Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Yesu ni Nthowa, Unenesko, na Umoyo

 MUTU 132

“Uyu Wakaŵa Nadi Mwana wa Chiuta”

“Uyu Wakaŵa Nadi Mwana wa Chiuta”

MATEYU 27:45-56 MARIKO 15:33-41 LUKA 23:44-49 YOHANE 19:25-30

  • YESU WAKAFWIRA PA KHUNI

  • VINTHU VYAKUZIZIKA VIKACHITIKA PA NYIFWA YA YESU

Sono likaŵa “ora la 6,” panji kuti muhanya pakati. Pakaŵa chisi chikuru “pa charu chose m’paka ora la 9,” ndiko kuti cha m’ma 3 koloko mise. (Mariko 15:33) Chisi ichi chikaŵako chifukwa chakuti dazi na mwezi vikakumana yayi. Kanandi ivi vikuchitika para mwezi uphya wayamba, kweni iyi yikaŵa nyengo ya Paska, ndipo mwezi ukaŵa wamsuma. Nakuti chisi ichi chikatora nyengo yitali chomene kuluska icho chikuŵako para dazi na mwezi vyakumana. Ntheura Chiuta ndiyo wakachitiska chisi ichi!

Awo ŵakasekanga Yesu ŵakwenera kuti ŵakawopanga chomene. Chisi chili mukati, ŵanakazi ŵanayi ŵakiza pafupi na khuni lakusuzgikirapo. Pakaŵa nyina wa Yesu, Salome, Mariya Magadala, na Mariya nyina wa mpositole Yakobe Muchoko.

Mpositole Yohane wakaŵa pamoza na anyina ŵa Yesu, awo ŵakaliranga “pafupi na khuni lakusuzgikirapo.” Mariya wakawonanga mwana wake wakutambura na ulwilwi wakofya. Kwa Mariya, ivi vikaŵa nga kuti “lupanga lutali” lukupolota mwa iyo. (Yohane 19:25; Luka 2:35) Kweni Yesu wakaghanaghaniranga anyina nangauli iyo wakaŵa mu ulwilwi wakofya. Yesu wakayezga kulazgira kwa Yohane, ndipo wakati kwa anyina: “Wamwanakazi, wona mwana wako!” Kufuma apo, wakayezga kulazgira kwa Mariya, wakati kwa Yohane: “Wona amama ŵako!”—Yohane 19:26, 27.

Apa Yesu wakapelekanga anyina mu mawoko gha mpositole uyo wakamutemwanga chomene. Anyina ŵakaŵa chokoro pa nyengo yira. Yesu wakamanyanga kuti ŵanung’una ŵake ŵandambe kuŵa na chipulikano mwa iyo. Ntheura wakakhumbanga kuti Yohane wapwelelere anyina mwakuthupi kweniso mwauzimu. Ichi ntchiyelezgero chiwemi chomene.

Apo chisi chira chikamaranga, Yesu wakati: “Nili na nyota.” Apa napo wakafiskanga malemba. (Yohane 19:28; Salimo 22:15) Yesu wakawona nga kuti Awiske ŵaleka kumuvikilira mwakuti iyo wayezgeke fikepo. Yesu wakachemerezga, wakati: “Eli, Eli, lama sabakatani?” kung’anamura kuti, “Chiuta wane, Chiuta wane, kasi mwanisidirachi?” Ŵanthu ŵanyake awo ŵakimilira pafupi ŵakapulikiska yayi, ndipo ŵakati: “Wonani, wakuchema Eliya.” Yumoza wawo wakachimbira, wakabizga sipanji mu vinyo lakuŵaŵa. Wakayiŵika ku thete na kumupa Yesu kuti wamwe. Kweni ŵanyake ŵakati: “Mulekani! Tiyeni tiwone usange Eliya wizenge kuti wamukhizge.”—Mariko 15:34-36.

Penepapo Yesu wakachemerezga kuti: “Chafiskika!” (Yohane 19:30) Enya, Yesu wakafiska vyose ivyo Awiske ŵakamutuma kuzakachita pa charu chapasi. Paumaliro Yesu wakati: “Adada, nkhuŵikizga mzimu wane mu mawoko ghinu.” (Luka 23:46) Ntheura Yesu wakapeleka umoyo wake kwa Yehova. Wakaŵa na chigomezgo chose kuti Chiuta wazamuwezgerapo umoyo wake. Kufuma apo, Yesu wakasindama na kufwa.

Penepapo chindindindi chikuru chikachitika ndipo chikaswa malibwe. Chindindindi ichi chikaŵa chankhongono chomene mwakuti madindi agho ghakaŵa kuwaro kwa Yerusalemu ghakafukulika ndipo vitanda vikaponyeka kuwaro. Ŵanthu awo ŵakawona vitanda vira ŵakanjira mu “msumba utuŵa,” ndipo ŵakaphara ivyo ŵakawona.—Mateyu 12:11; 27:51-53.

Yesu wakati wafwa, chisalu chikuru cha mu tempile icho chikaŵa pakati pa Malo Ghatuŵa na Malo Ghatuŵa Chomene chikapaluka pakati kufuma pachanya m’paka pasi. Icho chikachitika apa chikalongora kuti Chiuta wakwiya na awo ŵakoma Mwana wake. Kweniso chikalongora kuti nthowa yakunjilira ku Malo Ghatuŵa Chomene, uko nkhuchanya, yajulika.—Ŵahebere 9:2, 3; 10:19, 20.

Mphake kuti ŵanthu ŵakachita wofi chomene. Mulara wa ŵasilikari uyo wakaŵapo, wakati: “Munthu uyu wakaŵa nadi Mwana wa Chiuta.” (Mariko 15:39) Msilikari uyu wakwenera kuti wakaŵapo apo Yesu wakeruzgikanga panthazi pa Pilato, apo nkhani yakuti ni mwana wa Chiuta yikayowoyeka. Sono msilikari uyu wakakhorwa kuti Yesu ni murunji, kweniso ni Mwana wa Chiuta.

Pakuwera ku nyumba zawo, ŵanthu ŵanyake awo ŵakazizikika na vinthu ivi ‘ŵakajipamanthanga pa nganga,’ kulongora kuti ŵakaŵa na chitima kweniso soni zikaŵakora. (Luka 23:48) Pa ŵanthu awo ŵakawoneleranga pakaŵa ŵanakazi ŵanandi awo ŵakaŵa ŵasambiri ndipo nyengo yinyake ŵakendapo na Yesu. Nawo ŵakazizwa chomene na vyose ivyo vikachitikanga.

Manyani Vinandi

GONGWE LA MULINDA

Mariya Wakazizipizga Citima

Ivyo Mariya, nyina wa Yesu wakacita, vingamovwirani kuzizipizga citima cikuru.