Yesu wakamubisira yayi Pilato kuti iyo ni themba. Kweni Ufumu wake ukaŵa wakulimbana na Ŵaroma yayi. Yesu wakati: “Ufumu wane ngwa charu chino chara. Ufumu wane uŵenge wa charu chino mphanyi ŵateŵeti ŵane ŵarwa nkhondo kuti nileke kupelekeka ku Ŵayuda. Kweni Ufumu wane ngwakufuma ku charu chino chara.” (Yohane 18:36) Nadi, Ufumu wa Yesu ngwa charu chino chara.

Pilato wakakhumba kuti wapulikiske. Wakafumba kuti: “Ipo kasi ndiwe themba?” Kuti Pilato wamanye kuti ivyo wayowoya ni vyaunenesko, Yesu wakamuzgora kuti: “Mwayowoya mwekha kuti ndine themba. Pakuti ichi ndicho nkhababikira, ndipo ichi ndicho nkhizira mu charu, kuti nichitire ukaboni unenesko. Waliyose uyo wali ku chigaŵa cha unenesko wakupulika mazgu ghane.”—Yohane 18:37.

Yesu wakaŵa kuti waphalirapo kale Tomasi kuti: “Ine ndine nthowa, unenesko, na umoyo.” Sono Pilato nayo wakamanya kuti Yesu wakatumika pa charu kuti wazakachitire ukaboni “unenesko.” Unenesko uwu ngwakuyowoya vya Ufumu. Yesu wakaŵikapo mtima kuti wakhozgere unenesko uwu nanga wangafwirapo. Pilato wakafumba kuti: “Kasi unenesko ni vichi?” Kweni Yesu wakakhumba yayi kuti wamulongosolere. Wakawona nga kuti ivyo wakapulika vikaŵa vyakukwana kuti weruzge Yesu.—Yohane 14:6; 18:38.

Pilato wakawelera ku mzinda uwo ukalindiliranga kuwaro kwa nyumba. Yesu wakwenera kuti wakaŵa pafupi nayo, apo Pilato wakaphaliranga ŵalara ŵa ŵasofi na awo ŵakaŵa nawo kuti: “Nkhusangamo kafukwa yayi mwa munthu uyu.” Mzinda ukakwiya chomene, ndipo ukati: “Na kasambizgiro kake wakuwuska chivulupi mu ŵanthu ŵa mu Yudeya mose, kwambira ku Galileya m’paka kuno.”—Luka 23:4, 5.

Pilato wakwenera kuti wakazizwa kuwona kuti Ŵayuda ŵakukosera pa fundo yambura kupulikikwa. Ntheura apo ŵalara ŵa ŵasofi na ŵanalume ŵalara ŵakalutilira kuchemerezga, Pilato wakafumba Yesu kuti: “Kasi ukupulika yayi unandi wa vinthu ivyo ŵakukupanikizgira?” (Mateyu 27:13) Yesu wakazgora yayi. Pilato wakazizwa kuwona kuti Yesu wali chete uku ŵanthu ŵakumuyowoyera mautesi.

Ŵayuda ŵakayowoya kuti Yesu ‘wakambira ku Galileya’ kuwuska vivulupi. Pakupulika ivyo ŵanthu ŵakayowoya, Pilato wakamanya kuti Yesu ni Mugalileya. Ntheura wakasanga pakugwenthera kuti waleke kumweruzga Yesu. Herode Antipasi (mwana wa Herode Mukuru) ndiyo wakaŵa mulongozgi mu Galileya, ndipo pa nyengo iyi wakaŵa ku Yerusalemu kukachita Paska. Ntheura Pilato wakatumizga Yesu kwa Herode. Herode Antipasi ndiyo wakadumura mutu wa Yohane Mubatizi. Pamasinda, wakati wapulika kuti Yesu wakuchita minthondwe, Herode wakafipanga mtima kuti panyake Yesu ni Yohane uyo wawuka ku ŵakufwa.—Luka 9:7-9.

Sono Herode wakakondwa kuti wawonenge Yesu. Wakakondwa chifukwa chakuti wakakhumbanga kovwira Yesu yayi panji kumanya nadi usange milandu iyo ŵakamupa yikaŵa yaunenesko. Herode wakakhumbanga waka kuwona Yesu, ndipo “wakakhazganga kuti wawonenge Yesu wakuchita munthondwe.” (Luka 23:8) Kweni Yesu wakachita yayi ivyo Herode wakakhazganga. Nakuti apo Herode wakamufumbanga, Yesu wakamuzgora yayi. Chifukwa cha kukhuŵara, Herode na ŵasilikari ŵake “ŵakamulengeska” Yesu. (Luka 23:11) Ŵakamuvwalika laya lakugabuka na kumuseka. Kufuma apo, Herode wakatumaso Yesu kwa Pilato. Herode na Pilato ŵakatinkhananga, kweni apa ŵakamba kutemwana.

Yesu wakati wawerako, Pilato wakachema ŵalara ŵa ŵasofi, ŵalongozgi ŵa Ŵayuda, na ŵanthu wose pamoza, ndipo wakati: “Namufumba panthazi pinu ndipo nkhusangamo kafukwa chara mwa munthu uyu pa milandu iyo mukuti wali nayo. Nakuti Herode nayo wandamusange na mulandu lekani wamuwezgera kwa ise. Ndipo wonani, palije kanthu ako wachita kuti m’paka wakomeke. Ntheura nimuthyapulenge na kumufwatura.”—Luka 23:14-16.

Pilato wakakhumbanga kumufwatura Yesu pakuti wakamanya kuti ŵasofi ŵakamupeleka chifukwa cha sanji. Apo Pilato wakakhumbanga kufwatura Yesu, wakapokera uthenga unyake. Uku wachali pa chitengo chakweruzgirapo, muwoli wake wakatuma uthenga kuti: “Mungachitanga nayo kalikose chara munthu murunji uyo, pakuti nangusuzgika chomene muhanya uno apo nangulota [loto ilo likwenera kuti lafuma kwa Chiuta lakuyowoya] vya iyo.”—Mateyu 27:19.

Kasi Pilato wakayezga kuchita vichi kuti wafwature munthu wambura mulandu uyu?