Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Yesu ni Nthowa, Unenesko, na Umoyo

 MUTU 131

Themba Lambura Mulandu Likasuzgika pa Khuni

Themba Lambura Mulandu Likasuzgika pa Khuni

MATEYU 27:33-44 MARIKO 15:22-32 LUKA 23:32-43 YOHANE 19:17-24

  • YESU WAKAKHOMEKA PA KHUNI

  • CHIPHAMBANO ICHO ŴAKAŴIKA PA MUTU CHIKAMBISKA SUZGO

  • YESU WAKALAYIZGA MUNTHU UMOYO MU PARADISO PA CHARU CHAPASI

Yesu ŵakaluta nayo kuti ŵakamupayike, iyo na ŵankhungu ŵaŵiri, ku malo agho ghakaŵa kutali yayi na msumba. Malo agha ghakachemekanga Gologota, panji kuti Malo gha Bwaza, ndipo ‘ghakawonekeranga patali.’—Mariko 15:40.

Ŵanthu ŵatatu ŵara, wose ŵakaŵavura malaya. Kufuma apo, ŵakaŵatolera vinyo lakusazgako munkhwala wa mure na nyongo. Ŵanakazi ŵa mu Yerusalemu ndiwo ŵakwenera kuti ŵakanozga vinyo lira. Ŵaroma ŵakakanizganga yayi kupeleka munkhwala wakuchepeska ulwilwi wura ku ŵanthu awo ŵakomekenge. Kweni Yesu wakati walicheta, wakakana kumwa. Chifukwa wuli? Iyo wakakhumbanga kuti waŵe na mahara ghake ghose pa suzgo yira. Wakakhumbanga kuti wamanyenge ivyo vikuchitika kweniso waŵe wakugomezgeka m’paka nyifwa.

Ŵakamunyoloska Yesu pa khuni. (Mariko 15:25) Ŵasilikari ŵakamukhoma na misumali mu mawoko na malundi, ndipo wakanyongozeka na ulwilwi. Apo ŵakimikanga khuni lira, Yesu wakapulika ulwilwi ukuru wakusazgikira, pakuti vilonda vikasazgikiranga chifukwa cha uzito wa thupi lake. Kweni Yesu wakaŵakalipira yayi ŵasilikari ŵara. Yesu wakalomba kuti: “Adada, muŵagowokere, chifukwa ŵakumanya chara icho ŵakuchita.”—Luka 23:34.

Kanandi Ŵaroma ŵakakhomanga kachiphambano pa munthu uyo ŵamupayika. Pa kachiphambano aka ŵakalembangapo mulandu uwo munthu wasangika nawo. Pa nyengo iyi, Pilato wakalemba pa kachiphambano kara kuti: “Yesu Munazarete, Themba la Ŵayuda.” Wakalemba mu Chihebere, Chilatini, na Chigiriki, mwakuti waliyose wangaŵazga. Ivyo Pilato wakachita vikalongora kuti wakakondwa yayi na Ŵayuda awo ŵakalimbikira kuti Yesu wakomeke. Mazgu ghara ghakaŵakwiyiska ŵalara ŵa ŵasofi, ntheura ŵakati: “Kulemba kuti ‘Themba la Ŵayuda’ chara, kweni kuti iyo wakati, ‘Ndine Themba la Ŵayuda.’” Kweni Pilato wakakhumba yayi kuti wendereso maghanoghano ghawo, ntheura wakati: “Icho nalemba, nalemba.”—Yohane 19:19-22.

