Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Yesu ni Nthowa, Unenesko, na Umoyo

 MUTU 120

Kupambika Vipambi na Kuŵa Ŵabwezi ŵa Yesu

Kupambika Vipambi na Kuŵa Ŵabwezi ŵa Yesu

YOHANE 15:1-27

  • MPHESKA YENEKO NA MINTHAVI

  • KHALILIRANI MU CHITEMWA CHA CHIUTA

Yesu wakaŵakhozga chomene ŵapositole ŵake ŵakugomezgeka. Nyengo yikaŵa kuti yamara, panyake pakaŵa pakati pa usiku. Yesu wakayowoya ntharika yakuti ŵapositole ŵaghanaghanirepo chomene. Wakati:

“Ine ndine mpheska yeneko, ndipo Adada ndiwo mbalimi.” (Yohane 15:1) Ntharika iyi yikaŵakumbuska ivyo vikayowoyekapo kale kumanyuma vyakukhwaskana na mtundu wa Israyeli. Mtundu uwu ukachemekanga kuti mpheska ya Yehova. (Yeremiya 2:21; Hoseya 10:1, 2) Kweni Yehova wakawukana mtundu wa Israyeli wura. (Mateyu 23:37, 38) Ntheura Yesu wakayowoya fundo yinyake yachilendo. Wakati iyo ni mpheska iyo Adada ŵake ŵakalimiliranga kufuma waka apo ŵakamuphakazgira na mzimu utuŵa mu 29 C.E. Kweni Yesu wakalongora kuti padera pa iyo, zilipo mpheska zinyake. Wakati:

“Munthavi uliwose . . . wambura kupambika vipambi [Adada] ŵakuwuwuskamo, ndipo uliwose uwo ukupambika vipambi ŵakuwutozga, mwakuti upambike vipambi vinandi. . . . Nga umo munthavi ungapambikira vipambi chara pawekha kwambura kuti ukukhalilira mu mpheska, mwakuyana waka imwe namwe mungapambika chara kwambura kuti mukukhalilira mu umoza na ine. Ine ndine mpheska, imwe ndimwe minthavi.”—Yohane 15:2-5.

Yesu wakalayizga ŵasambiri ŵake ŵakugomezgeka kuti para iyo waluta, wazamuŵatumira movwiri uwo ni mzimu utuŵa. Pakati pajumpha mazuŵa 51, ŵapositole na ŵanyake ŵakapokera mzimu utuŵa ndipo ŵakaŵa minthavi ya mpheska. “Minthavi” yose yikwenera kukhalilira mu umoza na Yesu. Kasi minthavi yikeneranga kuchita vichi?

Yesu wakalongosora kuti: “Waliyose uyo wakukhalilira mu umoza na ine, ndipo ine mu umoza na iyo, wakupambika vipambi vinandi, chifukwa kwambura ine mungachita kalikose chara.” Ŵalondezgi ŵa Yesu ŵakugomezgeka awo ŵali nga ni “minthavi,” ŵakwenera kupambika vipambi vinandi. Ŵakuchita vinthu nga umo Yesu wakachitiranga, ndipo ŵakuphalirako ŵanji vya Ufumu wa Chiuta na kupanga ŵasambiri. Kasi ntchivichi icho chingachitika usange munyake wakukhalilira mu umoza na Yesu yayi kweniso wakuleka kupambika vipambi? Yesu wakati: “Usange munthu wakukhalilira mu umoza na ine chara, wakuponyeka kuwaro.” Mu fundo yinyake, Yesu wakati: “Usange mukukhalilira mu umoza na ine ndipo mazgu ghane ghakukhalilira mwa imwe, mungalomba chilichose icho mukukhumba ndipo chichitikenge.”—Yohane 15:5-7.

