Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Yesu ni Nthowa, Unenesko, na Umoyo

 MUTU 119

Yesu Ni Nthowa, Unenesko, na Umoyo

Yesu Ni Nthowa, Unenesko, na Umoyo

YOHANE 14:1-31

  • YESU WAKALUTA KUKANOZGA MALO

  • WAKALAYIZGA KUTUMIRA ŴALONDEZGI ŴAKE MOVWIRI

  • ADADA MBAKURU KULUSKA YESU

Yesu na ŵapositole ŵake ŵakaŵa kuti ŵachali mu chipinda chamuchanya. Ŵakati ŵamara mugonero, Yesu wakaŵakhwimiska kuti: “Mitima yinu yingakweŵekanga chara. Muŵe na chipulikano mwa Chiuta, muŵeso na chipulikano mwa ine.”—Yohane 13:36; 14:1.

Yesu wakaŵaphalira ŵapositole chifukwa icho ŵakeneranga yayi kusuzgika maghanoghano para iyo wafumapo. Iyo wakati: “Mu nyumba ya Adada muli malo ghanandi ghakukhalamo. . . . Kweniso usange naluta kukamunozgerani malo, namwizaso kuti nizakamupokelerani imwe, mwakuti uko ine namuŵa ndiko namwe mukaŵe.” Kweni ŵapositole ŵakamanya yayi kuti wakayowoyanga vya kuluta kuchanya. Ntheura Tomasi wakati: “Fumu, tikumanya yayi uko mukuluta. Kasi nthowa tingayimanya wuli?”—Yohane 14:2-5.

Yesu wakati: “Ine ndine nthowa, unenesko, na umoyo.” Nadi, munthu wanganjira mu nyumba ya Chiuta pekha para wakuzomera Yesu, ivyo wakasambizganga, na kuchita vinthu nga ndiyo. Yesu wakati: “Palije uyo wakwiza kwa Adada kwambura kwizira mwa ine.”—Yohane 14:6.

Filipu wakati wapulika, wakapempha kuti: “Fumu, tilongorani Awiskemwe kuti tikhorwe.” Panji Filipu wakakhumbanga kuti Yesu waŵalongore Chiuta mu mboniwoni, nga umo vikaŵira kwa Mozesi, Eliya na Yesaya mu nyengo yakale. Kweni ŵapositole ŵakawona chinthu chiwemi chomene kuluska mboniwoni zira. Ntheura Yesu wakati: “Imwe mwaŵanthu, nakhala namwe nyengo yose iyi, kasi Filipu undanimanye m’paka sono? Waliyose uyo wawona ine wawona na Adada wuwo.” Yesu wakalongora wunthu wa Ŵawiske nkhanira ndendende, mwakuti para munthu wawona iyo, wakaŵa nga wakuwona Ŵawiske. Awiske mbakuru kuluska Mwana, chifukwa Yesu wakati: “Vinthu ivyo nkhuyowoya kwa imwe mwaŵanthu nkhuyowoya vyane yayi.” (Yohane 14:8-10) Ŵapositole ŵakawonanga kuti pakusambizga Yesu wakapelekanga uchindami wose ku Awiske.

Ŵapositole ŵakawonanga milimo yakuzizwiska iyo Yesu wakachitanga ndipo ŵakamuwonanga wakupharazga makani ghawemi gha Ufumu wa Chiuta. Sono Yesu wakaŵaphalira kuti: “Waliyose uyo wakupulikana mwa ine, wachitengeso milimo iyo ine nkhuchita. Ndipo wachitenge milimo yikuru kuluska iyi.” (Yohane 14:12) Yesu wakang’anamuranga kuti ŵalondezgi ŵake ŵazamuchita minthondwe yikuru kuluska iyo yayi. Kweni wakang’anamuranga kuti ŵazamupharazga nyengo yitaliko, mu chigaŵa chikuru, kweniso ku ŵanthu ŵanandi.

