Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

 MUTU 116

Wakaŵasambizga Kujiyuyura pa Paska Laumaliro

Wakaŵasambizga Kujiyuyura pa Paska Laumaliro

MATEYU 26:20 MARIKO 14:17 LUKA 22:14-18 YOHANE 13:1-17

  • YESU WAKARYA PASKA LAUMALIRO NA ŴAPOSITOLE

  • WAKAGEZISKA MALUNDI GHA ŴAPOSITOLE

Petrosi na Yohane ŵakafika kale ku Yerusalemu kuti ŵakanozge vya Paska, nga umo Yesu wakaŵatumira. Pamasinda Yesu na ŵapositole ŵanyake 10 ŵakanyamuka kuluta ku malo agha. Apo Yesu na ŵapositole ŵakakhiranga mu Phiri la Maolive, dazi likaŵa pafupi kunjira. Aka kakaŵa kaumaliro kuti Yesu wawone malo agha nyengo ya muhanya. Wakazakaghawonaso wakati wawuka ku ŵakufwa.

Nakalinga Yesu na ŵapositole ŵakafika mu msumba ndipo ŵakaluta ku nyumba iyo ŵakalyeranga Paska. Ŵakanjira mu nyumba na kukwera mu chipinda chikuru chamuchanya. Ŵakasanga kuti vyose vyanozgeka kale kuti ŵachite Paska. Yesu wakalindilira na kunweka chiphikiro ichi, chifukwa wakati: “Nakhumbisiska kurya Paska ili pamoza na imwe pambere nindasuzgike.”—Luka 22:15.

Vilimika vinandi kumasinda, Ŵayuda ŵakambiska kaluso kakuti awo ŵakurya Paska ŵapiranenge nkhombo za vinyo. Sono Yesu wakati wapoka nkhombo yimoza, wakawonga ndipo wakati: “Torani iyi ndipo pilanani yumoza na munyake pakati pinu, chifukwa nkhumuphalirani kuti, kufuma sono nimwengeso vinyo chara m’paka Ufumu wa Chiuta wize.” (Luka 22:17, 18) Tikumbukenge kuti apa Yesu wakaŵa pafupi kukomeka.

Uku Paska lili mukati, Yesu wakachita chinthu chachilendo. Wakanyamuka, wakaŵika pamphepete laya lake lakuwaro na kutora thawulo. Kufuma apo, wakaŵika maji mu beseni ilo likaŵa pafupi. Kanandi mwenecho wa nyumba ndiyo wakageziskanga malundi gha ŵalendo, panji wakatumanga muteŵeti wake. (Luka 7:44) Kweni pakuti apa pakaŵavya mweneko wa nyumba, Yesu ndiyo wakachita mulimo uwu. Ŵapositole ndiwo mphanyi ŵakachita mulimo uwu, kweni pakaŵavya na yumoza uyo wakajipeleka. Panji ŵakaleka kujipeleka chifukwa chakuti waliyose wakajiwonanga kuti ni mukuru. Kwali ndicho chikaŵa chifukwa tikumanya yayi, kweni soni zikwenera kuti zikaŵakora kuwona Yesu wakugeziska malundi ghawo.

Yesu wakati wafika pa Petrosi kuti wamugeziske, iyo wakakana wakati: “Malundi ghane mughageziskenge chara.” Yesu wakazgora kuti: “Kwambura kuti nakugeziska, uli pamoza na ine chara.” Petrosi wakazgora kuti: “Fumu, mungageziskanga malundi ghane pera yayi, kweniso mawoko na mutu wuwo.” Wakwenera kuti wakazizwa chomene na ivyo Yesu wakamuzgora. Yesu wakati: “Waliyose uyo wageza kale thupi lose wakukhumbaso kugeza thupi lose yayi, kweni wakugeza mu malundi pera, chifukwa ngwakutowa kale. Ndipo imwe mwaŵanthu muli ŵakutowa, kweni mose chara.”—Yohane 13:8-10.

Yesu wakageziska malundi gha ŵapositole ŵake wose 12, pamoza na gha Yudasi Isikariyoti. Wakati wavwara malaya ghake ghakuwaro na kukhalaso pa thebulu, Yesu wakafumba kuti: “Kasi mukumanya icho nachita kwa imwe? Imwe mukunichema, ‘Msambizgi,’ ndiposo ‘Fumu,’ ndipo mukuneneska, chifukwa ndimo niliri. Ntheura usange ine, nangauli nili Fumu na Msambizgi, nageziska malundi ghinu, ipo namwe mukwenera kugeziskana malundi. Pakuti namupani chakuwonerapo, kuti nga umo nachitira kwa imwe, namwe ndimo muchitirenge. Nadi nkhumuphalirani kuti, muzga ni mukuru yayi kuluska fumu yake, ndipo uyo watumika ni mukuru yayi kuluska uyo wamutuma. Usange mukumanya vinthu ivi, ŵakukondwa ndimwe usange mukuvichita.”—Yohane 13:12-17.

Ili likaŵa sambiro liwemi chomene pa nkhani ya kujiyuyura. Ŵalondezgi ŵa Yesu ŵakwenera yayi kupenja malo ghapachanya, na kujiwona kuti mbakuzirwa chomene mwakuti ŵanji ŵaŵateŵeterenge. Kweni ŵakwenera kulondezga ivyo Yesu wakachita. Apa chikung’anamura kuti ŵageziskanenge malundi nga umo wakachitira Yesu yayi, kweni ŵaŵenge ŵakunozgeka kuteŵetera ŵanji mwakujiyuyura kweniso kwambura kutemwera.