YOHANE 12:28-50

  • ŴANANDI ŴAKAPULIKA MAZGU GHA CHIUTA

  • CHIFUKWA CHA KUPELEKERA CHERUZGO

Yesu wakaŵa pa tempile pa Mande Nisani 10, ndipo wakayowoyanga vya nyifwa yake iyo yikaŵa pafupi. Pakufipa mtima na umo vinthu ivi vikhwaskirenge Chiuta, Yesu wakati: “Adada, chindikani zina linu.” Penepapo mazgu ghakapulikikwa kufuma kuchanya kuti: “Nalichindika ndipo nilichindikengeso.”—Yohane 12:27, 28.

Ŵanthu awo ŵakaŵa pafupi ŵakazizwa. Ŵanyake ŵakaghanaghananga kuti ŵapulika leza wakududumira. Ŵanyake ŵakati: “Mungelo wayowoya nayo.” (Yohane 12:29) Kweni unenesko ngwakuti ŵakapulika mazgu gha Yehova. Nakuti aka kakaŵa kakwamba yayi kuti ŵanthu ŵapulike mazgu gha Chiuta ghakuyowoya vya Yesu.

Apo Yesu wakabatizikanga, vilimika vitatu na hafu kumasinda, Yohane Mubatizi wakapulika Chiuta wakuyowoya vya Yesu kuti: “Uyu ni Mwana wane, wakutemweka, mweneuyo nkhukondwa nayo.” Pamanyuma, Paska likati lachitika mu 32 C.E., Yesu wakasintha mawonekero pamaso pa Yakobe, Yohane, na Petrosi. Ŵanalume ŵatatu aŵa ŵakapulika Chiuta wakuyowoya kuti: “Uyu ni Mwana wane wakutemweka, uyo nkhukondwa nayo. Mupulikirani.” (Mateyu 3:17; 17:5) Sono aka kakaŵa kachitatu kuti Yehova wayowoye mu nthowa yakuti ŵanthu ŵanandi ŵapulike.

Yesu wakati: “Mazgu agha ghapulikikwa, chifukwa cha ine chara, kweni chifukwa cha imwe.” (Yohane 12:30) Uwu ukaŵa ukaboni wakuti Yesu ni Mwana wa Chiuta nadi, Mesiya uyo wakayowoyeka kuti wizenge.

Kweniso Yesu wakaŵa munthu wakugomezgeka, ndipo vikutisambizga kuti nase tiŵenge ŵakugomezgeka. Kweniso vikutovwira kuwona kuti Satana Dyabulosi, uyo ni fumu ya charu, wakwenera nadi kukomeka. Yesu wakati: “Sono charu ichi chikweruzgika ndipo fumu ya charu ichi yiponyekenge kuwaro.” Nyifwa ya Yesu chikaŵa chilongolero chakuti watonda, wathereskeka yayi. Iyo wakati: “Kweni ine, usange nakwezgeka kufuma mu charu chapasi, nizamuguzira ŵanthu ŵa mitundu yose kwa ine.” (Yohane 12:31, 32) Yesu wakati wafwa pa khuni, wakamba kuguzira ŵanthu kwa iyomwene, kuŵajulira nthowa ya ku umoyo wamuyirayira.

Pakuzgorapo pa ivyo Yesu wakayowoya vyakuti ‘wakwezgekenge,’ mzinda ukati: “Tikapulika mu Dango kuti Khristu wakukhalilira muyirayira. Chifukwa wuli imwe mukuti Mwana wa munthu wakwenera kukwezgeka? Kasi Mwana wa munthu uyu ni njani?” (Yohane 12:34) Nangauli ŵakawona ukaboni unandi, kweniso ŵakapulika mazgu gha Chiuta, ŵanthu ŵanandi ŵakazomera yayi kuti Yesu ni Mwana wa munthu, Mesiya uyo wakalayizgika.

Yesu wakayowoyaso kuti iyo ni “ungweru,” nga umo wakayowoyerapo kale kumasinda. (Yohane 8:12; 9:5) Ntheura wakaphalira mzinda kuti: “Ungweru uŵenge pakati pinu kanyengo kachoko. Endaninge apo muchali na ungweru, mwakuti chisi chileke kumubenekelerani. . . . Muŵe na chipulikano mu ungweru apo muchali na ungweru, mwakuti muŵe ŵana ŵa ungweru.” (Yohane 12:35, 36) Penepapo Yesu wakafumapo, chifukwa Nisani 10 likaŵa zuŵa lakuti wafwire yayi. Wakenera ‘kukwezgeka’ pa Paska pa Nisani 14, na kukhomeka pa khuni.—Ŵagalatiya 3:13.

Pakuwona ivyo Yesu wakachitanga, tikuwona kuti uchimi ukafiskikanga apo Ŵayuda ŵakatondeka kupulikana mwa iyo. Yesaya wakayowoyerathu kuti maso gha ŵanthu ghazamujalika kweniso mitima yawo yizamunonopa mwakuti ŵazamusintha yayi kuti ŵachizgike. (Yesaya 6:10; Yohane 12:40) Nadi, Ŵayuda ŵanandi ŵakachita mtafu, ŵakakana ukaboni wakuti Yesu ndiyo ni Muwomboli uyo wakalayizgika, ndipo ni nthowa yakuyira ku umoyo.

Nikodemo, Yosefe wa ku Arimatiya, na ŵalongozgi ŵanandi ‘ŵakapulikana’ mwa Yesu. Kasi ŵakachita vinthu kuyana na chipulikano chawo panji ŵakagongowa? Panyake ŵakatondeka kumuzomera pakweru chifukwa ŵakawopanga kuti ŵangasezgeka mu sunagoge panji chifukwa cha ‘kutemwa uchindami wa ŵanthu.’—Yohane 12:42, 43.

Yesu wakalongosora ivyo vikukhumbikwa kuti munthu waŵe na chipulikano mwa iyo. Wakati: “Waliyose uyo wakupulikana mwa ine, wakupulikana mwa ine pera chara, kweniso mwa uyo wali kunituma. Ndipo waliyose uyo wakuwona ine wakuwonaso uyo wali kunituma.” Unenesko uwo Chiuta wakatuma Yesu kusambizga ŵanthu kweniso uwo Yesu wakalutilira kupharazga ukaŵa wakuzirwa chomene. Ntheura iyo wakati: “Waliyose uyo wakuniyuyura ndipo wakukana kupokelera mazgu ghane pali yumoza uyo wazamumweruzga. Mazgu agho nayowoya ndigho ghazamumweruzga pa zuŵa laumaliro.”—Yohane 12:44, 45, 48.

Kufuma apo, Yesu wakamalizga kuti: “Nayowoya vyane chara, kweni Adada awo ŵali kunituma ŵanipa dango pa icho nkhwenera kuphara na kuyowoya. Kweniso nkhumanya kuti dango la Adada mbumoyo wamuyirayira.” (Yohane 12:49, 50) Yesu wakamanyanga kuti pakakhala pachoko kuti wathiske ndopa zake kuŵa sembe yakuwombolera awo ŵali na chipulikano mwa iyo.—Ŵaroma 5:8, 9.