Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Yesu ni Nthowa, Unenesko, na Umoyo

 MUTU 122

Lurombo Lwaumaliro mu Chipinda Chamuchanya

Lurombo Lwaumaliro mu Chipinda Chamuchanya

YOHANE 17:1-26

  • NJOMBE YA KUMANYA CHIUTA NA MWANA WAKE

  • UMO YEHOVA, YESU, NA ŴASAMBIRI ŴALILI ŴAMOZA

Chifukwa chakuti Yesu wakaŵatemwanga ŵapositole ŵake, iyo wakaŵawovwira kuti ŵanozgekere vyakuti wafumengepo. Sono wakinuska maso kuchanya, ndipo wakalomba kwa Awiske kuti: “Pelekani uchindami kwa mwana winu, kuti mwana winu wamupani uchindami, nga umo mwamupira mazaza pa ŵanthu wose, mwakuti waŵape umoyo wamuyirayira wose awo imwe mwamupa.”—Yohane 17:1, 2.

Apa Yesu wakalongora kuti chinthu chakuzirwa chomene nkhupeleka uchindami kwa Chiuta. Kweni nkhani ya umoyo wamuyirayira iyo Yesu wakayowoya yikaŵa yakukhwimiska nadi. Yesu wangawovwira ŵanthu wose na sembe yake, pakuti wali kupika “mazaza pa ŵanthu wose.” Kweni ni wose yayi awo ŵazamutumbikika nthena. Chifukwa wuli? Chifukwa ntchakuti kwizira mu sembe yake, Yesu wazamovwira ŵanthu ŵekha awo ŵakuchita ivyo iyo wakazunura. Wakati: “Kuti ŵaŵe na umoyo wamuyirayira, ŵakwenera kumumanyani imwe Chiuta waunenesko yekha, ndiposo Yesu Khristu, uyo mukamutuma.”—Yohane 17:3.

Munthu wakwenera kuŵamanya makora Awiske kweniso Mwana. Ŵaŵe ŵabwezi ŵake. Wakwenera kughanaghana nga ndiwo. Kweniso wakwenera kutemwa ŵanthu nga ndiwo. Wakwenera kumanya kuti chinthu chakuzirwa chomene nkhupeleka uchindami kwa Chiuta, kuti nkhusanga umoyo wamuyirayira yayi. Kufuma apo, Yesu wakaweleraso ku mutu wa nkhani. Wakati:

“Namupani uchindami pa charu chapasi, chifukwa namalizga mulimo uwo mukanipa kuti nichite. Sono nichindikani Adada, pamoza na imwe. Munichindike na uchindami uwo nkhaŵa nawo pamoza na imwe pambere charu chindaŵeko.” (Yohane 17:4, 5) Apa Yesu wakapempha kuti wapikeso uchindami uwo wakaŵa nawo kuchanya, kwizira mu chiwuka.

Kweni Yesu wakaluwa yayi ivyo wakachita mu uteŵeti wake. Wakalomba kuti: “Navumbura zina linu ku ŵanthu awo mukanipa kufuma mu charu. Ŵakaŵa ŵinu, ndipo mukaŵapeleka kwa ine, ndipo ŵasungilira mazgu ghinu.” (Yohane 17:6) Yesu wakachita vinandi pa uteŵeti wake kuluska kuzunura waka zina la Chiuta, lakuti Yehova. Wakawovwira ŵapositole kumanya kuti zina ili likwimira makhaliro gha Chiuta kweniso umo wakuchitira vinthu na ŵanthu.

Ŵapositole ŵakamumanya Yehova, udindo uwo Mwana wali nawo, kweniso vinthu ivyo Yesu wakasambizga. Yesu wakati: “Mazgu agho mukanipa ine, naŵapa. Ŵapokera mazgu ndipo ŵamanya nadi kuti nili kwiza nga ni mwimiliri winu, ndipo ŵagomezga kuti imwe muli kunituma.”—Yohane 17:8.