Yesu wakalongora kuti para waluta waŵalekenge waka yayi ŵapositole ŵake. Wakalayizga kuti: “Usange mukulomba kanthu mu zina lane, nizamukachita.” Kweniso wakati: “Namulomba Adada ndipo ŵazamumupani movwiri munyake kuti waŵe namwe muyirayira, mzimu wa unenesko.” (Yohane 14:14, 16, 17) Wakaŵasimikizgira kuti wamuŵatumira movwiri munyake, uwo ni mzimu utuŵa. Layizgo ili likafiskika pa zuŵa la Pentekoste.

Yesu wakati: “Kwakhala pachoko waka, charu chiniwonengeso chara, kweni imwe muniwonenge, chifukwa nili wamoyo ndipo imwe muŵenge ŵamoyo.” (Yohane 14:19) Apa Yesu wakang’anamuranga kuti para wafwa wazamuwonekera ku ŵapositole ŵake, kweniso para ŵapositole ŵafwa wazamuŵawuska na kuti ŵazakaŵe lumoza kuchanya.

Sono Yesu wakayowoya fundo yipusu yakuzirwa, wakati: “Waliyose uyo wali na malango ghane na kughasungilira, ndiyo wakunitemwa. Ndipo waliyose uyo wakunitemwa watemwekenge na Adada, ndipo nimutemwenge na kujilongora kwa iyo.” Penepapo mpositole Yudasi uyo wakachemekangaso Tadeyu, wakafumba kuti: “Fumu, chifukwa wuli mukukhumba kujilongora kwa ise, ku charu yayi?” Yesu wakati: “Usange munthu wakunitemwa, wasungilirenge mazgu ghane, ndipo Adada ŵamutemwenge . . . Waliyose uyo wakunitemwa chara wakusungilira mazgu ghane chara.” (Yohane 14:21-24) Mwakupambana na ŵalondezgi ŵake, charu chikamanyanga yayi kuti Yesu ni nthowa, unenesko, na umoyo.

Pakuti Yesu wakaŵa pafupi kufumapo, kasi ŵasambiri ŵake ŵakatenge ŵakumbukenge wuli vyose ivyo wakaŵasambizga? Yesu wakati: “Movwiri, mzimu utuŵa uwo Adada ŵazamutuma mu zina lane, uzamumusambizgani vinthu vyose na kumukumbuskani vinthu vyose ivyo namuphalirani.” Ŵapositole ŵakamanyanga kuti mzimu utuŵa uli na nkhongono chomene, ntheura ŵakakhozgeka. Yesu wakatiso: “Nkhumulekerani mtende, nkhumupani mtende wane. . . . Mitima yinu yingakweŵekanga chara nesi kusuzgika chifukwa cha wofi.” (Yohane 14:26, 27) Ntheura ŵasambiri ŵakeneranga kwenjerwa yayi chifukwa Chiuta wakaŵalayizga kuti waŵalongozgenge na kuŵavikilira.

Pakajumpha nyengo yitali yayi kuti ŵawone ukaboni wakuti Chiuta wakuŵavikilira. Yesu wakati: “Fumu ya charu yikwiza. Ndipo yilije mazaza pa ine.” (Yohane 14:30) Dyabulosi wakanjira mwa Yudasi na kuŵa na mazaza pa iyo. Kweni Yesu wakaŵavya kwananga kulikose, ntheura Satana wakasoŵa pakunjilira kuti wamupatuske pakuteŵetera Chiuta. Kweniso Dyabulosi wakaŵavya mazaza kuti wamujalire Yesu mu nyifwa. Chifukwa wuli? Yesu wakati: “Nkhuchita nga umo Adada ŵaniphalilira.” Wakamanyanga kuti para wafwa, Awiske ŵamuwuskenge.—Yohane 14:31.

Manyani Vinandi

MAFUMBO AGHO BAIBOLO LIKUZGORA

Chifukwa Wuli Nkhwenera Kulomba mu Zina la Yesu?

Manyani kuti tikuchindika na kuwonga Chiuta para tikulomba kwizira mu zina la Yesu