Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Yesu ni Nthowa, Unenesko, na Umoyo

 MUTU 130

Ŵakamupeleka Yesu na Kumukoma

Ŵakamupeleka Yesu na Kumukoma

MATEYU 27:31, 32 MARIKO 15:20, 21 LUKA 23:24-31 YOHANE 19:6-17

  • PILATO WAKAKHUMBA KUFWATURA YESU

  • YESU ŴAKAMUPA CHILANGO, ŴAKALUTA NAYO KUKAMUKOMA

Yesu ŵakamuchitira nkhaza na kumunyoza. Pilato wakakhumbanga kumufwatura, kweni ŵalara ŵa ŵasofi na ŵanyawo ŵakakosera kuti wakomeke. Icho iwo ŵakakhumbanga ntchakuti Yesu wakomeke mbwenu. Ŵakachemerezga kuti: “Wapayikike! Wapayikike!” Pilato wakati: “Mutorani mwekha na kumupayika, pakuti nkhusangamo kafukwa chara mwa munthu uyu.”—Yohane 19:6.

Ŵayuda ŵakati Yesu wakwenera kufwa pa vifukwa vya ndyali. Kweni Pilato wakawona kuti ivyo ŵakayowoyanga vikaŵa vyambura kupulikikwa. Kweni wuli pa vifukwa vya chisopa? Ŵakayowoyaso mulandu wa kuyuyura Chiuta uwo ŵakamupa pamaso pa Sanihedirini usiku. Iwo ŵakati: “Tili na dango, ndipo mwakuyana na dango ili wakwenera kufwa, chifukwa wakujizgora yekha mwana wa Chiuta.” (Yohane 19:7) Mulandu uwu ukaŵa wachilendo kwa Pilato.

Wakaweleraso mu nyumba yake, wakayezga kupenja nthowa kuti wamufwature Yesu. Wakakhumbanga kumufwatura chifukwa chakuti Yesu ŵakaŵa kuti ŵamusuzga chomene kweniso chifukwa chakuti muwoli wa Pilato nayo wakalota vya Yesu. (Mateyu 27:19) Kweni wuli pakuyowoya vya mulandu uphya uwo Ŵayuda ŵakiza nawo, wakuti Yesu ni “mwana wa Chiuta”? Pilato wakamanyanga kuti Yesu wakaŵa wa ku Galileya. (Luka 23:5-7) Kweni wakafumba Yesu kuti: “Kasi wafuma nkhu?” (Yohane 19:9) Kasi vingaŵa kuti Pilato wakakhumbanga kumanya usange Yesu wakaŵako kale ndipo panji wakaŵa wakufuma kwa Chiuta?

Pilato wakapulika kwa Yesu kuti iyo ni themba, kweni kuti waka Ufumu wake ngwa charu ichi chara. Yesu wakakhumba yayi kuti wayowoyeso vinthu ivyo wakayowoya, ntheura wakakhala waka chete. Pakuti wakamuzgora yayi, Pilato wakawona nga kuti Yesu wamudelera, ntheura wakati kwa iyo: “Kasi ukukana kuyowoya na ine? Kasi ukumanya chara kuti nili na mazaza kukufwatura ndiposo nili na mazaza kukupayika?”—Yohane 19:10.

Yesu wakayowoya waka kuti: “Mulekenge kupika mazaza ghakufuma kuchanya mphanyi mulije nkhongono pa ine. Lekani uyo wanipeleka kwa imwe wali na kwananga kukuru.” (Yohane 19:11) Apa Yesu wakwenera kuti wakanenanga munthu yumoza pera yayi. Kweni wakang’anamuranga kuti Kayafa, ŵanyake, na Yudasi Isikariyoti ŵali na mulandu ukuru kuluska Pilato.

Pilato wakazizwa na umo Yesu wakafwasira kweniso umo wakayowoyeranga. Ntheura wakaŵa na wofi ndipo wakamanya kuti Yesu wakwenera kuti wali kufuma kwa Chiuta. Pilato wakayezgaso kuti wamufwature. Kweni Ŵayuda ŵakizaso na fundo yinyake iyo yikamofya Pilato. Ŵakati: “Usange mumufwaturenge munthu uyu, mbwe ndimwe mubwezi wa Kesare chara. Munthu waliyose uyo wakujizgora yekha kuŵa themba wakuwukira Kesare.”—Yohane 19:12.

Kazembe yura wakamufumiskiraso kuwaro Yesu, ndipo wakati wakhala pa chitengo chakweruzgirapo, wakaphalira ŵanthu kuti: “Wonani, Themba linu!” Kweni Ŵayuda ŵakakhumba chara kuthera, ŵakachemerezga kuti: “Muwuskanipo! Muwuskanipo! Wapayikike!” Pilato wakati: “Kasi nipayike themba linu?” Ŵayuda ŵakatinkhanga chomene kuŵa pasi pa Ŵaroma, kweni ŵalara ŵa ŵasembe ŵakati: “Tilije themba kweni Kesare pera.”—Yohane 19:14, 15.

Pilato wakathera, wakendera maghanoghano gha Ŵayuda, ndipo wakapeleka Yesu kuti wakomeke. Ŵasilikari ŵakamuvura Yesu chakuvwara chitchesamu na kumuvwalika malaya ghake ghakuwaro. Apo ŵakalutanga nayo kukamukoma, ŵakamuyeghiska khuni lakuti ŵakamupayikepo.

Ivi vikachitikanga mulenji pa Chinkhondi, Nisani 14. Yesu wakaŵa kuti wandagonepo tulo kufuma waka pa Chinayi mulenji ndipo ŵakamutombozga mu nthowa izi na izi. Apo wakaguguzikanga na khuni lizito ilo wakanyamura, Yesu nkhongono zikamumalira. Ntheura ŵasilikari ŵakatuma munthu munyake uyo wakajumphanga kuti wayeghe khuni lira kuya nalo ku malo ghakukomerapo. Munthu yura wakaŵa Simoni wakufuma ku Kurene ku Africa. Ŵanthu ŵanandi ŵakalondezganga, ŵanyake ŵakajitimbanga chifukwa cha chitima na kulira pakuwona ivyo vikachitikanga.

Yesu wakayowoya na ŵanakazi awo ŵakaliranga, wakati: “Ŵana ŵasungwana ŵa Yerusalemu, lekani kulilira ine. Mujililire mwekha na ŵana ŵinu, chifukwa wonani, mazuŵa ghakwiza agho ŵanthu ŵazamuti, ‘Ŵakukondwa mbanakazi awo ni vyumba, na nthumbo izo zikababa chara, na mabere agho ghandawonkheskepo!’ Penepapo ŵazamwamba kuyowoya na mapiri, ‘Wirani pa ise!’ ndiposo ku tumapiri, ‘Tibenekelerani!’ Usange ŵakuchita vinthu ivi para khuni ndiŵisi, ntchivichi chizamuchitika para lawomira?”—Luka 23:28-31.

Yesu wakanenanga mtundu wa Ŵayuda. Mtundu wura ukaŵa nga ni khuni ilo likomira kweni lichaliko liŵisi pachoko, chifukwa Yesu wakaŵa penepara kweniso Ŵayuda ŵanyake ŵakagomezga mwa iyo. Para aŵa ŵatolekako ku mtundu uwu, mbwenu paŵenge nga kuti pakhala khuni lakufwa mwauzimu. Pazamuŵa kulira chomene para ŵasilikari ŵa Ŵaroma ŵiza kuzakawukira mtundu wura.