Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Yesu ni Nthowa, Unenesko, na Umoyo

 MUTU 83

Kuchemera Ŵanthu ku Chakurya

Kuchemera Ŵanthu ku Chakurya

LUKA 14:7-24

  • SAMBIRO PA NKHANI YA KUJIYUYURA

  • AWO ŴAKACHEMEKA ŴAKAYOWOYA VIFUKWA VYAKUGWENTHERA

Yesu wakati wachizga munthu wamburu, wakaluta ku nyumba ya Mufarisi munyake uyo wakamuchemera ku chakurya. Yesu wakawonanga kuti ŵalendo ŵanyake ŵakusankha malo ghakuzirwa pa chakurya. Ntheura wakasangirapo mwaŵi na kusambizga ŵanthu vya kujiyuyura.

Yesu wakati: “Para wachemeka ku chiphikiro cha nthengwa, ungakhalanga pa malo ghakuzirwa chomene chara. Panji munthu munyake wakuzirwa chomene kuluska iwe nayoso wachemeka. Uyo wamuchemani mose mwaŵaŵiri, wangiza kwa iwe na kukuphalira kuti, ‘Pa malo agha pakhale munthu uyu.’ Mbwenu iwe ufumengepo na soni kukakhala pa malo ghapasi chomene.”—Luka 14:8, 9.

Kufuma apo, Yesu wakati: “Kweni para wachemeka, luta ukakhale pa malo ghapasi chomene, mwakuti para munthu uyo wakuchema wakwiza, wakuphalire kuti, ‘Nganya, luta pachanya para.’ Ndipo uchindikikenge panthazi pa ŵalendo ŵanyako wose.” Apa nkhani njakulongora waka nkharo yiwemi yayi. Yesu wakamalizga kuti: “Pakuti waliyose uyo wakujikuzga wazamuyuyulika ndipo waliyose uyo wakujiyuyura wazamukwezgeka.” (Luka 14:10, 11) Yesu wakachiskanga ŵategherezgi ŵake kuti ŵaŵenge ŵakujiyuyura.

Kufuma apo, Yesu wakayowoya chinthu chinyake chakuti Mufarisi uyo wakamuchema wasambirepo. Wakamulongora umo wanganozgera chiphikiro icho Chiuta wakukondwa nacho. Yesu wakati: “Para ukunozga chakurya cha muhanya panji chakurya cha mise, kuchema ŵabwezi ŵako yayi panji ŵana ŵakwako panji ŵabali ŵako panji ŵazengezgani ŵako awo mbasambazi. Nyengo yinyake nawo ŵangakuchema ndipo chizamuŵa nga ŵakukuwezgerapo. Kweni para wanozga chiphikiro, chema ŵakavu, ŵakulemara, ŵakupendera, na ŵachibulumutira. Uzamuŵa wakukondwa, chifukwa ŵalije kanthu kakukuwezgerapo.”—Luka 14:12-14.

Ntchakawiro kuchema ŵabwezi, ŵabali, panji ŵazengezgani kuti tirye nawo pamoza. Nakuti Yesu wakayowoyapo yayi kuti mbuheni kuchita nthena. Kweni fundo yake yikaŵa yakuti munthu wakutumbikika chomene para wapeleka chakurya ku ŵakusoŵerwa, nga ŵakavu, ŵakulemara, panji ŵachibulumutira. Yesu wakati kwa uyo wakamuchema: “Uzamupoka njombe yako pa chiwuka cha ŵarunji.” Mulendo munyake wakazomerezga, wakati: “Wakukondwa ni uyo wakurya mu Ufumu wa Chiuta.” (Luka 14:15) Munthu yura wakawona kuti ni mwaŵi ukuru chomene. Kweni mbanthu wose yayi awo ŵakawonanga nthena. Lekani Yesu wakayowoya chiyelezgero chinyake.

Wakati: “Munthu munyake wakanozga chiphikiro chikuru, ndipo wakachema ŵanthu ŵanandi. Ndipo pa ora la chiphikiro, wakatuma muzga wake kuti wakaphalire awo ŵachemeka kuti, ‘Zaninge, chifukwa vinthu vyose vyanozgeka kale.’ Kweni wose ŵakamba kugwentha. Wakwamba wakati kwa iyo, ‘Nagura munda ndipo nkhwenera kuluta kuti nkhawuwone, phepani nifikenge yayi.’ Ndipo munyake wakati, ‘Nagura ng’ombe 10 ndipo nkhuluta kukaziyezga, phepani nifikenge yayi.’ Munyakeso wakati, ‘Natora waka mwanakazi ndipo pa chifukwa ichi ningiza yayi.’”—Luka 14:16-20.

Vifukwa ivi vikaŵa vyambura kupulikikwa! Kanandi pambere munthu wandagure munda panji viŵeto, wakwamba dankha kuviwona, ntheura pakaŵavya chifukwa chakuti wachimbilire kuti wakaviwoneso. Munthu wachitatu yura wakanozgekanga kutora yayi. Wakaŵa kuti watora kale, ntheura ichi chikaŵa chifukwa chakukanira ntchemo yakuzirwa yira yayi. Fumu yikati yapulika vifukwa vya ŵanthu ŵara, mwaukali yikaphalira muzga wake kuti:

“Luta luŵiro mu misewu yikuru na nthowa ya mu msumba. Ukatole ŵakavu, ŵakulemara, ŵachibulumutira, na ŵakupendera.” Muzga yura wakati wachema ŵanthu, malo ghakaŵa kuti ghachalimo. Fumu yikaphaliraso muzga wake kuti: “Luta mu misewu na mu nthowa, ndipo ukaŵachichizge kuti ŵize, mwakuti nyumba yane yizure. Pakuti nkhumuphalirani kuti, palije nanga njumoza wa ŵanthu awo ŵakachemeka wachetenge chiphikiro chane.”—Luka 14:21-24.

Ivyo Yesu wakayowoya vikuyana waka na ivyo Yehova Chiuta wakachita pakutuma Yesu Khristu kuti wacheme ŵanthu awo ŵangenelera mu Ufumu wakuchanya. Ŵayuda, chomenechomene ŵalongozgi ŵa chisopa, ndiwo ŵakaŵa ŵakwamba kuchemeka. Kweni ŵanandi mwa iwo ŵakakana ntchemo iyo Yesu wakapeleka mu uteŵeti wake wose. Ntchemo yira yikamalira pa iwo pera yayi. Yesu wakalongora kuti kunthazi ntchemo iyi yizamupelekekaso ku Ŵayuda ŵakujiyuyura na ŵanthu ŵanyake ŵakung’anamukira ku Chiyuda. Kufuma apo, kuzamuŵa ntchemo yachitatu na yaumaliro, iyo yizamupelekeka ku ŵanthu awo Ŵayuda ŵakaŵawonanga nga mbambura kwenelera pamaso pa Chiuta.—Milimo 10:28-48.

Ivyo Yesu wakayowoya vikukhozgera mazgu agho yumoza wa ŵalendo ŵanyake wakayowoya, ghakuti: “Wakukondwa ni uyo wakurya mu Ufumu wa Chiuta.”