Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Yesu ni Nthowa, Unenesko, na Umoyo

 MUTU 110

Yesu Wakaŵa pa Tempile Kaumaliro

Yesu Wakaŵa pa Tempile Kaumaliro

MATEYU 23:25–24:2 MARIKO 12:41–13:2 LUKA 21:1-6

  • YESU WAKALUTILIRA KUSUSKA ŴALONGOZGI ŴA CHISOPA

  • TEMPILE LIZAMUBWANGANDULIKA

  • CHOKORO CHIKAVU CHIKAPONYA TUNDALAMA TUŴIRI

Apo Yesu wakawonekeranga kaumaliro pa tempile, wakalutilira kuvumbura upusikizgi wa ŵalembi na Ŵafarisi. Ndipo kwambura kuŵabisira, wakaŵachema kuti ŵapusikizgi. Yesu wakayowoya ntharika, wakati: “Mukusuka kuwaro kwa nkhombo na mbale, kweni mukati ni vyakuzura na uryezi na kuchita vinthu mwakutalulira. Mufarisi wachibulumutira iwe, suka dankha mukati mwa nkhombo na mbale, kuti kuwaro kwake nako kuŵe kwakutowa.” (Mateyu 23:25, 26) Ŵafarisi ŵakalondezganga chomene tumaluso twawo pa nkhani ya kujitozga kuti ŵawoneke makora kuwaro. Kweni ŵakatondekanga kutozga wunthu wawo wamukati.

Ŵalembi na Ŵafarisi ŵakalongoraso kuti mbapusikizgi mu nthowa yinyake. Iwo ŵakazenganga na kutozga madindi gha zintchimi na mtima wose. Kweni Yesu ŵakati iwo ni “ŵana ŵa awo ŵakakoma ntchimi.” (Mateyu 23:31) Ukaboni wa upusikizgi wawo ukawoneka apo ŵakakhumbanga kukoma Yesu.—Yohane 5:18; 7:1, 25.

Yesu wakalongosora icho chizamuŵachitikira ŵalongozgi aŵa usange ŵakupera yayi. Iyo wakati: “Zinjoka, mphapu za vipiri imwe, kasi muzamuchimbira wuli cheruzgo cha Gehena?” (Mateyu 23:33) Dambo la Hinomu ndilo ŵanthu ŵakatayangako viswaswa, ndipo mwakuyelezgera, malo agha ndigho ghakuŵalindilira ŵalembi na Ŵafarisi kuti ŵakaparanyikire kwenekuko muyirayira.

Ŵasambiri ŵa Yesu ndiwo ŵakaŵa “ntchimi na ŵanthu ŵavinjeru na ŵasambizgi,” m’malo mwa iyo. Kasi ŵanthu ŵakachitanga nawo wuli? Yesu wakati ku ŵalongozgi ŵara: “[Ŵasambiri ŵane] ŵanyake muŵakomenge na kuŵapayika pa khuni, ndipo ŵanyake muŵathyapulenge mu masunagoge ghinu na kuŵatambuzga mu msumba na msumba, kuti ndopa zose za ŵarunji izo zathiskika pa charu chapasi zize pa imwe, kwambira ndopa za Abelu murunji m’paka ku ndopa za Zekariya . . . uyo mukamukomera pakati pa malo ghakupatulika.” Yesu wakachenjezga kuti: “Nadi nkhumuphalirani, vinthu vyose ivi vizamwiza pa muwiro uwu.” (Mateyu 23:34-36) Ivi vikawoneka nadi mu 70 C.E., apo ŵasilikari Ŵachiroma ŵakabwangandura Yerusalemu ndipo Ŵayuda ŵanandi chomene ŵakakomeka.

