MATEYU 21:12, 13, 18, 19 MARIKO 11:12-18 LUKA 19:45-48 YOHANE 12:20-27

  • YESU WAKATEMBA KHUNI LA MKUYU NA KUTOZGA TEMPILE

  • YESU WAKAFWA KUTI ŴANANDI ŴAZAKASANGE UMOYO

Yesu na ŵasambiri ŵake ŵakagonako mausiku ghatatu ku Betaniya kufuma apo ŵakizira kufuma ku Yeriko. Mulenji wa pa Mande, Nisani 10, ŵakanyamuka kuluta ku Yerusalemu. Yesu wakaŵa na njara. Ntheura wakati wawona khuni la mkuyu, wakaluta pafupi. Kasi wakavisangamo vikuyu? Yayi.

Uwu ukaŵa mwezi wa Malichi, ndipo vikuyu vikucha mu Juni. Kweni khuni lira likaŵa na mahamba, chifukwa likasunda luŵiro. Ntheura Yesu wakaghanaghananga kuti panyake wangakasangamo vikuyu vyakwambilira. Kweni wakasanga kuti mulijirethu. Mahamba ghakamupusika waka. Penepapo Yesu wakati: “Munthu waleke kuryaso chipambi kufuma mwa iwe muyirayira.” (Mariko 11:14) Nyengo yeneyiyo khuni likamba kufota. Ivyo vikachitika apa ng’anamuro lake likazakamanyikwa mulenji wakulondezgapo.

Yesu na ŵasambiri ŵake ŵakakaŵa yayi kufika ku Yerusalemu. Yesu wakalutaso ku tempile. Pa zuŵa ili, wakachita vinandi padera pakulaŵiska ivyo vilimo. Wakachita ivyo wakachitapo kale vilimika vitatu kumasinda pa Paska mu 30 C.E. (Yohane 2:14-16) Pa nyengo iyi, Yesu wakachimbizgira kuwaro awo “ŵakaguliskanga na kugura mu tempile.” Kweniso “wakagadabura mathebulu gha ŵakusintha ndalama na vitengo vya ŵakuguliska nkhunda.” (Mariko 11:15) Wakazomerezga yayi munthu waliyose uyo wanyamura vinthu kujumpha navyo mu luŵaza lwa tempile kuya ku chigaŵa chinyake cha msumba.

Chifukwa wuli Yesu wakachita nthena ku ŵanthu awo ŵakasinthanga ndalama na kuguliska viŵeto mu tempile? Yesu wakati: “Asi kuli kulembeka kuti, ‘Nyumba yane yichemekenge nyumba yakusoperamo ŵanthu ŵa mitundu yose’? Kweni imwe mwayizgora mphanji ya ŵankhungu.” (Mariko 11:17) Wakati ŵanthu aŵa mbankhungu chifukwa chakuti ŵakatchajanga ndalama zinandi chomene para munthu wakukhumba kugura chiŵeto kuti wapeleke sembe. Yesu wakawona kuti uku nkhulyera ŵanthu, panji kwiba.

Ŵalara ŵa ŵasembe, ŵalembi, na ŵalaraŵalara ŵa ŵanthu ŵakapulika ivyo Yesu wakachita, ndipo ŵakapanganaso vyakuti ŵamukome. Kweni pakaŵa suzgo. Ŵakamanya yayi umo ŵangamukomera, chifukwa ŵanthu ŵakandonderanga kwa iyo kuti ŵamupulike.

Ŵanthu ŵanandi ŵakiza ku Paska, Ŵayuda na ŵanthu ŵakung’anamukira ku Chiyuda wuwo. Pakaŵaso Ŵagiriki awo ŵakiza kuzakasopa pa chiphikiro. Ŵagiriki aŵa ŵakiza kwa Filipu, ŵakamupempha kuti ŵawone Yesu. Panyake ŵakiza kwa Filipu pakuti zina lake likaŵa Lachigiriki. Filipu wakwenera kuti wakamanya makora yayi usange vingachitika kuti ŵanthu ŵara ŵawonane na Yesu, ntheura wakafumba Andireya. Filipu na Andireya ŵakaphalira Yesu nkhani iyi, apo wakwenera kuti wakaŵa wachali pa tempile.

Yesu wakamanya kuti kukakhala mazuŵa ghachoko waka kuti wafwe. Ntheura yira yikaŵa nyengo yakuti wakondweske ŵanthu yayi nesi kupenja kumanyikwa. Pakuzgora ŵasambiri ŵaŵiri ŵara, Yesu wakayowoya ntharika. Wakati: “Ora liza kuti Mwana wa munthu wapike uchindami. Nadi nkhumuphalirani kuti, kwambura kuti mphuzi ya tirigu yawa pasi na kufwa, yikukhalilira mphuzi yimoza, kweni usange yafwa, sono ndipo yikupambika vipambi vinandi.”—Yohane 12:23, 24.

Mphuzi yimoza ya tirigu yingawoneka nga njambura ntchito. Kweni para munthu wayipanda mu dongo ‘yikufwa,’ ndipo yikusunda na kukura, paumaliro yikupambika mphuzi zinandi za tirigu. Yesu nayo wakaŵa yekha munthu wakufikapo. Kweni pakuti wakaŵa wakugomezgeka kwa Chiuta m’paka nyifwa, wali kuzgoka nthowa yakupelekera umoyo wamuyirayira ku ŵanthu ŵanandi awo ŵali na mtima wa kujipata nga ndiyo. Ntheura Yesu wakati: “Waliyose uyo wakutemwa umoyo wake wakuwuparanya, kweni waliyose uyo wakutinkha umoyo wake mu charu chino ndiyo wakuwusunga ndipo wazamusanga umoyo wamuyirayira.”—Yohane 12:25.

Yesu wakaghanaghananga vyake pera yayi, pakuti wakati: “Usange munthu wakukhumba kuniteŵetera, wanilondezge, ndipo uko ine nili, muteŵeti wane wamuŵaso kwenekuko. Usange munthu wakukhumba kuniteŵetera, Adada ŵamuchindikenge.” (Yohane 12:26) Iyi ni njombe yikuru chomene. Awo Chiuta waŵachindika ŵazamuŵa pamoza na Khristu mu Ufumu.

Pakukumbuka visuzgo vikuru na nyifwa yakuŵinya iyo wakaŵa pafupi kufwa, Yesu wakati: “Sono umoyo wane ukukweŵeka, kasi niyowoyechi? Adada, niponoskani ku ora ili.” Kweni Yesu wakakhumba yayi kugwentha kufiska khumbo la Chiuta. Ntheura wakatiso: “Ndipouli, ndicho chifukwa nizira ku ora ili.” (Yohane 12:27) Yesu wakakolerana na vyose ivyo Chiuta wakakhumbanga kuti vichitike, nanga ni nyifwa iyo wakafwa kupeleka sembe.