Ŵasembe ŵakakwiya, ndipo ŵakawerezgaposo kuyowoya ukaboni wautesi uwo ukapelekeka apo Sanihedirini yikeruzganga Yesu. Ndipo awo ŵakajumphanga pafupi ŵakamunenanga, uku ŵakupukunya mitu. Ŵakatenge: “Ehe! Iwe ukatenge uwiskirenge pasi tempile na kulizenga mu mazuŵa ghatatu, jiponoska, khira pa khuni lakusuzgikirapo.” Ŵalara ŵa ŵasembe na ŵalembi nawo ŵakamuhoyanga mwakuyana waka. Ŵakatenge: “Lekani Khristu, Themba la Israyeli, sono wakhire pa khuni lakusuzgikirapo, kuti tiwone na kugomezga.” (Mariko 15:29-32) Nanga ni awo ŵakapayikika pamoza nayo, nawo ŵakamunyozanga. Kweni unenesko ngwakuti pa ŵanthu ŵara, Yesu pera ndiyo wakaŵavya mulandu.

Ŵasilikari ŵanayi ŵa Ŵaroma nawo ŵakasekanga Yesu. Ŵakwenera kuti ŵakamwanga vinyo lakusasa. Kweni sono ŵakwenera kuti ŵakizanga nalo kwa Yesu, apo pa nyengo iyi wakaŵa kuti wangakwaniska yayi kupoka na kumwa. Ŵaroma ŵara ŵakamunyozanga, kutolera ivyo vikalembeka pachanya pa khuni ilo Yesu wakapayikikapo. Ŵakati: “Usange ndiwe Themba la Ŵayuda, jiponoska wekha.” (Luka 23:36, 37) Nadi, ŵanthu ŵara ŵakachita vyawaka chomene! Ŵakanyozanga na kuchitira nkhaza munthu uyo wakalongolerathu kuti ni nthowa, unenesko, na umoyo. Yesu wakawelera nyuma yayi, kweni wakakhomezga apo Ŵayuda ŵakamunenanga, ŵasilikari ŵa Ŵaroma ŵakumuseka, kweniso vigeŵenga viŵiri ivyo vikapayikika pamoza nayo.

Ŵasilikari ŵanayi ŵara ŵakatora malaya ghakuwaro gha Yesu, ŵakaghagaŵa panayi. Ŵakachita mphenduzga pakugaŵana salu zira. Kweni laya lamukati la Yesu likaŵa lapadera chomene. “Likaŵa lambura musono, pakuti likalukika kufuma pachanya m’paka musi.” Ntheura ŵasilikari ŵakadumbiskana kuti: “Tingalipaluranga yayi, kweni tiyeni tichite mphenduzga kuti tiwone uyo liŵenge lake.” Umo ŵakachitira apa ŵakafiska lemba ilo likuti: “Ŵakagaŵana malaya ghane ghakuwaro, ndipo ŵakachita mphenduzga pa chakuvwara chane.”—Yohane 19:23, 24; Salimo 22:18.

Pamanyuma, yumoza wa vigeŵenga vira wakamanya kuti Yesu wakwenera kuti ni themba nadi. Wakasuska munyake na mazgu ghakuti: “Kasi ukopa Chiuta chara chifukwa chakuti wapokera cheruzgo chakuyana na cha munthu uyu? Ise mphake kupokera chilango ichi chifukwa cha vinthu ivyo tikachita. Kweni munthu uyu wandachitepo kanthu kaheni.” Kufuma apo wakapempha Yesu kuti: “Muzakanikumbuke para mukunjira mu Ufumu winu.”—Luka 23:40-42.

Yesu wakati: “Nadi nkhukuphalira muhanya uno, iwe uzamuŵa na ine mu Paradiso.” (Luka 23:43) Ivyo Yesu wakalayizga munthu uyu vikapambana na ivyo wakaphalira ŵapositole ŵake. Ŵapositole wakaŵaphalira kuti ŵazamukhala pa vitengo pamoza na iyo mu Ufumu. (Mateyu 19:28; Luka 22:29, 30) Kweni chigeŵenga chira chikwenera kuti chikapulikapo kuti pa charu chapasi pakaŵa Paradiso uyo Yehova wakapeleka kwa Adamu, Eva, kweniso ŵana ŵawo. Apo chigeŵenga chira chikafwanga, chikaŵa na chigomezgo cha kuzakaŵa mu paradiso pa charu chapasi.