Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

 MUTU 137

Ŵanandi Ŵakamuwona Pambere Zuŵa la Pentekoste Lindafike

Ŵanandi Ŵakamuwona Pambere Zuŵa la Pentekoste Lindafike

MATEYU 28:16-20 LUKA 24:50-52 MILIMO 1:1-12; 2:1-4

  • YESU WAKAWONEKERA KU ŴANANDI

  • WAKAKWELERA KUCHANYA

  • YESU WAKAPUNGURA MZIMU UTUŴA PA ŴASAMBIRI 120

Yesu wakati wawuka, wakapangana na ŵapositole ŵake 11 kuti ŵakakumane nayo pa phiri ku Galileya. Kura, kukaŵaso ŵasambiri ŵanyake pafupifupi 500, ndipo ŵanyake pakwamba ŵakakayikanga. (Mateyu 28:17; 1 Ŵakorinte 15:6) Kweni ivyo Yesu wakayowoya apa vikawovwira kuti waliyose wa iwo wakhorwe kuti Yesu ngwamoyo nadi.

Yesu wakalongosora kuti Chiuta wamupa mazaza ghose kuchanya na pa charu chapasi. Yesu wakaŵachiska kuti: “Ntheura, lutaninge mukazgore ŵanthu ŵa mitundu yose kuŵa ŵasambiri, mukaŵabatize mu zina la Adada na la Mwana na la mzimu utuŵa, mukaŵasambizge kusungilira vinthu vyose ivyo namuphalirani.” (Mateyu 28:18-20) Ivi vikaŵasimikizgira kuti Yesu ngwamoyo kweniso kuti ngwakukhumbisiska kuti makani ghawemi ghapharazgike.

Wose awo ŵakulondezga Yesu, ŵanalume, ŵanakazi, na ŵana, ŵali kupika ntchito yakovwira ŵanthu kuŵa ŵasambiri. Ŵalwani ŵangayezga kukanizga ntchito ya kupharazga na kusambizga, kweni Yesu wakutisimikizgira kuti: “Mazaza ghose ghapika kwa ine kuchanya na pa charu chapasi.” Kasi ichi chikuŵaphalira vichi awo ŵakumulondezga? Iyo wakati: “Wonani, ine nili namwe mazuŵa ghose m’paka umaliro wa charu ichi.” Yesu wakang’anamuranga kuti waliyose uyo wakupharazga makani ghawemi wazamuchita milimo yakuzizwiska yayi. Kweni mzimu utuŵa uzamuŵawovwira.

Wakati wawuka, Yesu wakawonekera ku ŵasambiri ŵake mu “mazuŵa ghose 40.” Wakawonekera mu mawonekero ghakupambanapambana ndipo “wakajilongora kwa iwo na kuchita vinthu vinandi kuti ŵakhorwe kuti ngwamoyo,” kweniso wakaŵasambizganga “vya Ufumu wa Chiuta.”—Milimo 1:3; 1 Ŵakorinte 15:7.

Vikulongora kuti apo ŵapositole ŵakaŵa ŵachali mu Galileya, Yesu wakaŵaphalira kuti ŵawelere ku Yerusalemu. Apo wakakumananga nawo mu msumba wura, Yesu wakati: “Kufumamo chara mu Yerusalemu, lindilirani icho Adada ŵali kulayizga, icho nkhamuphalirani. Pakuti Yohane wakabatizanga nadi na maji, kweni imwe muzamubatizika na mzimu utuŵa, ndipo pajumphenge mazuŵa ghanandi chara.”—Milimo 1:4, 5.

Pamanyuma, Yesu wakakumanaso na ŵapositole ŵake. Wakaŵalongozgera “kuwaro m’paka ku Betaniya,” ku chikhizga cha kumafumiro gha dazi kwa Phiri la Maolive. (Luka 24:50) Nangauli Yesu wakaŵaphalira makora kuti wakufumapo, ŵapositole ŵakagomezganga nipera kuti Ufumu wa Yesu uzamuŵa pano pasi.—Luka 22:16, 18, 30; Yohane 14:2, 3.