Yesu wakasuzgika maghanoghano apo wakaghanaghaniranga chinthu chakofya ichi. Wakadandawura kuti: “Yerusalemu, Yerusalemu, uyo wakukoma ntchimi na kudinya na malibwe awo ŵakatumika kwa iyo. Nkhakhumbanga kuwunganya ŵana ŵako kanandi waka, nga umo nyatazi wakuwunganyira twana twake kusi ku mapapindo ghake. Kweni imwe mukakhumba chara. Wonani, nyumba yinu yajowoleka.” (Mateyu 23:37, 38) Awo ŵakapulika mazgu gha Yesu agha ŵakwenera kuti ŵakazizwa na kujifumba kuti, “nyumba” nji? Kasi wakang’anamuranga tempile lakutowa la ku Yerusalemu, ilo ŵanthu ŵakawonanga kuti Chiuta wakulivikilira?

Yesu wakatiso: “Nkhumuphalirani, kufuma sono muzamuniwonaso chara m’paka muzakayowoye kuti, ‘Ngwakutumbikika uyo wakwiza mu zina la Yehova!’” (Mateyu 23:39) Apa Yesu wakayowoyanga mazgu gha uchimi wa pa Salimo 118:26, agho ghakuti: “Ngwakutumbikika uyo wakwiza mu zina la Yehova. Tikumutumbikani mu nyumba ya Yehova.” Tempile likati labwangandulika, pakaŵavya uyo wakalutako mu zina la Chiuta.

Sono Yesu wakaluta pa malo ghanyake mu tempile apo pakaŵa chakuponyamo vyakupeleka. Ŵanthu ŵakaponyanga vyawanangwa vyawo mu vyakuponyamo ivi. Yesu wakawona Ŵayuda ŵanandi, nawoso ŵakaponyanga mu vyakuponyamo vyakupeleka, ndipo ŵasambazi “ŵakaponyangamo ndalama zinandi.” Pamanyuma Yesu wakawona chokoro chikavu icho chikaponya “tundalama tuŵiri twakuzirwa pachoko.” (Mariko 12:41, 42) Yesu wakamanya kuti Chiuta wakakondwa nayo chomene mwanakazi yura chifukwa cha chawanangwa chake.

Yesu wakachema ŵasambiri ŵake, wakaŵaphalira kuti: “Nadi nkhumuphalirani kuti chokoro chikavu ichi chaponyamo zinandi kuluska wose awo ŵaponya ndalama mu chakuponyamo vyakupeleka.” Chifukwa wuli wakati zikaŵa zinandi? Yesu wakalongosora kuti: “Pakuti wose ŵaponyamo kufuma pa unandi wa usambazi wawo, kweni chokoro ichi, mu ukavu wake, chaponyamo vyose ivyo chikaŵa navyo, vyose ivyo vyate vichovwirenge.” (Mariko 12:43, 44) Ivyo chokoro chira chikachita vikaŵa vyakupambana chomene na ŵalongozgi ŵa chisopa!

Apo Nisani 11 yikaŵa pafupi kwamba, Yesu wakafumako ku tempile kaumaliro. Yumoza wa ŵasambiri ŵake wakati: “Msambizgi, wonani malibwe agha na nyumba izi!” (Mariko 13:1) Malibwe ghanyake agho ŵakazengera tempile ghakaŵa ghakuru chomene. Malibwe ghara ghakatoweskanga chomene tempile ndipo ŵakaghanaghananga kuti tempile lingamara yayi chifukwa malibwe ghakaŵa ghakukhora. Ntheura chikaŵa chakuzizika chomene apo Yesu wakati: “Kasi ukuziwona nyumba zikuru izi? Pano pazamuŵavya libwe ilo lizamulekeka pachanya pa linyake, ghose ghazamuwiskikira pasi.”—Mariko 13:2.

Yesu wakati wayowoya mazgu agha, iyo pamoza na ŵasambiri ŵake ŵakambuka Dambo la Kidironi na kukwera Phiri la Maolive. Nyengo iyi Yesu wakaŵa na ŵapositole ŵake ŵanayi: Petrosi, Andireya, Yakobe, na Yohane. Kufuma pa Phiri apo ŵakaŵa, tempile lakutowa lira likawonekanga makora chomene.