Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

 MUTU 126

Petrosi Wakakana Yesu mu Nyumba ya Kayafa

Petrosi Wakakana Yesu mu Nyumba ya Kayafa

Yesu wakati wakakika mu munda wa Getisemane, ŵapositole ŵakamusida, ŵakachimbira chifukwa cha wofi. Kweni ŵapositole ŵaŵiri ŵakaleka kuchimbira. Wakaŵa Petrosi “na msambiri munyake” uyo panji wakaŵa mpositole Yohane. (Yohane 18:15; 19:35; 21:24) Panji ŵakamusanga Yesu apo ŵakalutanga nayo ku nyumba ya Anasi. Apo Anasi wakati Yesu ŵalute nayo kwa Wasembe Mukuru Kayafa, Petrosi na Yohane ŵakalondezganga pataliko. Panyake ŵakawopanga kuti ŵangakomeka, kweniso ŵakakhumbanga kumanya ivyo vichitikirenge Fumu yawo.

Yohane wakazomerezgeka kunjira mu luŵaza lwa nyumba ya Kayafa chifukwa chakuti wasembe mukuru yura wakamumanyanga. Petrosi wakakhala kuwaro m’paka Yohane wakizaso na kuyowoya na muteŵeti mwanakazi uyo wakalindanga pa mulyango. Ntheura Petrosi nayo ŵakamuzomerezga kunjira.

Usiku wura kukazizima chomene, ntheura ŵanthu awo ŵakaŵa mu luŵaza ŵakapemba moto. Petrosi wakakhala nawo, wakawothanga moto uku wakulindilira “kuti wawone umo vimalirenge.” (Mateyu 26:58) Chifukwa cha ungweru wa moto, mulinda wa pa mulyango uyo wakamunjizga Petrosi wakamuŵanika. Mulinda yura wakati: “Asi iwe nawe ndiwe msambiri wa munthu uyu?” (Yohane 18:17) Ŵanyake padera pa mulinda yura ŵakamuŵanika Petrosi ndipo ŵakatenge wakaŵa pamoza na Yesu.—Mateyu 26:69, 71-73; Mariko 14:70.

Ivi vikamukwiyiska chomene Petrosi. Wakayezga kubisama, wakafumapo na kukakhala pafupi na mulyango. Ntheura Petrosi wakakana kuti wakaŵa pamoza na Yesu. Wakafika na pakuyowoya kuti: “Nkhumumanya chara, nakuti nkhupulikiska yayi icho ukuyowoya.” (Mariko 14:67, 68) Penepapo “wakamba kutemba na kulapa,” kung’anamura kuti wakaŵa wakunozgeka kuchita chilapo kulongora kuti wakayowoyanga unenesko ndipo para wakuteta, soka limuwire.—Mateyu 26:74.

Pa nyengo iyi, Yesu wakaŵa mukati kweruzgika. Wakwenera kuti wakaŵa mu nyumba ya Kayafa, mu chipinda chinyake. Petrosi na ŵanthu ŵanyake ŵakalindiliranga musi mwa chipinda. Ŵakwenera kuti ŵakawonanga ŵakaboni ŵakupambanapambana awo ŵakizanga na kuluta.

Petrosi wakakananga waka, chifukwa kayowoyero ndiko kakamukoleska. Kweniso yumoza wa ŵanthu awo ŵakaŵa para wakaŵa mubali wa Maliko, uyo Petrosi wakamuwunguzura khutu. Ntheura Petrosi wakafumbika kuti: “Asi nangukuwona mu munda pamoza na Yesu?” Petrosi wakati wakanaso kachitatu, tambala wakalira, nga umo Yesu wakayowoyera.—Yohane 13:38; 18:26, 27.

Pa nyengo yeneyira, Yesu wakwenera kuti wakawonekera pakweru. Fumu yikang’anamuka na kulaŵiska Petrosi, icho chikwenera kuti chikamupweteka Petrosi. Wakwenera kuti wakakumbuka ivyo Yesu wakamuphalira apo ŵakaŵa mu chipinda chamuchanya. Petrosi chitima chikakwera chomene wakati wamanya ivyo wachita! Penepapo wakafumira kuwaro na kulira chomene.—Luka 22:61, 62.

Kasi vikenda wuli? Kasi chikachitika ntchivichi kuti Petrosi uyo wakajiwonanga kuti ngwakukhora kweniso wakugomezgeka wakane Fumu yake? Pa nyengo yira, ŵanthu ŵakabendezganga unenesko, ndipo Yesu ŵakamutoranga nga ntchigeŵenga chakofya. M’malo mwakuti Petrosi wavikilire munthu wambura mulandu, iyo wakakana munthu uyo wakaŵa na “mazgu gha umoyo wamuyirayira.”—Yohane 6:68.

Ivyo vikachitikira Petrosi vikutisambizga kuti nanga ni munthu wachipulikano kweniso wakujipeleka wangahangayika usange wandanozgekere masuzgo panji viyezgo ivyo vingiza mwamabuchi. Ntheura, mphanyi taŵateŵeti ŵa Chiuta tose tasambirako ku ivyo vikachitikira Petrosi!