Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Yesu ni Nthowa, Unenesko, na Umoyo

 MUTU 102

Themba Likanjira mu Yerusalemu pa Mwana wa Mbunda

Themba Likanjira mu Yerusalemu pa Mwana wa Mbunda

MATEYU 21:1-11, 14-17 MARIKO 11:1-11 LUKA 19:29-44 YOHANE 12:12-19

  • YESU WAKANJIRA MU YERUSALEMU NA MZINDA UKURU

  • WAKAYOWOYERATHU KUTI YERUSALEMU WAZAMUPARANYIKA

Pa zuŵa lakulondezgapo, pa Sabata Nisani 9, Yesu pamoza na ŵasambiri ŵake ŵakanyamuka ku Betaniya kulazga ku Yerusalemu. Apo ŵakasendeleranga ku Betifage, pa Phiri la Maolive, Yesu wakaphalira ŵasambiri ŵake ŵaŵiri kuti:

“Lutani mu muzi uwo mukuwuwona. Para mwanjira waka, mwamusanga mbunda yanakazi yakakika pamoza na mwana wake. Mukazisuture na kwiza nazo kwa ine. Ndipo usange munyake wamumufumbani chilichose, mukati, ‘Fumu yikuzikhumba.’ Ndipo wamuzituma nyengo yeneyiyo.”—Mateyu 21:2, 3.

Ŵasambiri ŵakamanya yayi kuti ivyo Yesu wakaŵaphalira ukaŵa uchimi. Kweni pamanyuma ŵakazakamanya kuti vikafiskanga uchimi uwo Zekariya wakalemba. Zekariya wakachima kuti Themba ilo Chiuta wasora lizamunjira mu Yerusalemu. Themba ili “ndakujiyuyura ndipo lakwera pa mbunda, pa kambunda kanalume, kamwana ka mbunda yanakazi.”—Zekariya 9:9.

Ŵasambiri ŵara ŵakati ŵafika ku Betifage, ŵakatora mwana wa mbunda pamoza na nyina wake. Ŵanthu awo ŵakimilira pafupi ŵakaŵafumba kuti: “Kasi mukusutulirachi mwana wa mbunda?” (Mariko 11:5) Kweni ŵanthu ŵara ŵakati ŵapulika kuti Fumu ndiyo yikazikhumbanga, ŵakaŵaleka ŵasambiri kuti ŵalute nazo kwa Yesu. Ŵasambiri ŵakatandika vyakuvwara vyawo vyakuwaro pa mbunda na mwana wake, kweni Yesu wakakwera pa mwana wa mbunda.

Mzinda ukasazgikiranga apo Yesu wakendanga pa mbunda kulazga ku Yerusalemu. Ŵanthu ŵanandi ŵakatandikanga vyakuvwara vyawo mu msewu. Ŵanyake ŵakaphajuranga minthavi ya makuni panji “vivwati ivyo vikaŵa mumphepete mwa nthowa” ndipo ŵakavitandikanga pasi. Ŵakachemerezganga kuti: “Ponoskani, taŵeya! Ngwakutumbikika uyo wakwiza mu zina la Yehova! Wakutumbikika Mbufumu uwo ukwiza wa adada Davide!” (Mariko 11:8-10) Ŵafarisi awo ŵakaŵa mu mzinda ŵakakwiya na mazgu ghara. Ŵakaphalira Yesu kuti: “Msambizgi, ŵalekeskani ŵasambiri ŵinu.” Yesu wakazgora kuti: “Nkhumuphalirani kuti, usange aŵa ŵangakhala chete, malibwe ghachemerezgenge.”—Luka 19:39, 40.

Apo Yesu wakawonanga Yerusalemu, wakamba kulira na kuyowoya kuti: “Okwe, muhanya uno uŵenge kuti wamanya vinthu vyamtende . . . kweni sono vyabisika ku maso ghako.” Yerusalemu wakaŵa wakuti walangikenge chifukwa cha kulekera dala kupulikira. Yesu wakayowoya kuti: “Ŵalwani ŵako ŵazamuzenga linga lakuzingilizga na makuni ghakusongoka ndipo ŵazamukuzingilizga na kukujalira vigaŵa vyose. Ŵazamukutaya pasi, iwe na ŵana ŵako awo ŵali mukati mwako, ndipo pa iwe ŵazamulekapo chara libwe pachanya pa libwe linyake.” (Luka 19:42-44) Mazgu gha Yesu ghakafiskika nadi, Yerusalemu wakaparanyika mu 70 C.E.

Yesu wakati wanjira mu Yerusalemu, “msumba wose ukayaghayika, ukati: ‘Kasi ni njani uyu?’” Mizinda yikayowoyanga kuti: “Uyu ni ntchimi Yesu, yakufuma ku Nazarete wa ku Galileya!” (Mateyu 21:10, 11) Awo ŵakamuwona Yesu apo wakawuskanga Lazaro ŵakaphaliranga ŵanyawo. Ŵafarisi ŵakadandawura kuti palije icho ŵakuchitapo. Ŵakayowoyeskananga kuti: “Charu chose chamulondezga.”—Yohane 12:18, 19.

Yesu wakanjira mu tempile kukasambizga ŵanthu, nga umo wakachitiranga nyengo zose para waluta ku Yerusalemu. Mwenemura wakachizganga ŵachibulumutira na ŵakupendera. Ŵalara ŵa ŵasofi na ŵalembi ŵakakwiya chomene ŵakati ŵawona ivyo wakuchita kweniso ŵakati ŵapulika ŵasepuka mu tempile mura ŵakuchemerezga kuti: “Ponoskani, taŵeya, Mwana wa Davide!” Ŵalongozgi ŵa chisopa ŵakafumba Yesu kuti: “Kasi ukupulika ivyo aŵa ŵakuyowoya?” Yesu wakati kwa iwo: “Kasi mundaŵazgepo ichi, ‘Mwafumiska mazgu gha malumbo mu milomo ya ŵana na ŵabonda’?”—Mateyu 21:15, 16.

Yesu wakalaŵiska pa vinthu vyose ivyo vikaŵa mu tempile. Kweni pakuti kukafipa, wakachitapo chilichose yayi. Ntheura wakafumako pamoza na ŵapositole. Pambere Nisani 10 yindambe, wakawelera ku Betaniya, ndiko wakakagona usiku wa Sabata.