Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Yesu ni Nthowa, Unenesko, na Umoyo

 MUTU 106

Ntharika Ziŵiri za Munda wa Mpheska

Ntharika Ziŵiri za Munda wa Mpheska

MATEYU 21:28-46 MARIKO 12:1-12 LUKA 20:9-19

  • NTHARIKA YA ŴANA ŴAŴIRI

  • NTHARIKA YA ŴALIMI MU MUNDA WA MPHESKA

Apo Yesu wakaŵa pa tempile, wakagoda ŵalara ŵa ŵasembe na ŵalara ŵa ŵanthu. Ŵanthu aŵa ŵakafumba Yesu kuti waŵaphalire uko wakatoranga mazaza ghakuchitira vinthu. Kweni Yesu wakati waŵazgora, ŵakakhala waka chete. Kufuma apo, Yesu wakayowoya ntharika izo zikavumbura mtima wa ŵanthu ŵara.

Yesu wakati: “Munthu munyake wakaŵa na ŵana ŵaŵiri. Wakaluta ku wakwamba, wakati, ‘Mwana wane, luta ukagwire ntchito ku munda wa mpheska muhanya uno.’ Mwana uyu wakati, ‘Niyengeko chara,’ kweni pamanyuma wakajinyumwa ndipo wakaluta. Wakiza ku wachiŵiri, wakayowoya mwakuyana waka. Mwana uyu wakazgora kuti, ‘Nilutenge Adada,’ kweni wakalutako chara. Pa ŵaŵiri aŵa, ni nju uyo wakachita khumbo la awiske?” (Mateyu 21:28-31) Zgoro ndakumanyikwa kale kuti mwana wakwamba ndiyo wakachita khumbo la awiske.

Ntheura Yesu wakaphalira ŵanthu ŵara kuti: “Nadi nkhumuphalirani kuti ŵakusonkheska msonkho na mahule ŵakumudangilirani kunjira mu Ufumu wa Chiuta.” Pakwamba, ŵakusonkheska msonkho na mahule ŵakateŵeteranga Chiuta yayi. Kweni ŵakasintha na kwamba kumuteŵetera, nga umo wakachitira mwana wakwamba. Ŵalongozgi ŵakaŵa nga ni mwana wachiŵiri. Iwo ŵakatenge ŵakuteŵetera Chiuta, kweni ŵakamuteŵeteranga nadi yayi. Yesu wakati: “Yohane [Mubatizi] wakiza kwa imwe mu nthowa yaurunji, kweni imwe mukamugomezga chara. Ndipouli, ŵakusonkheska msonkho na mahule ŵakamugomezga, ndipo imwe, nangauli mukawona ichi, mukajinyumwa chara mwakuti mumugomezge.”—Mateyu 21:31, 32.

Yesu wakayowoyaso ntharika yinyake. Mu ntharika iyi, Yesu wakalongora kuti ŵalongozgi ŵa chisopa ŵara ŵakaŵa ŵaheni. Yesu wakati: “Munthu wakalima munda wa mpheska, na kuzenga chipanga zingilizge. Wakajima chakukamiramo mpheska na kuzenga chigongwe. Munda uwu wakalekera ŵalimi, ndipo mweneko wakaluta ku charu chinyake. Nyengo ya vipambi yikati yakwana, wakatuma muzga ku ŵalimi kuti wakapokeko vipambi vya mu munda wa mpheska. Kweni ŵalimi ŵakamutora, ŵakamutimba na kumuwezga mawoko ghawaka. Wakatumaso muzga munyake kwa iwo, ndipo yura ŵakamukhowora pa mutu na kumuyuyura. Wakatuma munyake, ndipo ŵakamukoma. Wakatumaso ŵanyake ŵanandi, ŵanyake ŵa iwo ŵakaŵatimba ndipo ŵanyake ŵakaŵakoma.”—Mariko 12:1-5.

Kasi awo ŵakapulikizganga kwa Yesu ŵakayipulikiska ntharika iyi? Panyake, panji ŵakakumbuka mazgu agho Yesaya wakayowoya ghakuti: “Munda wa mpheska wa Yehova wa mawumba ni nyumba ya Israyeli. Ŵanthu ŵa ku Yuda ni munda uwo wakawutemwanga. Wakagomezganga kuti muŵenge weruzgi wakunyoloka, kweni weruzgi mukaŵavya.” (Yesaya 5:7) Ndimo vikaŵira na ntharika ya Yesu. Mweneko wa munda wakaŵa Yehova, munda wa mpheska ukaŵa mtundu wa Israyeli, uwo ukavikilirika na Dango la Chiuta. Yehova wakatuma ntchimi kuti zikasambizge ŵanthu ŵake na kuŵawovwira kuti ŵapambike vipambi viwemi.

Kweni “ŵalimi” ŵakachitira nkhaza na kukoma “ŵazga” awo ŵakatumika kwa iwo. Yesu wakalongosora kuti: “[Mweneko wa munda] wakaŵaso na munyake yumoza, mwana wakutemweka. Paumaliro wakamutuma kwa iwo, wakati, ‘Ŵamumuchindika mwana wane.’ Kweni ŵalimi ŵara ŵakadumbiskana, ŵakati, ‘Uyu ndiyo ni muhaliri. Zaninge, tiyeni timukome, ndipo chiharo chiŵenge chithu.’ Ntheura ŵakamukora na kumukoma.”—Mariko 12:6-8.

Sono Yesu wakafumba kuti: “Kasi mweneko wa munda wa mpheska wazamuchitachi?” (Mariko 12:9) Ŵalongozgi ŵara ŵakazgora kuti: “Chifukwa chakuti mbaheni, wazamuŵakoma ndipo munda wa mpheska wazamulekera ŵalimi ŵanyake, awo ŵazamumupa vipambi para nyengo yake yakwana.”—Mateyu 21:41.

Pakuzgora nthena, ŵalongozgi ŵara ŵakamanya yayi kuti ŵakujeruzga ŵekha. Iwo ŵakaŵa ŵamoza ŵa “ŵalimi” ŵa “munda wa mpheska” wa Yehova, mtundu wa Israyeli. Chipambi chinyake icho Yehova wakakhazganga ku ŵalimi ŵara ntchakuti ŵaŵe na chipulikano mwa Mwana wake, Mesiya. Yesu wakaŵalaŵiska ŵalongozgi ŵa chisopa ŵara dodoli, ndipo wakati: “Kasi mundaŵazgepo lemba ili, ‘Libwe ilo ŵakuzenga ŵakalikana, ndilo lazgoka libwe lakuzirwa la pakona. Ichi chafuma kwa Yehova, ndipo ntchakuzizwiska mu maso ghithu’?” (Mariko 12:10, 11) Kufuma apo, Yesu wakayowoya icho wakang’anamuranga, wakati: “Lekani nkhumuphalirani kuti, Ufumu wa Chiuta utolekengeko kwa imwe ndipo upelekekenge ku mtundu wakupambika vipambi vyake.”—Mateyu 21:43.

Sono ŵalembi na ŵalara ŵa ŵasofi ŵakamanya kuti “mu ntharika iyi wakayowoyanga vya iwo.” (Luka 20:19) Ntheura ŵakakhumbisiska chomene kuti ŵamukome, pakuŵa “muhaliri.” Kweni ŵakawopanga ŵanthu. Ŵanthu ŵakawonanga kuti Yesu ni ntchimi, ntheura ŵalongozgi ŵakatondeka kumukomera penepara.