Ŵapositole ŵakafumba Yesu kuti: “Fumu, kasi mukuwezgera ufumu kwa Israyeli pa nyengo iyi?” Wakaŵazgora kuti: “Nkhwa imwe chara kumanya zinyengo panji mazuŵa ghakutemeka agho Adada ŵaŵika pasi pa mazaza ghawo.” Kufuma apo, wakayowoyaso vya ntchito iyo ŵakwenera kuchita, wakati: “Muzamupokera nkhongono para mzimu utuŵa wiza pa imwe, ndipo muzamuŵa ŵakaboni ŵane mu Yerusalemu, mu Yudeya mose na Samariya, na ku vigaŵa vyakutali chomene vya charu chapasi.”—Milimo 1:6-8.

Ŵapositole ŵakaŵa pa Phiri la Maolive pamoza na Yesu apo wakakweranga kuchanya. Nakalinga bingu likamubenekelera. Yesu wakati wawuka, wakawonekanga nga ni munthu, mu mawonekero ghakupambanapambana. Kweni pakukwera kuchanya wakaŵa mu thupi linyake, wakakwera kuchanya nga chilengiwa chauzimu. (1 Ŵakorinte 15:44, 50; 1 Petrosi 3:18) Apo ŵapositole ŵakadodoliskanga kuchanya, “ŵanalume ŵaŵiri” ŵakiza na kwimilira pafupi nawo. Aŵa ŵakaŵa ŵangelo, ndipo ŵakati: “Ŵanalume ŵa mu Galileya, chifukwa wuli mukwimilira na kulaŵiska ku mtambo? Yesu uyu watolekera kuchanya kufuma kwa imwe wazamwizaso mwakuyana waka umo mwamuwonera wakukwelera kuchanya.”—Milimo 1:10, 11.

Apo Yesu wakalutanga kuchanya pakaŵa ŵanthu ŵanandi yayi. Kweni pakaŵa waka ŵapositole ŵake ŵakugomezgeka ndiwo ŵakawonanga. “Wazamwizaso mwakuyana waka,” kwambura ŵanthu ŵanandi kumuwona. Ŵalondezgi ŵake ŵakugomezgeka ndiwo ŵazamumanya kuti sono ni themba la Ufumu.

Ŵapositole ŵakawelera ku Yerusalemu. Mu mazuŵa ghakulondezgapo, ŵakawungana pamoza na ŵasambiri ŵanyake, ndipo pakaŵaso “Mariya nyina wa Yesu na ŵanung’una ŵake.” (Milimo 1:14) Ŵanthu aŵa ŵakalombanga. Nkhani yimoza iyo wakalomberanga yikaŵa yakukhwaskana na kusora msambiri uyo wangatora malo gha Yudasi Isikariyoti mwakuti ŵapositole ŵaŵeso 12. (Mateyu 19:28) Ŵakakhumbanga kuti munthu uyo wakawona milimo ya Yesu kweniso kuwuka kwake ndiyo waŵe msambiri. Ŵakachita mphenduzga kuti ŵamanye khumbo la Chiuta, ndipo apa ndipo mphaumaliro mu Baibolo apo pakuzunulika mphenduzga. (Salimo 109:8; Zintharika 16:33) Matiya wakwenera kuti wakaŵa yumoza wa ŵanthu 70 awo Yesu wakaŵatuma kukapharazga. Ntheura ndiyo wakasoleka ndipo “wakapendekera lumoza na ŵapositole 11.”—Milimo 1:26.

Pakati pajumpha mazuŵa 10 kufuma apo Yesu wakakwelera kuchanya, Ŵayuda ŵakaŵa na Chiphikiro cha Pentekoste mu 33 C.E. Ŵasambiri pafupifupi 120 ŵakawungana ku Yerusalemu mu chipinda chamuchanya. Mwamabuchi, mu nyumba yose mukaŵa kupoma kukuru nga nkhwa chimphepo chikuru. Malulimi ghakuwoneka nga ni moto ghakawoneka pa waliyose uyo wakaŵamo. Ŵasambiri wose ŵakamba kuyowoya viyowoyero vyakupambanapambana. Uwu ukaŵa ukaboni wakuti mzimu utuŵa uwo Yesu wakaŵalayizga wafika pa iwo.—Yohane 14:26.