Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Yesu ni Nthowa, Unenesko, na Umoyo

 MUTU 135

Yesu Wakati Wawuka Wakawonekera ku Ŵanandi

Yesu Wakati Wawuka Wakawonekera ku Ŵanandi

LUKA 24:13-49 YOHANE 20:19-29

  • YESU WAKAWONEKERA MU NTHOWA YA KU EMAUSI

  • YESU WAKALONGOSOLERA MALEMBA ŴASAMBIRI ŴAKE MWAKUWEREZGAWEREZGA

  • TOMASI WAKALEKA KUKAYIKA

Pa Sabata, Nisani 16, ŵasambiri ŵakaŵa na chitima chomene. Ŵakamanya yayi icho chachitika kuti dindi liŵe lambura kanthu. (Mateyu 28:9, 10; Luka 24:11) Ntheura pa Sabata kumise, Kileopa na msambiri munyake ŵakanyamuka ku Yerusalemu kuya ku Emausi, uwo ukaŵa ulendo wa makilomita 11.

Apo ŵakendanga, ŵakadumbiskananga ivyo vyachitika. Munthu munyake wachilendo wakamba kwenda nawo. Iyo wakaŵafumba kuti: “Kasi ni nkhani wuli izo mukudumbiskana uku mukwenda?” Kileopa wakazgora kuti: “Kasi ndiwe mulendo ndipo ukukhala wekha mu Yerusalemu apo ukuleka kumanya ivyo vyachitika mu mazuŵa agha?” Munthu uyu wakati: “Vinthu wuli?”—Luka 24:17-19.

Iwo ŵakazgora kuti: “Vinthu vyakukhwaskana na Yesu Munazarete.” Ŵakatiso: “Ise tikagomezganga kuti munthu uyu ndiyo wawomborenge Israyeli.”—Luka 24:19-21.

Kileopa na msambiri munyake yura ŵakalutilira kulongosora vinthu ivyo vikachitika pa zuŵa ili. Iwo ŵakati ŵanakazi ŵanyake awo ŵakaluta ku dindi uko Yesu wakasungika ŵakasanga kuti dindi lili mwazi. Ndipo ŵanakazi aŵa ŵakawona chinthu chachilendo. Ŵakawona ŵangelo awo ŵakaŵaphalira kuti Yesu ngwamoyo. Kileopa na munyake yura ŵakayowoyaso kuti ŵanthu ŵanyake nawo ŵakaluta ku dindi ndipo ‘ŵakasanga kuti vili nga umo ŵanakazi ŵakayowoyera.’—Luka 24:24.

Ŵasambiri ŵaŵiri aŵa ŵakamanyanga yayi ng’anamuro la ivyo vikachitika. Munthu wachilendo yura wakayowoya na mazaza kuti waŵawovwire kuti ŵaleke kusuzgika na ivyo vikachitika. Iyo wakati: “Ŵambura mahara imwe na ŵazito mu mtima kugomezga vinthu vyose ivyo ntchimi zikayowoya! Asi chikaŵa chakwenelera kuti Khristu wakomwe na vinthu ivi na kunjira mu uchindami wake?” (Luka 24:25, 26) Ndipo wakalutilira kuŵalongosolera kufuma mu Malemba vinthu ivyo vikayowoyeka vyakukhwaskana na Khristu.

Paumaliro ŵakafika kufupi na Emausi. Kweni ŵasambiri ŵaŵiri ŵara ŵakakhumbanga kupulika vinandi. Ntheura ŵakamupempha munthu wachilendo uyu kuti: “Khalani nase, chifukwa kwafipa kale ndipo zuŵa lamara.” Wakazomera kukhala nawo na kurya nawo chakurya. Mulendo yura wakalomba, wakamenya chingwa na kuŵapa ŵasambiri ŵara. Penepapo ŵasambiri ŵakamumanya, ndipo iyo wakazgeŵelekera. (Luka 24:29-31) Ntheura ŵakamanya kuti Yesu ngwamoyo.

Ŵasambiri ŵaŵiri aŵa ŵakakondwa chomene ndipo ŵakayowoya kuti: “Asi mitima yithu yaphyanga apo wayowoyanga nase mu nthowa, apo watilongosoleranga makora Malemba?” (Luka 24:32) Ntheura ŵakawelera na kuchimbilira ku Yerusalemu, uko ŵakasanga ŵapositole na ŵanthu ŵanyake. Pambere Kileopa na msambiri munyake yura ŵandayowoye ivyo ŵizira, ŵakasanga ŵanthu ŵanyake ŵakuyowoya kuti: “Fumu yili kuwuskika nadi, ndipo yanguwonekera kwa Simoni!” (Luka 24:34) Ntheura ŵaŵiri aŵa nawo ŵakayowoya kuti Yesu wakaŵawonekera. Ŵakaneneskanga kuti nawo ŵakamuwona.