Sono Yesu wakamba kuyowoya nkhani iyo wakayiyowoyapo kale kaŵiri. Yikaŵa nkhani yakusungilira malango ghake. (Yohane 14:15, 21) Yesu wakalongosora vinthu vyakukhumbikwa ivyo ŵasambiri ŵakeneranga kuchita kulongora kuti ŵakusungilira malango ghake. Wakati: “Usange mukusungilira malango ghane, mukhalilirenge mu chitemwa chane, nga umo nane nasungililira malango gha Adada ndipo nkhukhalilira mu chitemwa chawo.” Kweni pali vinandi vyakukhumbikwa padera pa kutemwa Yehova Chiuta na mwana wake. Yesu wakati: “Ili ni dango lane, lakuti mutemwanenge nga umo ine namutemwerani. Palije uyo wali na chitemwa chikuru kuluska ichi, chakuti munthu wapeleke umoyo wake chifukwa cha ŵabwezi ŵake. Imwe muli ŵabwezi ŵane usange mukuchita ivyo nkhumuphalirani.”—Yohane 15:10-14.

Pa nyengo iyi kukakhala pachoko kuti Yesu wapeleke umoyo wake chifukwa cha kutemwa wose awo ŵakaŵa na chipulikano mwa iyo. Ŵalondezgi ŵake nawo ŵatemwanenge yumoza na munyake. Chitemwa ndicho chizamuŵapambaniska na ŵanthu ŵanyake, nga umo Yesu wakayowoyera kale kumanyuma kuti: “Usange mukutemwana, wose ŵamanyenge kuti ndimwe ŵasambiri ŵane.”—Yohane 13:35.

Ŵapositole ŵakamanya kuti Yesu wakaŵachemanga kuti “ŵabwezi.” Yesu wakaŵaphalira chifukwa icho wakaŵachemeranga ŵabwezi, wakati: “Ine namuchemani ŵabwezi, chifukwa namumanyiskani vinthu vyose ivyo napulika kwa Adada.” Ukaŵa mwaŵi wapadera chomene ku ŵasambiri kuŵa ŵabwezi ŵa Yesu kweniso kumanya ivyo Adada ŵakaphalira mwana wawo. Kweni kuti ubwezi uwu wende makora, ŵakwenera “kupambika vipambi.” Usange ndivyo ŵachitenge, Yesu wakati: “Chilichose icho mulombenge kwa Adada mu zina lane ŵamupaninge.—Yohane 15:15, 16.

Usange ŵasambiri ŵakutemwana, chiŵawovwirenge kuti ŵazizipizge viyezgo. Yesu wakaŵachenjezga kuti charu chiŵatinkhenge. Kweni wakaŵakhwimiska na mazgu ghakuti: “Usange charu chikumutinkhani, imwe mukumanya kuti chadankha kutinkha ine pambere chindatinkhe imwe. Muŵenge chigaŵa cha charu, mphanyi charu chatemwa icho ntchake. Sono pakuti muli chigaŵa cha charu chara, . . . lekani charu chikumutinkhani.”—Yohane 15:18, 19.

Pakulongosora chifukwa icho charu chiŵatinkhirenge, Yesu wakati: “Ŵachitenge vinthu vyose ivi chifukwa cha zina lane, chifukwa ŵakumumanya yayi Uyo wakanituma.” Yesu wakayowoya kuti milimo yake yakuzizwiska yikavumbura chifukwa icho ŵakamutinkhiranga. Wakati: “Niŵenge kuti nindachite pakati pawo milimo iyo palije munthu munyake wali kuchitapo, mphanyi ŵalije kwananga. Kweni sono ŵawona na kunitinkha ine kweniso ŵatinkha Adada.” Nakuti ivyo ŵakachita, vikafiskanga uchimi.—Yohane 15:21, 24, 25; Salimo 35:19; 69:4.

Yesu wakayowoyaso kuti wazamuŵatumira movwiri, mzimu utuŵa. Nkhongono ya mzimu iyi, yingawovwira waliyose uyo wakulondezga Yesu kuti wapambike vipambi, ndiko kuti, “kuchitira ukaboni.”—Yohane 15:27.