Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Yesu ni Nthowa, Unenesko, na Umoyo

 MUTU 115

Yesu Wakaŵa Pafupi Kuchita Paska Laumaliro

Yesu Wakaŵa Pafupi Kuchita Paska Laumaliro

MATEYU 26:1-5, 14-19 MARIKO 14:1, 2, 10-16 LUKA 22:1-13

  • YUDASI ISIKARIYOTI WAKAPIKA NDALAMA KUTI WAPELEKE YESU

  • ŴAPOSITOLE ŴAŴIRI ŴAKANOZGA PASKA

Yesu wakamalizga kusambizga ŵapositole ŵake ŵanayi pa Phiri la Maolive. Wakazgora fumbo lawo lakukhwaskana na kuŵapo kwake kweniso umaliro wa mgonezi.

Yesu wakatangwanika chomene pa zuŵa la Nisani 11! Vikuwoneka kuti apo ŵakaweleranga ku Betaniya kuti ŵakagone, Yesu wakaphalira ŵapositole kuti: “Mukumanya kuti kwakhala mazuŵa ghaŵiri kuti Paska lichitike, ndipo Mwana wa munthu wapelekekenge kuti wapayikike pa khuni.”—Mateyu 26:2.

Zuŵa lakulondezgapo pa Chitatu, Yesu wakwenera kuti wakaŵa kwayekha na ŵapositole ŵake. Pa Chiŵiri, wakasuska ŵalongozgi ŵa chisopa na kuvumbura upusikizgi wawo. Iwo ŵakakhumbanga kumukoma. Ntheura pa Nisani 12, Yesu wakawonekera yayi ku ŵanthu mwakuti paŵavye chakumutondeska kuchita Paska pamoza na ŵapositole ŵake. Paska ili likachitika zuŵa lakulondezgapo pa Nisani 14, dazi likati lanjira.

Kweni pambere Paska lindachitike, ŵalara ŵa ŵasofi na ŵalara ŵa ŵanthu ŵakakhalapo waka chete yayi. Ŵakawungana mu luŵaza lwa wasembe mukuru Kayafa. Chifukwa wuli ŵakawungana? Ŵakakwiya chifukwa chakuti Yesu wakaŵavumbura kuti mbapusikizgi. Ntheura ŵakapangana kuti “ŵamukore Yesu mwauchenjezi na kumukoma.” Kasi ŵakakhumbanga kumukora wuli ndipo nyengo wuli? Ŵakati: “Pa chiphikiro chara, mwakuti paleke kuwuka chivulupi pakati pa ŵanthu.” (Mateyu 26:4, 5) Ŵakawopanga kumukora pa chiphikiro chifukwa ŵanthu ŵanandi ŵakamutemwanga Yesu.

Nyengo yeneyira, ŵalongozgi ŵa chisopa ŵara ŵakapokera mulendo. Iwo ŵakazizwa kuwona kuti mulendo yura wakaŵa Yudasi Isikariyoti, yumoza wa ŵapositole ŵa Yesu. Satana wakapandamo maghanoghano ghaheni mwa Yudasi kuti wapeleke Fumu yake! Yudasi wakaŵafumba ŵalongozgi ŵara kuti: “Kasi munipenge vichi kuti nimupeleke kwa imwe?” (Mateyu 26:15) Iwo ŵakakondwa na “kuzomera kuti ŵamupe ndalama zasiliva.” (Luka 22:5) Kasi zikaŵa ndalama zilinga? Ŵakakolerana kuti ŵamupenge ndalama zasiliva 30. Fundo yinyake yakuti timanye njakuti mashekele 30 ukaŵa mtengo wa kugulira muzga. (Ekisodo 21:32) Ntheura ŵalongozgi ŵara ŵakamuyuyura chomene Yesu, ŵakamutora nga ngwakukhira mtengo. Sono Yudasi wakamba “kupenja m’pata uwemi wakumupelekera kwa iwo, kwambura ŵanthu kumanya.”—Luka 22:6.

Nisani 13 yikamba zuŵa likati lanjira pa Chitatu. Uwu ukaŵa usiku wa 6 kweniso waumaliro kuti Yesu wagone ku Betaniya. Zuŵa lakulondezgapo, likaŵa lakumalizgira kunozga vyakukhumbikwa pa Paska. Pakakhumbikwanga kuti ŵasange mwana wa mberere mwakuti wakomeke na kotcheka wamsuma para Nisani 14 yambako. Kasi ŵakalyera nkhu chakurya, ndipo ni njani wakanozga? Yesu wakaŵa kuti wandaŵaphalire ŵapositole vinthu ivi. Ntheura Yudasi wakaŵaphalirapo yayi ŵalara ŵa ŵasembe vinthu ivi.

Vikuwoneka kuti pa Chinayi muhanya, Yesu wakatuma Petrosi na Yohane kufuma ku Betaniya. Wakaŵaphalira kuti: “Lutani ndipo mukatinozgere Paska kuti tirye.” Iwo ŵakati: “Kasi mukukhumba kuti tikamunozgerani nkhu?” Yesu wakati: “Para mwanjira mu msumba, mwanalume uyo wayegha chiŵiya cha maji wamukumana namwe. Mukamulondezge m’paka mu nyumba iyo wamunjira. Ndipo mukati kwa mweneko wa nyumba, ‘Msambizgi wakuti kwa imwe: “Kasi chipinda cha ŵalendo chili nkhu, umo ningalyera Paska pamoza na ŵasambiri ŵane?”’ Ndipo munthu yura wamumulongorani chipinda chikuru chamuchanya chakunozgeka. Ndimo mukatinozgere.”—Luka 22:8-12.

Mweneko wa nyumba uyu wakwenera kuti wakaŵa msambiri wa Yesu. Nayo wakwenera kuti wakakhazganga kuti Yesu wapemphenge nyumba yake kuti ŵachitiremo Paska. Ŵapositole ŵaŵiri ŵara ŵakati ŵafika ku Yerusalemu, ŵakasanga kuti vyose vili nga umo Yesu wakaŵaphalilira. Ntheura ŵakawoneseska kuti mwana wa mberere walipo ndipo vyose vyakukhumbikwa pa Paska vyanozgeka kale. Ŵakawoneseska kuti viŵe vyakukwana ŵanthu 13, ndiko kuti, Yesu na ŵapositole ŵake 12.