Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

 MUTU 124

Khristu Ŵakamupeleka na Kumukaka

Khristu Ŵakamupeleka na Kumukaka

MATEYU 26:47-56 MARIKO 14:43-52 LUKA 22:47-53 YOHANE 18:2-12

  • YUDASI WAKAPELEKA YESU MU MUNDA

  • PETROSI WAKADUMURA KHUTU LA MUNTHU

  • YESU WAKAKAKIKA

Pakaŵa pakati pa usiku. Ŵasembe ŵakakolerana na Yudasi kuti ŵamupenge ndalama zasiliva 30 kuti wapeleke Yesu. Ntheura Yudasi wakalongozgana na mzinda ukuru wa ŵalara ŵa ŵasofi na Ŵafarisi, ŵakapenjanga Yesu. Ŵakaŵaso na ŵasilikari ŵanyake ŵa Ŵaroma pamoza na mulara wawo.

Vikuwoneka kuti Yesu wakati wamuchimbizga waka, Yudasi wakaluta ku ŵalara ŵa ŵasofi. (Yohane 13:27) Ŵasembe ŵakawunganya ŵalinda ŵawo kweniso gulu la ŵasilikari. Pakwamba Yudasi wakwenera kuti wakaŵalongozgera ku chipinda icho Yesu na ŵapositole ŵake ŵakachitiranga Paska. Kweni sono gulu lose likambuka Dambo la Kidroni ndipo likalutanga ku munda. Pakukhumba kuti ŵakamusange Yesu, ŵakayegha vilwero kweniso nyali na vyakulikira vinyake.

Apo Yudasi wakendanga na ŵanthu ŵara pa Phiri la Maolive, wakamanyanga uko wangakamusanga Yesu. Chifukwa ntchakuti sabata yose yira, apo Yesu na ŵapositole ŵake ŵakendanga pakati pa Betaniya na Yerusalemu, ŵakatemwanga kupumura mu munda wa Getisemane. Kweni sono ukaŵa usiku, ndipo panyake Yesu wakaŵa kusi ku makuni gha maolive mu munda. Ntheura, kasi ŵasilikari awo ŵakaŵa kuti ŵandamuwonepo Yesu, ŵakatenge ŵamumanyenge wuli? Yudasi wakaŵapa chimanyikwiro. Iyo wakati: “Uyo namumufyofyontha, ni mweneyuyo. Mukamukore na kumukaka kuti waleke kuchimbira.”—Mariko 14:44.

Wakati wafika mu munda pamoza na mzinda wura, Yudasi wakawona Yesu na ŵapositole, ndipo wakaluta mwakudunjika kwa Yesu. Yudasi wakati: “Monire Rabi!” ndipo wakamufyofyontha. Yesu wakati: “Nganya, wapukwa vichi?” (Mateyu 26:49, 50) Yesu wakazgora yekha fumbo lake, wakati: “Yudasi, kasi ukupeleka Mwana wa munthu na mufyofyontho?” (Luka 22:48) Kweni Yesu wakayowoyapo vinandi yayi.

Sono Yesu wakiza ku ungweru wa nyali, wakati: “Kasi mukupenja njani?” Ŵanthu ŵara ŵakazgora kuti: “Yesu Munazarete.” Yesu wakayowoya na chikanga chose, wakati: “Ndine.” (Yohane 18:4, 5) Ŵanthu ŵara mahara ghakaŵamalira, ndipo ŵakawa pasi.

M’malo mwakuti Yesu wasangirepo mwaŵi na kuchimbira, iyo wakaŵafumbaso. Ŵakati ŵazgoraso kuti, “Yesu Munazarete,” iyo wakati: “Namuphalirani kale kuti ndine. Ntheura usange mukupenja ine, ŵalekani ŵanalume aŵa ŵalutenge.” Nangauli para vinthu vikasuzga, kweni Yesu wakakumbuka ivyo wakayowoya muhanya kuti watayengepo nanga njumoza chara. (Yohane 6:39; 17:12) Yesu wakasungilira ŵapositole ŵake ŵakugomezgeka, ndipo pakaŵavya uyo wakazgeŵa padera pa Yudasi, “mwana wa pharanyiko.” (Yohane 18:7-9) Ntheura wakapempha kuti ŵalondezgi ŵake ŵakugomezgeka ŵaŵaleke ŵalutenge.

Apo ŵasilikari ŵakasendeleranga kwa Yesu, ŵapositole ŵakamanya kuti palije kawemi. Ntheura ŵakati: “Fumu, kasi tiŵahete na lupanga?” (Luka 22:49) Pambere Yesu wandazgore, Petrosi wakakhwetura lupanga ulo ŵapositole ŵakaŵa nalo. Wakawukira Maliko, muzga wa wasembe mukuru, ndipo wakaheta khutu lake lamalyero.

Yesu wakakhwaska khutu la Maliko na kumuchizga. Kufuma apo, wakaŵasambizga sambiro lakuzirwa, wakaphalira Petrosi kuti: “Wezgera lupanga lwako mu malo ghake, pakuti wose awo ŵakukora lupanga ŵafwenge na lupanga.” Yesu wakaŵa wakunozgeka kukakika, chifukwa wakati: “Ipo Malemba agho ghakuti vikwenera kuchitika mu nthowa iyi ghangafiskika wuli?” (Mateyu 26:52, 54) Wakatiso: “Asi nkhwenera kumwa nkhombo iyo Adada ŵanipa?” (Yohane 18:11) Yesu wakakolerana navyo ivyo Chiuta wakakhumbanga, nanga nkhufika pa kufwa wuwo.

Yesu wakafumba mzinda wura kuti: “Kasi mwiza na malupanga na zinthonga kuzakanikora nga ni para mukulimbana na chigeŵenga? Zuŵa lililose nkhakhalanga mu tempile kusambizga, kweni mukanikora chara. Kweni vyose ivi vyachitika kuti ivyo zintchimi zikalemba vifiskike.”—Mateyu 26:55, 56.

Ŵasilikari ŵara, mulara wawo, na ŵalinda ŵa Ŵayuda ŵakakora Yesu na kumukaka. Ŵakati ŵawona ivi, ŵapositole ŵakachimbira. Kweni “munyamata munyake,” uyo panji wakaŵa msambiri Mariko, wakakhalira pa mzinda wura mwakuti walondezge Yesu. (Mariko 14:51) Ŵanthu ŵakamumanya munyamata yura, ntheura ŵakayezga kuti ŵamukore, kweni wakachimbira na kuleka chakuvwara chake.