Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

 MUTU 134

Dindi Likaŵa Mwazi Chifukwa Yesu Wakawuka!

Dindi Likaŵa Mwazi Chifukwa Yesu Wakawuka!

MATEYU 28:3-15 MARIKO 16:5-8 LUKA 24:4-12 YOHANE 20:2-18

  • YESU WAWUSKIKA

  • IVYO ŴANTHU ŴAKASANGA KU DINDI LA YESU

  • WAKAWONEKERA KU ŴANAKAZI ŴAKUPAMBANAPAMBANA

Ŵanakazi ŵakatenthema chomene ŵakati ŵawona kuti dindi lili mwazi! Mariya Magadala wakachimbilira kwa “Simoni Petrosi na kwa msambiri munyake uyo Yesu wakamutemwanga.” Msambiri uyu wakaŵa mpositole Yohane. (Yohane 20:2) Kweni ku dindi kura, ŵanakazi ŵanyake ŵakawona mungelo. Mukati mu dindi ŵakawonamo mungelo munyake uyo ‘wakavwara munjilira utuŵa.’—Mariko 16:5.

Mungelo munyake wakaŵaphalira kuti: “Mungopanga chara, chifukwa nkhumanya kuti mukupenja Yesu uyo wakapayikika pa khuni. Wali muno yayi, pakuti wawuskika, nga umo wakayowoyera. Zaninge muwone malo agho wakagonapo. Ndipo lutani luŵiro mukaphalire ŵasambiri ŵake kuti wawuskika ku ŵakufwa, pakuti wonani! wadangira munthazi mwinu wakuya ku Galileya.” (Mateyu 28:5-7) Ntheura uku ‘ŵakutenthema na kuzizwa,’ ŵanakazi ŵara ŵakachimbira kuti ŵakaphare ku ŵasambiri.—Mariko 16:8.

Mariya wakati wafika wakasanga Petrosi na Yohane. Uku wali ŵeŵefuŵeŵefu, wakati: “Fumu ŵayiwuskamo mu dindi, ndipo tikumanya chara uko ŵayiŵika.” (Yohane 20:2) Nyengo yeneyiyo, Petrosi na Yohane ŵakachimbilira ku dindi. Yohane wakaŵa waluŵiro chomene mwakuti ndiyo wakaŵa wakwamba kufika ku dindi. Wakalingizga mu dindi, wakawona waka salu izo ŵakavungilizga chitanda. Kweni wakanjira yayi.

Petrosi wakati wiza, wakafikira waka kunjira mu dindi. Wakawona salu izo ŵakavungira mutu wa Yesu. Yohane nayo wakanjira, ndipo wakagomezga ivyo Mariya wakayowoya. Nangauli Yesu wakaŵaphalirapo kale, wose ŵaŵiri ŵakapulikiska yayi kuti wawuka nadi. (Mateyu 16:21) Uku ŵachali kuzizikika, ŵakanyamuka kuwelera ku nyumba. Kweni Mariya, uyo pa nyengo iyi wakizaso ku dindi, wakakhala penepara.

Ŵanakazi ŵanyake ŵakaŵa mu nthowa kuti ŵakaphalire ŵasambiri kuti Yesu wawuskika. Apo ŵakachimbiranga, Yesu wakakumana nawo ndipo wakati: “Monire!” Ŵakajikama pafupi na malundi ghake na “kumusindamira.” Yesu wakati kwa iwo: “Kopa chara! Lutani mukaphalire ŵabali ŵane kuti ŵalute ku Galileya, ndipo kwenekura ndiko ŵamuniwona.”—Mateyu 28:9, 10.

Kukwambilira, apo chindindindi chikachitikanga kweniso ŵangelo ŵakati ŵawoneka, ŵasilikari awo ŵakalindanga dindi “ŵakanjenjema, ndipo ŵakaŵa nga mbanthu ŵakufwa.” Mahara ghakati ghizamo, ŵakanjira mu msumba na “kuphalira ŵalara ŵa ŵasembe vinthu vyose ivyo vyachitika.” Penepapo ŵasembe ŵakadumbiskana na ŵalara ŵa Ŵayuda. Ŵakakolerana kuti ŵahonge ŵasilikari mwakuti nkhani iyi yileke kumanyikwa. Ŵakaphalira ŵasilikari kuti ŵatenge: “Ŵasambiri ŵake ŵakiza na usiku na kumwiba apo ise tikaŵa mu tulo.”—Mateyu 28:4, 11, 13.

Para ŵasilikari ŵa Ŵaroma ŵasangika kuti ŵakugona pa ntchito ŵakaŵakomanga. Ntheura ŵasembe ŵakalayizga kuti: “Usange kazembe wapulika, [kuti mwagonanga tulo] tizamumulongosolera nkhani iyi, ndipo imwe mungenjerwanga na pachoko chara.” (Mateyu 28:14) Ŵasilikari ŵakapoka vimbundi na kuchita ivyo ŵasembe ŵakaŵaphalira. Ntheura nkhani yautesi yakuti thupi la Yesu likachita kwibika yikathandazgika chomene pakati pa Ŵayuda.

Mariya Magadala wakaŵa penepara pa dindi, wakaliranga. Wakati wakotama kuti walaŵiske mukati, wakawonamo ŵangelo ŵaŵiri ŵavwara vituŵa. Yumoza wakakhala ku mutu apo thupi la Yesu likagona ndipo munyake wakakhala ku malundi. Ŵangelo ŵakafumba Mariya kuti: “Wamwanakazi, ukulirachi?” Mariya wakati: “Fumu yane ŵayiwuskamo ndipo nkhumanya chara uko ŵayiŵika.” Mariya wakati wang’anamuka, wakawona munthu munyake. Munthu uyu wakamufumbaso fumbo ilo ŵangelo ŵara ŵakamufumba, wakati: “Kasi ukupenja njani?” Mariya wakaghanaghananga kuti ni mweneko wa munda, ntheura wakati: “Dada, usange mwamuwuskamo, niphalirani uko mwamuŵika, ndipo ine namumutora.”—Yohane 20:13-15.

Mariya wakamanya yayi kuti wakuyowoya na Yesu uyo wawuskika. Kweni munthu yura wakati wamuchema kuti “Mariya!” ndipo wakamanya kuti ni Yesu. Wakamanya kuti ni Yesu chifukwa wakayowoya nayo nga umo wakayowoyeranga nayo nyengo zose. Mariya wakachemerezga mwakukondwa, wakati “Raboni!” (ndiko kuti “Msambizgi!”) Wakamuvumbatira Yesu, pakuti wakawonanga nga kuti wali pafupi kukwelera kuchanya. Ntheura Yesu wakati kwa iyo: “Leka kudemelera kwa ine. Pakuti nichali nindakwere kwa Adada. Kweni luta kwa ŵabali ŵane ndipo ukati kwa iwo, ‘Nkhukwelera kwa Adada na Awiskemwe ndiposo kwa Chiuta wane na Chiuta winu.’”—Yohane 20:16, 17.

Ntheura Mariya wakachimbilira uko ŵapositole na ŵasambiri ŵanyake ŵakawungana. Wakaŵaphalira kuti: “Nayiwona Fumu!” Wakasazgirapo pa ivyo ŵanakazi ŵanyake ŵakaŵaphalira kale. (Yohane 20:18) Kweni “mazgu agha ghakawoneka ghawaka ku ŵasambiri.”—Luka 24:11.