Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Yesu ni Nthowa, Unenesko, na Umoyo

 MUTU 121

“Khwimani Mtima, Ine Nathereska Charu”

“Khwimani Mtima, Ine Nathereska Charu”

YOHANE 16:1-33

  • PAKAKHALA PACHOKO WAKA KUTI ŴASAMBIRI ŴALEKE KUMUWONA YESU

  • CHITIMA ICHO ŴAPOSITOLE ŴAKAŴA NACHO CHIKAZGOKA CHIMWEMWE

Yesu na ŵapositole ŵake ŵakaŵa pafupi kufumamo mu chipinda chamuchanya umo ŵakachitira Paska. Wati waŵachenjezga, Yesu wakayowoyaso kuti: “Namuphalirani vinthu ivi kuti muleke kukhuŵara.” Chifukwa wuli wakachita makora kuŵachenjezga? Iyo wakati: “Ŵanthu ŵazamumusezgani mu sunagoge. Nakuti ora likwiza apo waliyose uyo wakukoma imwe wazamughanaghana kuti wakuchitira Chiuta uteŵeti wakupatulika.”—Yohane 16:1, 2.

Ŵasambiri ŵakwenera kuti ŵakasuzgika na mazgu agha. Nangauli Yesu wakaŵaphalirapo kale kuti charu chizamuŵatinkha, kweni wakaŵaphalirapo yayi kuti ŵazamukomeka. Chifukwa wuli? Yesu wakati: “Vinthu ivi nkhamuphalirani chara pakwamba chifukwa nkhaŵa namwe.” (Yohane 16:4) Kweni panyengo iyi wakaŵaphalira pambere wandafumepo. Ivi vikawovwira kuti ŵaleke kukhuŵara para vyaŵachitikira.

Yesu wakalutizga kuti: “Sono nkhuluta kwa Uyo wakanituma, ndipouli, palije yumoza wa imwe wakunifumba kuti, ‘Mukuya nkhu?’” Pakwamba, apo wakaŵaphaliranga kuti wakufumapo, iwo ŵakamufumba uko wakuluta. (Yohane 13:36; 14:5; 16:5) Kweni pa nyengo iyi, apo vikaŵa pa mutu wawo ŵakachita wofi na ivyo Yesu wakaŵaphalira kuti ŵazamusuzgika. Ntheura ŵakatondeka kufumba vinandi kuti ŵamanye viwemi ivyo Yesu wamusanga kweniso ivyo vizamuchitikira awo ŵakusopa Chiuta mwaunenesko. Yesu wakati: “Chifukwa chakuti namuphalirani vinthu ivi chitima chazura mu mitima yinu.”—Yohane 16:6.

Pamasinda Yesu wakalongosora kuti: “Nkhuluta kuti imwe musange chandulo. Pakuti usange nindalute, movwiri wizenge chara kwa imwe. Kweni usange naluta, nizamumutuma kwa imwe.” (Yohane 16:7) Ŵasambiri ŵa Yesu ŵakatenge ŵapokerenge yayi mzimu utuŵa Yesu walekenge kufwa na kuluta kuchanya.

Mzimu utuŵa ‘uzamupeleka ukaboni wakukhorweska ku charu pakuyowoya za kwananga, urunji, kweniso cheruzgo.’ (Yohane 16:8) Nadi, charu chizamuvumbukwa chifukwa chikatondeka kulongora chipulikano mwa Mwana wa Chiuta. Pakuti Yesu wakawuskika na kuluta kuchanya, mbukaboni wakukhorweska wakuti ni murunji na kulongora kuti Satana “fumu ya charu chino” wakwenera kweruzgika.—Yohane 16:11.

Yesu wakayowoyaso kuti: “Nichali na vinthu vinandi vyakuti nimuphalirani, kweni mungavipulikiska sono chara.” Kweni wati waŵatumira mzimu utuŵa, ukawovwira kuti ŵapulikiske “unenesko wose” na kuchita vinthu mwakuyana na unenesko.—Yohane 16:12, 13.

Ŵapositole ŵakazizwa na ivyo Yesu wakayowoya. Iyo wakati: “Mu kanyengo kachoko waka muniwonengeso chara, ndipo mu kanyengo kachoko waka muzamuniwona.” Ŵakamba kufumbana ivyo Yesu wakang’anamuranga. Yesu wakamanya kuti ŵakukhumba kuti walongosore icho wakang’anamuranga. Ntheura iyo wakati: “Nadi nkhumuphalirani kuti, imwe mulirenge na kutengera, kweni charu chisekelerenge. Muŵenge na chitima, kweni chitima chinu chizamuzgoka chimwemwe.” (Yohane 16:16, 20) Apo ŵakamukoma Yesu, mise yakulondezgapo ŵalongozgi ŵakakondwa, kweni ŵasambiri ŵakaŵa na chitima. Pamasinda, chitima icho ŵakaŵa nacho chikazgoka chimwemwe apo Yesu wakawuka. Ndipo ŵakalutilira kuŵa na chimwemwe apo Yesu wakaŵapungulira mzimu utuŵa wa Chiuta.

Yesu wakayaniska chitima icho ŵapositole ŵakaŵa nacho na vyakuŵinya vya mwanakazi wa nthumbo. Wakati: “Para mwanakazi wakubaba, wakuŵa na chitima, chifukwa ora lake liza. Kweni para wababa mwana, wakukumbukaso suzgo chara chifukwa wakukondwa kuti munthu wababika mu charu.” Yesu wakaŵakhozga ŵapositole ŵake ndipo wakati: “Ntheura imwe namwe, sono muli na chitima. Kweni nizamumuwonaniso ndipo mitima yinu yizamusekelera. Palije uyo wazamupoka chimwemwe chinu.”—Yohane 16:21, 22.

Pa nyengo yira ŵapositole ŵakaŵa kuti ŵandambe kulomba kwizira mu zina la Yesu. Ntheura Yesu wakati: “Mu zuŵa ilo, muzamulomba [Ŵadada] mu zina lane.” Chifukwa wuli ŵakwenera kulomba mu zina la Yesu? Kasi chikung’anamura kuti Ŵawiske ŵakuchedwa kuzgora? Yayi. Yesu wakati: “Adada ŵakumutemwani, pakuti imwe mukanitemwa ine . . . nga mwimiliri wa Chiuta.”—Yohane 16:26, 27.

Mazgu ghakukhozga agho Yesu wakayowoya ghakwenera kuti ghakaŵawovwira chomene ŵapositole kuti ŵaŵe na chikanga. Iwo ŵakati: “Na ichi tikugomezga kuti muli kufuma kwa Chiuta.” Kweni pakajumpha nyengo yitali yayi ndipo chipulikano chawo chikayezgeka. Yesu wakati: “Wonani ora likwiza, ndipo liza nadi, apo mumbininikenge waliyose kuluta ku nyumba yake ndipo munisidenge nekha.” Kweni wakaŵasimikizgira kuti: “Namuphalirani vinthu ivi kuti kwizira mwa ine muŵe na mtende. Mu charu musanganenge na masuzgo, kweni khwimani mtima. Ine nathereska charu.” (Yohane 16:30-33) Nadi, Yesu wakaŵaleka yayi. Wakamanyanga kuti nawo ŵangatonda charu nga ndiyo para ŵakuchita khumbo la Chiuta mwakugomezgeka nangauli ŵangayezgeka na Satana kweniso charu ichi.