Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

 MUTU 136

Mumphepete mwa Nyanja ya Galileya

Mumphepete mwa Nyanja ya Galileya

YOHANE 21:1-25

  • YESU WAKAWONEKERA KU NYANJA YA GALILEYA

  • PETROSI NA ŴANJI ŴAKAPIKA MULIMO WA KULYESKA MBERERE

Apo Yesu wakaŵa na ŵapositole ŵake pa usiku wake waumaliro, wakaŵaphalira kuti: “Para nawuskika, nizamudangira munthazi mwinu kuya ku Galileya.” (Mateyu 26:32; 28:7, 10) Sono ŵalondezgi ŵake ŵanandi ŵakanyamuka kuya ku Galileya. Kweni kasi ŵakachitanga vichi?

Ŵali kura, Petrosi wakaphalira ŵapositole ŵanyake 6 kuti: “Nkhuluta kukaloŵa.” Wose 6 ŵara ŵakati: “Nase tikuluta nawe.” (Yohane 21:3) Kweni ŵakaphyoka pawaka usiku wose wura, somba zikasuzga. Kumulenji, Yesu wakawonekera pa mtunda, kweni ŵakamumanya yayi. Yesu wakaŵachema, wakati: “Mwaŵana, kasi muli na kanthu kakuti murye?” Iwo ŵakazgora kuti: “Tilije!” Yesu wakaŵaphalira kuti: “Ponyani mukwawu kumalyero kwa boti ndipo muzisangenge.” (Yohane 21:5, 6) Ŵakaponya mukwawu na kukoma somba zinandi chomene mwakuti ŵakatondeka kuwuguza.

Yohane wakaphalira Petrosi kuti: “Ni Fumu!” (Yohane 21:7) Mwaluŵiro, Petrosi wakavwara chakuvwara chakuwaro icho wakachivura apo ŵakaloŵanga. Wakabira mu maji na kuskuwira ku mtunda mamita 90. Ŵapositole ŵanyake ŵakamulondezganga pachokopachoko, uku ŵakuguza mukwawu wakuzura na somba.

Ŵakati ŵafika pa mtunda, ŵakawona “moto wa makara apo pakaŵa somba na chingwa.” Yesu wakati: “Zani na somba zinyake izo mwakora.” Petrosi wakaguza mukwawu umo mukaŵa somba zikuruzikuru 153! Yesu wakati: “Zani murye.” Pakaŵavya nanga njumoza uyo wakaŵa na chikanga kumufumba kuti: “Ndiwe njani?” chifukwa ŵakamanya kuti ni Yesu. (Yohane 21:10-12) Aka kakaŵa kachitatu kuti Yesu wawonekere ku ŵasambiri ŵake pa gulu.

Yesu wakapeleka kwa waliyose chingwa na somba kuti ŵarye. Pamasinda, Yesu wakwenera kuti wakalaŵiska somba zinandi izo ŵakakoma, ndipo wakafumba Petrosi kuti: “Simoni mwana wa Yohane, kasi ukunitemwa ine kuluska izi?” Kasi Petrosi wakatemwanga chomene ulovi kuluska ntchito iyo Yesu wakakhumbanga kumupa? Petrosi wakazgora kuti: “Enya, Fumu, mukumanya kuti nkhumutemwani.” Ntheura Yesu wakati: “Liskanga tumberere twane.”—Yohane 21:15.

Yesu wakamufumbaso kuti: “Simoni mwana wa Yohane, kasi ukunitemwa ine?” Petrosi wakwenera kuti wakazizwa, ntheura wakazgora kuti: “Enya, Fumu, mukumanya kuti nkhumutemwani.” Yesu wakayowoyaso kuti: “Liskanga tumberere twane.”—Yohane 21:16.

Yesu wakafumbaso kachitatu kuti: “Simoni mwana wa Yohane, kasi ukunitemwa ine?” Apa Petrosi wakwenera kuti wakawona nga kuti Yesu wakumukayikira. Petrosi wakazgora na nkhongono kuti: “Fumu, imwe mukumanya vinthu vyose, mukumanya kuti nkhumutemwani.” Yesu wakayowoyaso icho Petrosi wakwenera kuchita. Wakati: “Liskanga tumberere twane.” (Yohane 21:17) Nadi, awo ŵakudangilira ŵakwenera kuteŵetera awo Chiuta waŵaguzira mu chiŵaya chake.

Yesu wakakakika na kukomeka chifukwa cha kuchita mulimo uwo Chiuta wakamutuma. Sono wakavumbura kuti Petrosi nayo wazamusuzgika mwakuyana waka. Yesu wakati: “Apo ukaŵa munyamata, ukavwaranga wekha ndipo ukalutanga uko wakhumba. Kweni para wakura, uzamunyoloska mawoko ghako ndipo munthu munyake wazamukuvwalika na kukutolera uko iwe undakhumbeko.” Kweni Yesu wakamuchiska kuti: “Lutilira kunilondezga.”—Yohane 21:18, 19.

Petrosi wakawona Yohane, ndipo wakafumba kuti: “Fumu, uyu ke?” Enya, kasi mpositole uyo Yesu wakamutemwanga chomene wazamuchita vichi munthazi? Yesu wakazgora kuti: “Usange ni khumbo lane kuti iyo wakhalilire m’paka nize, iwe vikukukhwaska wuli?” (Yohane 21:21-23) Petrosi wakeneranga kulondezga Yesu kwambura kufipa mtima na ivyo ŵanji ŵakuchita. Kweni Yesu wakalongora kuti Yohane wazamukhala nyengo yitali kuluska ŵapositole ŵanyake wose ndipo wazamuwona mboniwoni ya kwiza kwa Yesu mu Ufumu.

Nadi, pali vinthu vinyake vinandi chomene ivyo Yesu wakachita, ivyo usange vingalembeka, mabuku ghakulembamo ghangasoŵa.