Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

 MUTU 138

Khristu ku Woko Lamalyero la Chiuta

Khristu ku Woko Lamalyero la Chiuta

MILIMO 7:56

  • YESU WAKAKHALA KU WOKO LAMALYERO LA CHIUTA

  • SAULOSI WAKAZGOKA MSAMBIRI

  • TILI NA VIFUKWA VYAKUŴIRA ŴAKUKONDWA

Mazuŵa 10 Yesu wakati wakwera kuchanya, mzimu utuŵa ukapungulika pa ŵasambiri pa zuŵa la Pentekoste. Uwu ukaŵa ukaboni wakuti Yesu wafika kuchanya. Kweniso pakaŵa ukaboni unyake. Pambere ŵanthu ŵandamudinye na malibwe msambiri Stefano chifukwa cha kugomezgeka kwake, Stefano wakati: “Wonani, nkhuwona machanya ghajulika ndipo Mwana wa munthu wimilira ku woko lamalyero la Chiuta.”—Milimo 7:56.

Apo wakaŵa na Awiske kuchanya, Yesu wakalindilira kuti waphalirike chakuchita nga umo Mazgu gha Chiuta ghakuyowoyera. Davide wakalemba kuti: “Yehova wakaphalira Fumu yane [Yesu] kuti: ‘Khala ku woko lane lamalyero m’paka niŵike ŵalwani ŵako kuŵa chakukandapo malundi ghako.’” Para nyengo ya kulindilira yamara, wakenera ‘kuluta na kuthereska mukati mwa ŵalwani ŵake.’ (Salimo 110:1, 2) Kweni kasi Yesu wakachitanga vichi kuchanya apo wakalindiliranga nyengo yakuti wazakawukire ŵalwani ŵake?

Pa Pentekoste mu 33 C.E., mpingo wa Ŵakhristu ukambika. Kuchanya, Yesu wakamba kuwusa panji kulongozga ŵasambiri ŵake ŵakuphakazgika na mzimu. (Ŵakolose 1:13) Wakalongozganga pa ntchito ya kupharazga kweniso kuŵawovwira kuti ŵanozgekere mulimo uwo ŵazamuŵa nawo kunthazi. Kasi ni mulimo wuli? Awo ŵagomezgeka m’paka nyifwa ŵazamuwuskika ndipo ŵazamuŵa mathemba pamoza na Yesu mu Ufumu.

Saulosi wakaŵa yumoza wa awo ŵazamuŵa mathemba munthazi. Munthu uyu wakamanyikwanga chomene na zina lake Lachiroma lakuti Paulosi. Iyo wakaŵa Muyuda uyo wakalimbikiranga chomene kusunga Dango la Chiuta. Kweni wakapuluskika chomene na ŵalongozgi ŵa chisopa, wakafika na pa kuzomerezga kuti Stefano wadinyike na malibwe. Nyengo yira, Saulosi “wakalutilira kofya ŵasambiri ŵa Fumu” ndipo wakanyamuka kuya ku Damaseko. Musofi Mukuru Kayafa, wakamupa mazaza kuti wakakake ŵasambiri ŵa Yesu na kwiza nawo ku Yerusalemu. (Milimo 7:58; 9:1) Kweni apo Saulosi wakaŵa mu nthowa, ungweru ukuru ukamuŵalira ndipo wakawa pasi.

Penepapo wakapulika mazgu, agho ghakati: “Saulosi, Saulosi, ukunitambuzgirachi?” Saulosi wakati: “Ndimwe njani, Fumu?” Wakati: “Ndine Yesu, uyo ukumutambuzga.”—Milimo 9:4, 5.

