Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Yesu ni Nthowa, Unenesko, na Umoyo

 MUTU 127

Wakeruzgika na Sanihedirini, Ndipo Ŵakaluta Nayo kwa Pilato

Wakeruzgika na Sanihedirini, Ndipo Ŵakaluta Nayo kwa Pilato

MATEYU 27:1-11 MARIKO 15:1 LUKA 22:66–23:3 YOHANE 18:28-35

  • WAKERUZGIKA MULENJI PAMASO PA SANIHEDIRINI

  • YUDASI ISIKARIYOTI WAKAKHUMBA KUJIKAKA

  • YESU ŴAKALUTA NAYO KWA PILATO KUTI WAKAMUPE CHILANGO

Apo Petrosi wakakana Yesu kachitatu kukaŵa kumatandakucha. Khoti la Sanihedirini likaŵa kuti lamara waka kweruzga Yesu mwakupambana na dango ndipo likambininika. Mulenji wa pa Chinkhondi, ŵakawunganaso. Pakuti dango likakananga kweruzga munthu usiku, panji ŵakakhumbanga kujara ŵanthu kumaso kuti ŵawoneke nga ŵakachita makora kumweruzga usiku. Ntheura ŵakamuyimika panthazi pawo Yesu.

Ŵakamufumbaso kuti: “Utiphalire usange ndiwe Khristu.” Yesu wakazgora kuti: “Nanga nimuphalirani, mungagomezga chara. Kweniso usange ningamufumbani, mungazgora chara.” Ndipouli, Yesu wakachita chikanga, wakayowoya kuti iyo ndiyo wakayowoyekerathu pa Daniyeli 7:13. Wakati: “Kufuma sono Mwana wa munthu wakhalenge ku woko lamalyero lankhongono la Chiuta.”—Luka 22:67-69; Mateyu 26:63.

Iwo ŵakakosera kuti: “Ipo kasi ndiwe Mwana wa Chiuta?” Yesu wakati: “Mwayowoya mwekha kuti ndine.” Apa ŵakawona nga kuti Yesu wakwenera kukomeka nadi chifukwa cha muyuyuro. Ŵakati: “Tikukhumbirachi ukaboni unyakeso? Pakuti tajipulikira tekha kufuma mu mulomo wake.” (Luka 22:70, 71; Mariko 14:64) Ntheura ŵakamukaka Yesu na kuluta nayo kwa Kazembe Pontiyo Pilato.

Yudasi Isikariyoti wakwenera kuti wakawonanga apo Yesu ŵakalutanga nayo kwa Pilato. Ntheura wakati wawona kuti Yesu wasuskika, chitima chikamukora. Kweni m’malo mwakuti wapemphe Chiuta kuti wamugowokere, iyo wakawezga waka masiliva 30 ghara. Yudasi wakati ku ŵalara ŵa ŵasofi: “Nili kunanga kwendera mphiska ndopa zambura mulandu.” Kweni ŵakamuzgora kuti: “Kasi ise vikutikhwaska wuli? Ujiwonerenge wekha!”—Mateyu 27:4.

Yudasi wakaponya masiliva 30 ghara mu tempile. Kufuma apo, wakaluta kuti wakajikake, kusazgirako mulandu wake. Yudasi wakajikaka ndipo vikuwoneka kuti munthavi uwo wakakakako chingwe ukaphajuka. Ntheura kufuma muchanya wakawa pa malibwe na kuphumuka.—Milimo 1:17, 18.

Kukaŵa kuchali mulenji apo Yesu ŵakalutanga nayo ku nyumba ya Pontiyo Pilato. Kweni Ŵayuda awo ŵakaluta nayo ŵakakana kunjira. Ŵakaghanaghananga kuti ŵangafipirwa usange ŵangakhwaskana na Ŵamitundu. Para vyaŵa nthena, ndikuti ŵangarya yayi chakurya pa Nisani 15. Ili likaŵa zuŵa lakwamba la Chiphikiro cha Vingwa Vyambura Nthukumusi, icho ŵakachiwonanga kuti ntchigaŵa cha Paska.

Pilato wakafumira kuwaro, wakaŵafumba kuti: “Kasi munthu uyu mwiza nayo kuno wali na mulandu wuli?” Iwo ŵakazgora kuti: “Munthu uyu waŵenge wambura kwananga, mphanyi tamupeleka kwa imwe chara.” Pilato wakwenera kuti wakawona kuti ŵakakhumbanga kuti wendere maghanoghano ghawo, ntheura wakati: “Mutorani mwekha na kumweruzga kuyana na dango linu.” Ivyo Ŵayuda ŵakayowoya vikalongora kuti ŵakakhumbanga nadi kukoma Yesu. Iwo ŵakazgora kuti: “Ntchakuzomerezgeka chara kwa ise kukoma munthu.”—Yohane 18:29-31.

Iwo ŵakamanya kuti usange ŵangamukoma pa chiphikiro cha Paska, mbwenu ŵanthu ŵaŵawukirenge. Kweni usange ŵangachitiska Ŵaroma kuti ndiwo ŵamukome pa vifukwa vya ndyali, mbwenu Ŵayuda ŵara ŵaŵavyenge mulandu pamaso pa ŵanthu.

Ŵalongozgi ŵara ŵakamuphalira yayi Pilato kuti Yesu ŵamusanga na mulandu wa kuyuyura Chiuta. Kweni sono ŵakayowoya vinyake, ŵakati: “Munthu uyu tamusanga kuti [1] wakupatuska mtundu withu, [2] wakukanizga ŵanthu kupeleka misonkho kwa Kesare, ndipo [3] wakuti iyo ni Khristu themba.”—Luka 23:2.

Pakuŵa mwimiliri wa Ŵaroma, Pilato wakafipa mtima na fundo yakuti Yesu wakuti ni themba. Ntheura Pilato wakanjiraso mu nyumba, wakachema Yesu, wakamufumba kuti: “Kasi ndiwe Themba la Ŵayuda?” Apa tingati wakang’anamuranga kuti, ‘Kasi waswa dango la ufumu wa Ŵaroma apo ukuti ndiwe themba kususkana na Kesare?’ Yesu wakati: “Kasi fumbo ili ndinu panji ŵanyake ŵamuphalirani vya ine?” Yesu wakwenera kuti wakafumba nthena kuti wamanye ivyo Pilato wakapulika vyakukhwaskana na iyo.—Yohane 18:33, 34.

Pilato wakapusikizgira nga kuti wandavipulikepo ndipo wakukhumba kupulika kwa Yesu. Ntheura wakati: “Kasi ine ndine Muyuda?” Wakatiso: “Ŵanthu ŵa mtundu wako na ŵalara ŵa ŵasembe ndiwo ŵakupeleka kwa ine. Kasi wachitachi?”—Yohane 18:35.

Yesu wakakhumba yayi kuti wayileke waka nkhani ya ufumu. Wakazgora mu nthowa iyo Kazembe Pilato wakwenera kuti wakazizwa nayo.