Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Yesu ni Nthowa, Unenesko, na Umoyo

 MUTU 90

“Chiwuka na Umoyo”

“Chiwuka na Umoyo”

YOHANE 11:17-37

  • YESU WAKIZA LAZARO WATI WAFWA

  • “CHIWUKA NA UMOYO”

Yesu wakati wafuma ku Pereya, wakafika kuwaro kwa Betaniya. Muzi uwu ukaŵa pa mtunda wa makilomita ghatatu kufuma ku Yerusalemu. Ŵadumbu ŵa Lazaro, Mariya na Marita, ŵakaŵa pa nyifwa. Ŵanthu ŵanandi ŵakiza kuzakaŵapembuzga.

Penepapo munthu munyake wakaphalira Marita kuti Yesu wakwiza. Marita wakachimbira kukakumana nayo. Marita wakaphalira Yesu ivyo iyo na munung’una wake ŵakaghanaghananga mazuŵa ghanayi ghara, wakati: “Fumu, muŵenge kuno mphanyi mudumbu wane wandafwe.” Kweni wakaŵa na chigomezgo. Marita wakati: “Nkhumanya kuti vinthu vyose ivyo mulombenge kwa Chiuta, Chiuta wamupaninge.” (Yohane 11:21, 22) Wakawonanga kuti Yesu wangachitapo kanthu nipera kuti wawovwire mudumbu wake.

Yesu wakati: “Mudumbu wako wawukenge.” Marita wakaghanaghananga kuti Yesu wakuyowoya vya chiwuka chakunthazi. Chigomezgo ichi ndicho Abrahamu na ŵanji ŵakaŵa nacho. Marita wakalongora kuti wakagomezganga nadi kuti ŵakufwa ŵazamuwuka, wakati: “Nkhumanya kuti wazamuwuka pa chiwuka mu zuŵa laumaliro.”—Yohane 11:23, 24.

Kasi Yesu wakaŵa kuti wangawovwirapo nyengo yira kuti ŵapembuzgike? Yesu wakakumbuska Marita kuti Chiuta wali kumupa nkhongono zakuwuskira ŵakufwa, wakati: “Uyo wakupulikana mwa ine, nanga wafwe, waŵenge wamoyo. Waliyose uyo ngwamoyo ndipo wakupulikana mwa ine wafwenge chara.”—Yohane 11:25, 26.

Yesu wakang’anamuranga kuti ŵasambiri ŵake ŵalekenge kufwa yayi. Nanga ndiyo wakafwa, nga umo wakayowoyera ku ŵapositole ŵake. (Mateyu 16:21; 17:22, 23) Yesu wakang’anamuranga kuti para munthu wali na chipulikano mwa iyo wazamusanga umoyo wamuyirayira. Ŵanandi ŵazamuwuka dankha ku ŵakufwa kuti ŵazakasange umoyo uwu, kweni ŵakugomezgeka awo ŵazamuŵa ŵamoyo paumaliro wa mgonezi uwu ŵazamufwa chara. Kweni fundo yikuru njakuti waliyose uyo wali na chipulikano mwa iyo wazamufwa nyifwa yamuyirayira yayi.

Kweni kasi Yesu, uyo wakati “ndine chiwuka na umoyo,” wakawuska Lazaro, uyo pa nyengo iyi wakakhala mazuŵa ghanayi mu dindi? Yesu wakafumba Marita kuti: “Kasi ukugomezga ichi?” Marita wakati: “Enya, Fumu, nkhugomezga kuti ndimwe Khristu Mwana wa Chiuta, uyo wakwiza mu charu.” Marita wakaŵa na chigomezgo kuti Yesu wangachitapo kanthu zuŵa lenelira, ntheura wakachimbilira ku nyumba, wakaphalira munung’una wake kumphepete kuti: “Msambizgi wali pano ndipo wakukuchema.” (Yohane 11:25-28) Nyengo yeneyiyo, Mariya wakafuma mu nyumba, ndipo ŵanthu ŵanyake ŵakamulondezga chifukwa ŵakaghanaghananga kuti wakuluta ku dindi la Lazaro.

Kweni Mariya wakaluta kwa Yesu, wakawa pa malundi gha Yesu uku wakulira, ndipo wakayowoyaso ivyo mukuru wake wakayowoya, wakati: “Fumu, muŵenge kuno, mphanyi mudumbu wane wandafwe.” Yesu wakati wawona Mariya na mzinda ŵakulira, wakatampha, chitima chikamukora chomene, ndipo wakathiska masozi. Ŵanthu awo ŵakawonanga vikaŵakhwaska chomene. Kweni ŵanyake ŵakati: ‘Usange Yesu wakajura maso gha wachibulumutira, kasi wakatondekerachi kuchitapo kanthu kuti munthu uyu waleke kufwa?’—Yohane 11:32, 37.