeya ndipo wakakhumbanga kumuvikilira. Wakachiska ŵasambiri ŵanyake kuti: “Tiyeni nase tilute, mwakuti tikafwire nayo lumoza.”—Yohane 11:16.