Yesu wakaphalira Saulosi kuti wakanjire mu Damaseko, wakalindilire kuti ŵakamuphalire chakuchita. Kweni ŵakachita kumukora pa woko pakuluta mu msumba pakuti maso ghake ghakafwa chifukwa cha ungweru wura. Mu mboniwoni yinyake, Yesu wakawonekera kwa Hananiya, yumoza wa ŵasambiri awo ŵakakhalanga mu Damaseko. Yesu wakaphalira Hananiya kuti walute ku Damaseko wakapenje Saulosi. Hananiya wakachita wofi, kweni Yesu wakamukhwimiska kuti: “Munthu uyu ntchiŵiya chane chakusoleka icho chiyeghenge zina lane ku mitundu kweniso ku mathemba na ŵana ŵa Israyeli.” Saulosi wakambaso kuwona, ndipo mwenemura mu Damaseko, “wakamba kupharazga mu masunagoge kuti Yesu ni Mwana wa Chiuta.”—Milimo 9:15, 20.

Pakovwirika na Yesu, Paulosi na ŵapharazgi ŵanyake ŵakalutilira na mulimo wa kupharazga uwo Yesu wakamba. Chiuta wakaŵatumbika pakuti ŵanthu ŵanandi ŵakapokeleranga uthenga wawo. Pakati pajumpha vyaka 25 kufuma apo Yesu wakamuwonekera pa nthowa ya ku Damaseko, Paulosi wakalemba kuti makani ghawemi ghapharazgika “mu chilengiwa chose kusi ku mtambo.”—Ŵakolose 1:23.

Pakati pajumpha vyaka, Yesu wakalongora mboniwoni zakupambanapambana mpositole wake wakutemweka Yohane. Mboniwoni izi zikusangika mu buku la Chivumbuzi. Kwizira mu mboniwoni izi, vikaŵa nga kuti Yohane wakhala na umoyo m’paka apo Yesu wakizira mu nkhongono ya Ufumu. (Yohane 21:22) ‘Mzimu utuŵa ukamutolera Yohane mu zuŵa la Fumu.” (Chivumbuzi 1:10) Kasi nyengo iyi ni nji?

Para tasanda makora uchimi wa mu Baibolo, tikuwona kuti “zuŵa la Fumu” likamba mu nyengo yithu yino mu 1914. Mu chaka ichi kukachitika nkhondo yikuru ya pa charu chose. Ndipo kufuma waka nyengo yira, charu chazura na nkhondo, masoka, njara, vindindindi, na vinthu vinyake viheni chomene. Ivi vikulongora kuti “chimanyikwiro” cha “kuŵapo” kwake na cha “umaliro” wa charu, icho Yesu wakaphalira ŵapositole ŵake chikufiskika. (Mateyu 24:3, 7, 8, 14) Sono makani ghawemi gha Ufumu ghakupharazgika pa charu chose chapasi.

Yohane wakalongosora ivyo ichi chikung’anamura, wakalemba kuti: “Sono chafika chiponosko na nkhongono na Ufumu vya Chiuta withu na mazaza gha Khristu wake, chifukwa uyo wakunena ŵabali ŵithu waponyeka pasi, uyo wakuŵanena muhanya na usiku panthazi pa Chiuta withu!” (Chivumbuzi 12:10) Nadi, Ufumu wa Chiuta, uwo Yesu wakapharazganga, sono uli kukhazikika kuchanya.

Iyi ni nkhani yiwemi ku ŵasambiri wose ŵa Yesu awo mbakugomezgeka. Ŵakwenera kusungilira mazgu ghakuti: “Pa chifukwa ichi, kondwani imwe machanya na imwe mukukhala mwenemumo! Soka ku charu chapasi na nyanja, chifukwa Dyabulosi wakhilira pasi kwa imwe, wali na ukali ukuru pakumanya kuti wali na nyengo yifupi.”—Chivumbuzi 12:12.

Ntheura, sono Yesu wakulindilira waka ku woko lamalyero la Awiske yayi. Iyo ni Themba, ndipo sonosono apa wazamuwuskapo ŵalwani ŵake wose. (Ŵahebere 10:12, 13) Kasi ni vinthu wuli vyakukondweska ivyo tizamusanga?