Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Yesu ni Nthowa, Unenesko, na Umoyo

 MUTU 118

Ŵakapindananga pa Nkhani ya Uyo Ni Mukuru

Ŵakapindananga pa Nkhani ya Uyo Ni Mukuru

MATEYU 26:31-35 MARIKO 14:27-31 LUKA 22:24-38 YOHANE 13:31-38

  • YESU WAKAPELEKA ULONGOZGI PA NKHANI YA MAUDINDO

  • YESU WAKAYOWOYERATHU KUTI PETROSI WAMUKANENGE

  • ŴASAMBIRI ŴA YESU ŴAKUMANYIKWA NA CHITEMWA

Apo Yesu wakaŵa na ŵapositole ŵake pa usiku wake waumaliro, wakageziska malundi gha ŵasambiri. Apa wakaŵasambizganga kujiyuyura. Chifukwa wuli mphake kuti Yesu wakachita nthena? Chifukwa ntchakuti ŵapositole ŵakaŵa na suzgo. Nangauli ŵakaŵa ŵakujipeleka pa kusopa Chiuta, kweni mtima wawo ukaŵa pakuti ni njani mukuru pakati pawo. (Mariko 9:33, 34; 10:35-37) Usiku wenewura suzgo ili likawukaso.

Ŵapositole “ŵakamba kupindana chomene pa nkhani ya uyo ni mukuru pakati pawo.” (Luka 22:24) Yesu chitima chikwenera kuti chikamukora wakati wawona kuti ŵakupindanaso. Kasi wakachita wuli?

M’malo mwa kuŵakalipira ŵapositole chifukwa cha nkharo yawo, Yesu wakadumba nawo makora. Wakati: “Mathemba gha mitundu ghakuchita ufumu pa ŵanthu ŵawo, ndipo awo ŵali na mazaza pa iwo ŵakuchemeka Ŵachileraŵalanda. Kweni imwe mukwenera kuŵa nthena chara. . . . Pakuti mukuru ni nju, uyo wakurya pa thebulu panji uyo wakuteŵetera?” Kufuma apo, Yesu wakaŵakumbuska umo iyo wakachitiranga pamaso pawo, wakati: “Kweni ine nili pakati pinu nga ni uyo wakuteŵetera.”—Luka 22:25-27.

Nangauli ŵapositole ŵakaŵa ŵakutondeka mu vinyake, kweni ŵakamuleka yayi Yesu mu masuzgo ghanandi. Ntheura Yesu wakati: “Nkhuchita namwe phangano, nga umo Adada ŵachitira phangano na ine la ufumu.” (Luka 22:29) Ŵanthu aŵa ŵakalondezganga Yesu mwakugomezgeka. Yesu wakachita nawo phangano, kuŵasimikizgira kuti ŵazamuŵa mu Ufumu ndipo ŵazamwendeskera lumoza vinthu.

Nangauli ŵapositole ŵakaŵa na chigomezgo chiwemi ichi, kweni ŵakaŵa kuti ŵachali pa charu chapasi kweniso ŵambura kufikapo. Ntheura Yesu wakaŵaphalira kuti: “Satana wakukhumba mose imwe kuti wamupetani nga ni tirigu.” (Luka 22:31) Wakachenjezgaso kuti: “Mose mukhuŵarenge chifukwa cha ivyo vinichitikirenge usiku uno, pakuti kuli kulembeka kuti: ‘Nizamutimba muliska, ndipo mskambo wa mberere uzamumbininika.’”—Mateyu 26:31; Zekariya 13:7.

Petrosi wakajithemba, wakati: “Nanga ŵanyake wose ŵangakhuŵara chifukwa cha ivyo vimuchitikiraninge, ine nikhuŵarenge chara napachoko!” (Mateyu 26:33) Yesu wakaphalira Petrosi kuti wamukanenge pambere tambala wandalire kaŵiri usiku wenewuwo. Kweniso Yesu wakati: “Nakuŵeyelelera kwa Chiuta kuti chipulikano chako chileke kulopwa. Ndipo iwe, para wawelera, uzakakhozge ŵabali ŵako.” (Luka 22:32) Kweni Petrosi wakakana nipera, wakati: “Nanga kungaŵa kuti nifwenge namwe lumoza, nimukananinge chara napachoko.” (Mateyu 26:35) Ŵapositole ŵanyake wose nawo ŵakayowoya mwakuyana waka.

Yesu wakaphalira ŵasambiri ŵake kuti: “Nichali namwe kanyengo kachoko waka. Muzamunipenja, ndipo nga umo nkhayowoyera ku Ŵayuda kuti, ‘Uko nkhuluta imwe mungizako chara,’ nkhuyowoyaso kwa imwe sono.” Wakasazgirapo kuti: “Nkhumupani dango liphya, lakuti mutemwanenge, nga umo ine namutemwerani, ndimo namwe mutemweranenge. Usange mukutemwana, wose ŵamanyenge kuti ndimwe ŵasambiri ŵane.”—Yohane 13:33-35.

Petrosi wati wapulika kuti Yesu ŵaŵenge nawo kanyengo kachoko waka, wakafumba kuti: “Fumu, kasi mukuluta nkhu?” Yesu wakazgora kuti: “Uko nkhuluta unganilondezga sono yayi, kweni uzamunilondezga munthazi.” Petrosi wakazizwa, ndipo wakati: “Fumu, chifukwa wuli ningamulondezgani sono yayi? Nipelekenge umoyo wane chifukwa cha imwe.”—Yohane 13:36, 37.

Sono Yesu wakaŵakumbuska ivyo wakaŵaphalira apo wakatuma ŵapositole kukapharazga ku Galileya kuti ŵaleke kunyamura ndalama panji thumba la chakurya. (Mateyu 10:5, 9, 10) Wakaŵafumba kuti: “Kasi mukasoŵerwa kanthu?” Iwo ŵakazgora kuti: “Yayi!” Kweni kasi sono ŵakeneranga kuchita wuli? Yesu wakaŵaphalira kuti: “Uyo wali na kachikwama ka ndalama wayeghe, kweniso thumba la vyakurya, ndipo uyo walije lupanga waguliske laya lake lakuwaro na kugura lupanga. Pakuti nkhumuphalirani kuti icho chili kulembeka chikwenera kufiskika pa ine, chakuti, ‘Ndipo wakapendekera pamoza na ŵakuswa malango.’ Chifukwa vya ine ivyo vili kulembeka vikufiskika.”—Luka 22:35-37.

Yesu wakayowoyanga ivyo vikaŵa pafupi kuchitika apo ŵanthu ŵakamukhoma pa khuni pamoza na ŵaheni panji vigeŵenga. Pamasinda ŵalondezgi ŵake ŵazamutambuzgika. Ŵasambiri ŵakawona nga kuti mbakunozgeka, ndipo ŵakati: “Fumu, wonani, pano pali malupanga ghaŵiri.” Wakati kwa iwo: “Ngakukwana.” (Luka 22:38) Pakuti ŵakaŵa na malupanga ghaŵiri, Yesu wakasangirapo mwaŵi wa kuŵasambizgira sambiro linyake lakuzirwa.