Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Yesu ni Nthowa, Unenesko, na Umoyo

 MUTU 84

Kasi Chikukhumbikwa Ntchivichi Kuti Munthu Waŵe Msambiri?

Kasi Chikukhumbikwa Ntchivichi Kuti Munthu Waŵe Msambiri?

LUKA 14:25-35

  • ICHO CHIKUKHUMBIKWA KUTI MUNTHU WAŴE MSAMBIRI

Yesu wakasambizga ŵanthu fundo zakuzirwa apo wakaryanga chakurya mu nyumba ya mulara wa Ŵafarisi. Apo Yesu wakalutiliranga na ulendo wake wa ku Yerusalemu, ŵanthu ŵanandi ŵakaŵa nayo. Kasi ŵakakhumbanga vichi? Kasi ŵakaŵa ŵakukhumbisiska nadi kuti ŵamulondezge visuzge viti wuli?

Apo ŵakendanga, Yesu wakayowoya chinthu chinyake icho chikwenera kuti chikaŵatindika ŵanyake. Iyo wakati: “Usange munthu wakwiza kwa ine ndipo wakutinkha chara wiske, nyina, muwoli wake, ŵana ŵake, ŵakuru panji ŵanung’una ŵake, ŵadumbu ŵake, nanga mbumoyo wake, wangaŵa msambiri wane chara.” (Luka 14:26) Kweni kasi Yesu wakang’anamurangachi?

Yesu wakang’anamuranga kuti waliyose uyo wakumulondezga watinkhenge ŵabali ŵake yayi. Kweni wakang’anamuranga kuti watemwenge chomene iyo kuluska ŵabali ŵake. Wangaŵanga nga ni munthu wa mu ntharika iyo wakayowoya chara, uyo wakakana ntchemo yakuzirwa chomene chifukwa chakuti wakaŵa kuti watora waka. (Luka 14:20) Malemba ghakuti Yakhobe, sekuru wa Ŵayuda, ‘wakatinkha’ Leya ndipo wakatemwa Rakelo, kung’anamura kuti wakatemwanga chomene Rakelo kuluska Leya.—Genizesi 29:31; mazgu ghamusi.

Wonani kuti Yesu wakati msambiri wakwenera kutinkha “nanga mbumoyo wake.” Ichi chikung’anamura kuti msambiri wanadi wakwenera kutemwa chomene Yesu kuluska umoyo wake, nanga nkhufwirapo usange ntchakwenelera. Nadi, kuŵa msambiri wa Khristu ntchinthu chamaseŵera yayi. Ntchinthu icho tikwenera kuchitora mwakupepuka yayi. Pakukhumbikwa kughanaghanirapo chomene.

Pakuŵa msambiri wa Yesu, munthu wangasangana na maunonono na kutambuzgika, pakuti iyo wakati: “Waliyose uyo wakuleka kunyamura khuni lake lakusuzgikirapo na kwiza pamanyuma pane, wangaŵa msambiri wane yayi.” (Luka 14:27) Msambiri wanadi wa Yesu wakwenera kuŵa wakunozgeka kusangana na visuzgo nga ivyo Yesu wakasangana navyo. Yesu wakachita kuyowoyerathu kuti wafwirenge mu mawoko gha ŵalwani.

Ntheura mzinda uwo ukendanga na Yesu ukakhumbikwiranga kughanaghanirapo chomene pa fundo ya kuŵa msambiri wa Khristu. Yesu wakadidimizga fundo iyi pakuyowoya ntharika. Wakati: “Pakuti ni njani wa imwe . . . wakukhumba kuzenga chigongwe kwambura kukhala dankha pasi na kupendesera mtengo, kuti wawone usange wali na ndalama zakukwana kuti wachimalizge? Kwambura kuchita nthena, wangazenga waka fawundeshoni na kutondeka kuchimalizga.” (Luka 14:28, 29) Ntheura ŵanthu awo ŵakendanga na Yesu pakuluta ku Yerusalemu ŵakakhumbikwiranga kukhala dankha pasi na kuwona usange ŵafiskenge kuŵa ŵasambiri. Yesu wakayowoyaso ntharika yinyake kuti fundo iyi yipulikikwe, wakati:

“Ni themba ndi, ilo likuluta kukakumana na themba linyake ku nkhondo, kwambura kukhala dankha pasi na kufumbilira fundo kuti liwone usange lingamanya kwima na ŵankhondo 10,000 kwa uyo wakwiza na ŵankhondo 20,000? Nakuti usange wangima yayi, apo munyake yura wachali kutali, iyo wakutuma gulu la ŵimiliri na kuŵeyelera mtende.” Kuti fundo iyi yipulikikwe makora, Yesu wakati: “Mwakuyana waka, palije yumoza wa imwe uyo wakutondeka kuleka katundu wake wangaŵa msambiri wane.”—Luka 14:31-33.

Mazgu agha Yesu wakaphaliranga mzinda uwo ukamulondezganga nyengo yira pera yayi. Waliyose uyo wakusambira vya Yesu waŵe wakunozgeka kuchita ivyo wakayowoya. Ichi chikung’anamura kuti munthu waŵenge wakunozgeka kutaya chilichose icho wali nacho, nanga mbumoyo wake, usange wakukhumba kuŵa msambiri wa Yesu. Iyi ni nkhani yakuti munthu waghanaghanirepo na kulomba.

Sono Yesu wakayowoya nkhani yinyake iyo wakayowoyaposo pa Upharazgi wake wa pa Phiri. Wakati ŵasambiri ŵake ni “mchere wa charu chapasi.” (Mateyu 5:13) Yesu wakang’anamuranga kuti mchere ukovwira kuti chakurya chileke kuvunda, ntheura ŵasambiri ŵake nawo ŵakawovwiranga ŵanthu kuti ŵasungike, kuŵavikilira kuti ŵaleke kuvunda mwauzimu na makhaliro. Apo wakaŵa pafupi kumalizga uteŵeti wake, Yesu wakati: “Mchere nguwemi. Kweni usange mchere wasukuluka, kasi nkhongono yake yingaweleramo wuli?” (Luka 14:34) Ŵanthu awo ŵakamupulikanga ŵakamanyanga kuti mchere unyake uwo ukaŵako ukaŵa wakusukuluka, wakusazgika na madongo ndipo ukaŵavya ntchito.

Ntheura Yesu wakalongora kuti nanga ni awo ŵakaŵa ŵasambiri ŵake kwa nyengo yitali, nawo ŵakeneranga chara kuwelera nyuma. Ŵawelerenge nyumba mphanyi ŵakaŵa ŵambura ntchito, nga ni mchere uwo wasukuluka. Nakuti charu mphanyi chikamba kuŵaseka. Chiheni chomene ntchakuti ŵakatenge ŵaŵenge ŵambura kwenelera pamaso pa Chiuta, nanga nkhutukiska zina lake. Yesu wakalongora kuti ntchakukhumbikwa kuti ivi vileke kuchitika, wakati: “Uyo wali na makutu ghakupulika, wapulike.”—Luka 14:35.