Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Yesu ni Nthowa, Unenesko, na Umoyo

 MUTU 91

Lazaro Wakawuskika

Lazaro Wakawuskika

YOHANE 11:38-54

  • LAZARO WAKAWUKA

  • SANIHEDIRINI YIKAPANGANA VYA KUKOMA YESU

Yesu wakati wakumana na Marita kweniso Mariya kufupi na Betaniya, wose ŵakaluta ku dindi la Lazaro. Dindi ili yikaŵa mphanji ndipo ŵakajarapo chilibwe. Yesu wakati: “Wuskanipo libwe.” Marita wakamanya yayi ivyo Yesu wakakhumbanga kuchita, ntheura wakafipa mtima, wakati: “Fumu, sono wakwenera kuti wakununkha, chifukwa ili ni zuŵa lachinayi.” Kweni Yesu wakati kwa iyo: “Asi nangukuphalira kuti usange ukugomezga uwonenge uchindami wa Chiuta?”—Yohane 11:39, 40.

Ntheura ŵakawuskapo libwe. Kufuma apo, Yesu wakinuska maso ghake kuchanya na kulomba kuti: “Adada, nkhumuwongani kuti mwanipulika. Enya, nkhumanya kuti nyengo zose mukunipulika, kweni nayowoya mazgu agha chifukwa cha mzinda uwo wimilira pafupi, mwakuti ugomezge kuti imwe ndimwe muli kunituma.” Ivyo Yesu wakachita pakulomba pa wumba, vikawovwira ŵanthu kumanya kuti ivyo wakaŵa pafupi kuchita, wavichitenge na nkhongono za Chiuta. Penepapo Yesu wakachemerezga na lizgu likuru, wakati: “Lazaro, fuma!” Lazaro wakafuma nadi, malundi na mawoko ghake ghakukakika na salu, ndipo chisko chake chikavungika na salu. Yesu wakati: “Musuturani ndipo mulekani walutenge.”—Yohane 11:41-44.

Ŵayuda ŵanandi awo ŵakiza kuzakasanguluska Mariya na Marita ŵakawona munthondwe uwu ndipo ŵakapulikana mwa Yesu. Kweni ŵanyake ŵakachimbira na kukaphalira Ŵafarisi ivyo Yesu wakachita. Ŵafarisi na ŵalara ŵa ŵasembe ŵakachemeska ungano wa Sanihedirini, khoti likuru la Ŵayuda. Wasembe mukuru Kayafa, nayo wakaŵa yumoza wa Sanihedirini. Ŵanyake ŵa iwo ŵakadandawura kuti: “Kasi tichitechi, chifukwa munthu uyu wakuchita vimanyikwiro vinandi? Usange tikumulekelera waka, ŵanthu wose ŵapulikanenge mwa iyo, ndipo Ŵaroma ŵizenge na kupoka malo ghithu na mtundu withu wuwo.” (Yohane 11:47, 48) Ŵanthu awo ŵakawonanga na maso kuti Yesu “wakuchita vimanyikwiro vinandi,” ndiwo ŵakaphaliranga ŵalongozgi. Kweni ŵalongozgi aŵa ŵakakondwanga yayi na ivyo Chiuta wakachitanga kwizira mwa Yesu. Chomene ŵakafipiranga mtima udindo na mazaza agho ŵakaŵa nagho.

Ŵasaduki nkhongono zikaŵamalira kupulika kuti Lazaro wawuskika ku ŵakufwa, chifukwa ŵakagomezganga yayi kuti ŵakufwa ŵazamuwuka. Kayafa, uyo wakaŵa Musaduki, wakayowoyapo, wakati: “Mukumanya chilichose chara, ndipo mukughanaghana chara kuti ntchiwemi kwa imwe kuti munthu yumoza wafwire ŵanthu wose, kuluska kuti mtundu wose uparanyike.”—Yohane 11:49, 50; Milimo 5:17; 23:8.

Pakuwona udindo uwo Kayafa wakaŵa nawo, Chiuta ndiyo wakamuchitiska kuti wayowoye nthena, “wakayowoya vya mu mutu wake chara.” Kayafa wakang’anamuranga kuti ntchiwemi Yesu wakomeke mwakuti mazaza na nkhongono ivyo ŵalongozgi ŵa chisopa ŵakaŵa navyo vileke kuyuyulika. Kweni ivyo Kayafa wakayowoya vikalongora kuti para Yesu wafwa, waŵenge chiwombolero, ku Ŵayuda pera yayi, kweniso ku ‘ŵana wose ŵa Chiuta awo ŵakambininika.’—Yohane 11:51, 52.

Ivyo Kayafa wakayowoya vikakhorweska nadi Sanihedirini kuti Yesu wakomeke. Kasi Nikodemo, yumoza wa Sanihedirini uyo wakatemwanga Yesu, wakamuphalirako ivyo ŵakapangananga? Tikumanya yayi, kweni Yesu wakafumamo mu Yerusalemu. Ntheura wakakomeka yayi pambere nyengo iyo Chiuta wakatema yindakwane.