Wose ŵakazizwaso apo Yesu wakaŵawonekera mu chipinda. Ŵakazizwa chomene chifukwa ŵakaŵa mu nyumba ndipo milyango yose yikaŵa yakujalika pakuti ŵakawopanga Ŵayuda! Kweni Yesu wakiza na kwimilira pakati pawo. Wakati kwa iwo: “Mtende uŵe namwe.” Kweni ŵakachita wofi. Iwo ŵakatenthema ndipo “ŵakaghanaghananga kuti ŵawona mzimu.”—Luka 24:36, 37; Mateyu 14:25-27.

Kuti wakhorweske ŵanthu ŵara kuti iyo wakaŵa mzimu panji muzguka yayi, Yesu wakaŵalongora mu mawoko na mu malundi umo ŵakamukhoma. Wakati: “Chifukwa wuli mukusuzgika maghanoghano na kukayika mu mitima yinu? Wonani mawoko ghane na malundi ghane, kuti ndine. Nikhwaskani na kuwona, chifukwa mzimu ulije thupi na viwangwa nga umo mukuniwonera.” (Luka 24:36-39) Ŵanthu ŵara ŵakakondwa chomene kweniso ŵakazizikika apo ŵanyake ŵakagomezganga yayi kuti ndiyo nadi.

Wakalutilira kuŵawovwira mwakuti ŵagomezge kuti ndiyo nadi. Ntheura wakaŵafumba kuti: “Kasi muli na chakurya pano?” Ŵakamupa chipitika cha somba ndipo wakarya. Pamasinda wakati: “Agha ni mazgu ghane agho nkhamuphalirani apo nkhaŵa namwe [pambere nindafwe], kuti vinthu vyose ivyo vili kulembeka mu Dango la Mozesi na mu Ntchimi na Masalimo ivyo vikuyowoya vya ine, vikwenera kufiskika.”—Luka 24:41-44.

Yesu wakaŵa kuti wawovwirapo kale Kileopa na munyake yura kuti ŵapulikiske Malemba, ndipo pa nyengo iyi wakawovwiranga wose awo ŵakaŵapo. Iyo wakati: “Ivi ndivyo vili kulembeka: kuti Khristu wazamusuzgika na kuwuka pakati pa ŵakufwa pa zuŵa lachitatu, ndipo mu zina lake, uthenga wakuti ŵanthu ŵang’anamuke mtima kuti zakwananga zigowokereke uzamupharazgika ku mitundu yose, kwambira mu Yerusalemu. Imwe mukwenera kuŵa ŵakaboni ŵa vinthu ivi.”—Luka 24:46-48.

Pa vifukwa vinyake, mpositole Tomasi pakaŵavya nyengo yira. Ntheura mu mazuŵa ghakulondezgapo, ŵanyake ŵakamuphalira kuti: “Tawona Fumu.” Tomasi wakati: “Kwambura kuti nawona mabamba gha mizumali mu mawoko ghake, na kunjizga munwe wane mu mabamba gha mizumali na mu mbambo zake, nadi ningagomezga chara.”—Yohane 20:25.

Pakati pajumpha mazuŵa 8, ŵasambiri ŵakawunganaso mu nyumba. Pa nyengo iyi Tomasi wakaŵapo. Yesu wakawonekeraso ku ŵasambiri na kuŵatawuzga. Wakati: “Mtende uŵe namwe.” Pamasinda wakang’anamukira kwa Tomasi ndipo wakati: “Ŵika munwe wako apa, ndipo wona mawoko ghane, njizga woko lako mu mbambo zane, ndipo leka kukayika kweni ugomezge.” Tomasi wakati kwa iyo: “Fumu yane na Chiuta wane!” (Yohane 20:26-28) Apa Tomasi wakasimikizga kuti Yesu ngwamoyo nadi, munthu wauzimu kweniso mwimiliri wa Chiuta.

Yesu wakati: “Pakuti waniwona, kasi wagomezga? Mbakukondwa awo ŵakuwona chara kweni ŵakugomezga.”—Yohane 20:29.