Kufuma apo, Yesu wakalongosora mphambano pakati pa ŵasambiri ŵake na ŵanthu wose. Wakati: “Nkhulombera iwo. Nkhulombera charu chara, kweni nkhulombera awo mwanipa, chifukwa mbinu. . . . Adada Ŵatuŵa, ŵavikilirani chifukwa cha zina linu ilo mwanipa ine, mwakuti ŵaŵenge ŵamoza umo ise tiliri ŵamoza. . . . Naŵasungilira, ndipo palije yumoza wa iwo waparanyika kweni mwana wa pharanyiko pera.” Mwana wa pharanyiko uyu wakaŵa Yudasi Isikariyoti uyo wakaŵa pafupi kumupeleka Yesu.—Yohane 17:9-12.

Yesu wakalutilira kulomba kuti: “Charu chikuŵatinkha. . . . Nkhumulombani kuti muŵawuskemo mu charu chara, kweni kuti muŵavikilire kwa muheni. Ŵali ku chigaŵa cha charu chara, umo ine niliri ku chigaŵa cha charu chara.” (Yohane 17:14-16) Ŵapositole na ŵasambiri ŵanyake ŵakakhalanga mu charu, icho chili mu mawoko gha Satana, ntheura ŵakeneranga kupatukako ku charu na uheni wake. Munthowa wuli?

Ŵakenera kuŵa ŵatuŵa, ŵakupatulika kuti ŵateŵetere Chiuta. Ŵakenera kulondezga unenesko uwo ukusangika mu Malemba Ghachihebere kweniso ivyo Yesu wakaŵasambizga. Yesu wakalomba kuti: “Ŵatuŵiskani na unenesko, mazgu ghinu mbunenesko.” (Yohane 17:17) Nyengo yikati yajumphapo, ŵapositole ŵanyake ŵakazakalemba mabuku aghoso “mbunenesko” uwo ungawovwira munthu kuti waŵe mutuŵa.

Kweni wakamanya kuti kunthazi kuzamuŵaso ŵanyake awo ŵazamuzomera unenesko. Ntheura Yesu wakalombera “iwo [kung’anamura awo ŵakaŵapo nyengo yira] pera chara, kweniso awo ŵakupulikana mwa [iyo] kwizira mu mazgu ghawo.” Kasi ŵanthu wose aŵa Yesu wakaŵalombera vichi? Iyo wakati: “Mwakuti wose ŵaŵenge ŵamoza, umo imwe, Adada muliri mu umoza na ine ndipo ine nili mu umoza na imwe, kuti iwo nawo ŵaŵe mu umoza na ise.” (Yohane 17:20, 21) Yesu na Awiske ni munthu yumoza nadi yayi. Iwo ni munthu yumoza mu fundo yakuti ŵakukolerana pa vinthu vyose. Yesu wakalombanga kuti wose awo ŵakumulondezga ŵaŵenge mu umoza wanthena uwu.

Nyengo yichoko waka pambere Yesu wandayowoye ivi, wakaphalira Petrosi na ŵanyake kuti wakuluta kukaŵanozgera malo, kung’anamura kuchanya. (Yohane 14:2, 3) Sono Yesu wakaweleraso ku fundo yira wakayowoya. Mu lurombo, wakati: “Adada, nkhukhumba kuti awo mwanipa, nawo ŵaŵenge pamoza na ine uko ine nili, mwakuti ŵawonenge uchindami uwo mwanipa, chifukwa imwe mukanitemwa pambere charu chindaŵeko.” (Yohane 17:24) Ntheura wakalongora kuti kale chomene, pambere Adamu na Eva ŵandababe ŵana, Chiuta wakatemwanga Mwana wake Wapadera, uyo wakazakamanyikwa kuti ni Yesu Khristu.

Pakumalizga lurombo lwake, Yesu wakayowoyaso chomene vya zina la Awiske na chitemwa cha Chiuta pa ŵapositole kweniso ŵanyake awo ŵazamuzomera “unenesko.” Wakati: “Naŵamanyiska zina linu ndipo nilutilirenge kuŵamanyiska, mwakuti chitemwa icho mwanitemwa nacho chiŵe mwa iwo ndipo ine mu umoza na iwo.”—Yohane 17:26.