Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Yesu ni Nthowa, Unenesko, na Umoyo

 MUTU 108

Yesu Wakatonda Awo Ŵakakhumbanga Kumusanga Vifukwa

Yesu Wakatonda Awo Ŵakakhumbanga Kumusanga Vifukwa

MATEYU 22:15-40 MARIKO 12:13-34 LUKA 20:20-40

  • VYA KESARE KWA KESARE

  • KASI NTHENGWA YIZAMUŴAKO PA CHIWUKA?

  • MALANGO GHAKURU CHOMENE

Ŵalwani ŵa Yesu ŵakakwiya chomene. Yesu wakayowoya ntharika izo zikavumbura kuti mbanthu ŵaheni. Sono Ŵafarisi ŵakapangana kuti ŵamuthye mwakuti ŵamusange vifukwa. Ŵakakhumbanga kuti wayowoye chinthu chinyake chiheni mwakuti ŵakamupeleke kwa kazembe wa Ŵaroma. Ŵakapeleka ndalama ku ŵasambiri ŵawo ŵanyake na kuŵatuma kuti ŵakayezge Yesu.—Luka 6:7.

Ŵanthu ŵara ŵakati ŵafika kwa Yesu, ŵakati: “Msambizgi, tikumanya kuti mukuyowoya na kusambizga makora ndipo mukutemwera chara, kweni mukusambizga nthowa ya Chiuta mu unenesko: Kasi ntchakuzomerezgeka kwa ise kupeleka msonkho kwa Kesare panji yayi?” (Luka 20:21, 22) Yesu wakapusikika yayi na malumbo ghawo, chifukwa wakamanya kuti mbapusikizgi na ŵaryarya. Wakawona kuti usange wangayowoya kuti, ‘Ntchakwenelera yayi kupeleka msonkho uwu,’ mbwenu ŵatenge wakuwukira boma la Ŵaroma. Kweni usange watenge, ‘Mupelekenge msonkho uwu,’ mbwenu ŵanthu ŵamukwiyirenge na kumuwukira chifukwa ŵakatinkhanga kuŵa pasi pa Ŵaroma. Kasi Yesu wakazgora wuli?

Yesu wakati: “Chifukwa wuli mukuniyezga, ŵapusikizgi imwe? Nilongorani ndalama ya msonkho.” Ŵakamutolera dinari. Ndipo wakati kwa iwo: “Kasi chithuzi ichi na zina ili ni vya njani?” Ŵakati: “Vya Kesare.” Penepapo Yesu wakaŵaphalira kuti: “Ipo pelekani vinthu vya Kesare kwa Kesare, ndipo vya Chiuta kwa Chiuta.”—Mateyu 22:18-21.

Ŵanthu ŵara ŵakazizwa na mazgu gha Yesu. Ŵakasoŵa chakuyowoya, mbwenu ŵakafumapo waka. Kweni kukaŵa kuchali muhanya, ndipo viyezgo navyo vikamalira papo yayi. Ŵafarisi ŵakati ŵatondeka kumusanga vifukwa, ŵalongozgi ŵa gulu linyake ŵakiza kwa Yesu.

Ŵalongozgi aŵa ŵakaŵa Ŵasaduki. Ŵanthu aŵa ŵakatenge chiwuka kulije. Ntheura ŵakiza na fumbo pa nkhani ya chiwuka na nthengwa yakuharana. Ŵakafumba kuti: “Msambizgi, Mozesi wakati: ‘Usange munthu wafwa kwambura kuŵa na ŵana, mubali wake watore muwoli wake ndipo wamuwuskire mphapu mubali wake yura.’ Sono pakaŵa ŵana ŵanalume 7 ŵa nyumba yimoza. Wakwamba wakatora ndipo wakafwa kwambura mwana, muwoli wake wakahalika na mubali wake. Ndimo vikaŵiraso na wachiŵiri na wachitatu, m’paka wose 7 ŵakamara. Paumaliro mwanakazi nayo wakafwa. Ntheura, kasi pa chiwuka, wazamuŵa muwoli wa njani pa 7 aŵa? Pakuti wose ŵakamutorapo kuŵa muwoli wawo.”—Mateyu 22:24-28.

Ŵasaduki ŵakalondezganga chomene ivyo Mozesi wakalemba. Ntheura Yesu wakaