Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Yesu ni Nthowa, Unenesko, na Umoyo

 MUTU 139

Yesu Wakwiza na Paradiso na Kumalizga Mulimo Wake

Yesu Wakwiza na Paradiso na Kumalizga Mulimo Wake

1 ŴAKORINTE 15:24-28

  • IVYO VIZAMUCHITIKIRA MBERERE NA MBUZI

  • ŴANANDI ŴAZAMUŴA MU PARADISO PA CHARU CHAPASI

  • YESU WAZAMULONGORA KUTI NI NTHOWA, UNENESKO, NA UMOYO

Yesu wakati wabatizika, pakaŵa mulwani uyo wakaŵikapo mtima kuti Yesu watondeke kufiska uteŵeti wake. Mulwani uyu wakachita ivi nanga mphambere Yesu wandambe uteŵeti wake. Nadi, Dyabulosi wakayezga kanandi waka kuti wamuwiske Yesu. Pamanyuma, Yesu wakayowoya vya muheni yura kuti: “Fumu ya charu yikwiza. Ndipo yilije mazaza pa ine.”—Yohane 14:30.

Mpositole Yohane wakawonerathu mu mboniwoni ivyo vizamuchitikira ‘chinjoka chikuru, njoka ya papo kale, iyo yikuchemeka Dyabulosi na Satana.’ Wakawona kuti mulwani muheni uyu wachimbizgika kuchanya ndipo “wali na ukali ukuru pakumanya kuti wali na nyengo yifupi.” (Chivumbuzi 12:9, 12) Ŵakhristu ŵali na vifukwa vyakugomezgera kuti “nyengo yifupi” iyi ndiyo tilimo sono. Kweniso kuti sonosono apa “chinjoka, njoka yakale” iyi, yizamujalirika mu chizongwe kwambura kuchita kalikose kwa vyaka 1,000. Pa nyengo iyi, Yesu wazamuŵa kuti wakuwusa mu Ufumu wa Chiuta.—Chivumbuzi 20:1, 2.

Kasi ntchivichi chizamuchitika pa charu chapasi pa nyengo iyo? Kasi mbanjani ŵazamuŵamo, ndipo vinthu vizamuŵa wuli? Yesu wakalongora ivyo vizamuchitika. Mu ntharika yake ya mberere na mbuzi, wakalongora ivyo vizamuchitikira ŵanthu ŵarunji awo ŵali nga ni mberere. Ŵanthu aŵa ŵakukolerana na ŵabali ŵa Yesu na kuŵachitira viwemi. Wakalongoraso ivyo vizamuchitikira awo ŵali nga ni mbuzi. Yesu wakati: “Aŵa [kung’anamura mbuzi] ŵazamupokera chilango cha nyifwa yamuyirayira, kweni ŵarunji ŵazamupokera umoyo wamuyirayira.”—Mateyu 25:46.

Ivi vikutovwira kupulikiska mazgu agho Yesu wakaphalira munkhungu uyo wakapayikika pamoza nayo. Ivyo Yesu wakalayizga munthu yura vikuyana yayi na ivyo wakalayizga ŵapositole ŵake ŵakugomezgeka. Ŵapositole wakaŵalayizga kuti nawo ŵamuŵa mu Ufumu wakuchanya. Kweni munkhungu yura Yesu wakamuphalira kuti: “Nadi  nkhukuphalira muhanya uno, iwe uzamuŵa na ine mu Paradiso.” (Luka 23:43) Ntheura munthu yura wakaŵa na chigomezgo cha kuzakakhala mu Paradiso, malo ghakutowa chomene. Nakuti wose awo ŵali nga ni mberere awo ŵazamunjira mu “umoyo wamuyirayira” nawo ŵazamukhala mu Paradiso uyu.

Ivi vikukolerana na ivyo mpositole Yohane wakalongosora vya umo vinthu vizamuŵira pa charu chapasi. Iyo wakati: “Hema la Chiuta lili na ŵanthu. Iyo wazamukhala nawo, ndipo iwo ŵazamuŵa ŵanthu ŵake. Chiuta wazamuŵa nawo pamoza. Wazamufyura masozi ghose ku maso ghawo, ndipo nyifwa yizamuŵakoso yayi. Kuzamuŵavya kutengera panji kulira, kutampha nesi vyakuŵinya. Vinthu vyakale vyafumapo.”—Chivumbuzi 21:3, 4.

Kweni kuti munkhungu yura wazakasangwe na umoyo mu Paradiso, wakwenera kuzakawuskika ku ŵakufwa. Nakuti ni yekha pera yayi uyo wazamuwuka. Yesu wakalongora ivyo vizamuchitika, wakati: “Ora likwiza ilo wose awo ŵali mu madindi ŵazamupulika mazgu ghake na kufumira kuwaro, awo ŵakachitanga vinthu viwemi ŵazamuwukira ku umoyo, awo ŵakachitanga vinthu viheni ŵazamuwukira ku cheruzgo.”—Yohane 5:28, 29.

Kweni kasi vinthu vizamuŵa wuli ku ŵapositole na ŵanyawo ŵachoko waka awo ŵazamuŵa na Yesu kuchanya? Baibolo likuti: “Ŵazamuŵa ŵasembe ŵa Chiuta na Khristu, ndipo ŵazamuwusa nga ni mathemba pamoza na iyo vyaka 1,000.” (Chivumbuzi 20:6) Ŵanthu aŵa ŵazamuwusira lumoza na Khristu, ndipo mbanalume na ŵanakazi awo ŵali kukhalapo pa charu chapasi. Ntheura ŵazamuŵa ŵanthu ŵakupulikiska na ŵalusungu pakuchita vinthu na awo ŵali pa charu chapasi.—Chivumbuzi 5:10.

Na sembe yake, Yesu wazamovwira ŵanthu pa charu chapasi na kuŵawuskirapo kwananga uko ŵali kuhara. Iyo na ŵanyake awo ŵazamuŵira nayo lumoza ŵazamovwira ŵanthu ŵakugomezgeka kuti ŵazakaŵe ŵakufikapo, ŵambura kwananga. Pa nyengo iyo ŵanthu ŵazamusangwa na umoyo uwo Chiuta wakaŵakhumbiranga pakwamba apo wakaphalira Adamu na Eva kuti ŵandane na kuzuzga charu chapasi. Nyifwa iyo yili kwiza chifukwa cha kwananga kwa Adamu, yizamuŵakoso yayi.

Ntheura, Yesu wazamuŵa kuti wafiska vyose ivyo Yehova wakamupempha kuti wachite. Paumaliro wa Muwuso wa Vyaka 1,000, Yesu wazamupeleka Ufumu pamoza na ŵanthu ŵakufikapo kwa Awiske. Pakuyowoyapo pa nkhani iyi, mpositole Paulosi wakalemba kuti: “Para vinthu vyose vyazakaŵa pasi pake, Mwana nayo wazamuŵa pasi pa Uyo wakaŵika vinthu vyose pasi pa iyo, mwakuti Chiuta waŵe vinthu vyose kwa waliyose.”—1 Ŵakorinte 15:28.

Nadi, tikuwona kuti Yesu wali na mulimo wakuzirwa kuti khumbo la Chiuta lifiskike. Ndipo apo khumbo ili likulutilira kufiskika, Yesu wachitenge vinthu ndendende kuyana na umo wakajilongosolera kuti: “Ine ndine nthowa, unenesko, na umoyo.”—Yohane 14:6.

Manyani Vinandi

CHIUTA WAKUTIPHALIRA UTHENGA UWEMI!

Kasi Chiuta Wachitengechi na Charu Ichi?

Baibolo likuyowoya chifukwa icho Chiuta wakalengera charu, kweniso kuti masuzgo ghamalenge, charu chizamuŵa paradiso na ŵanthu awo ŵazamukhalamo.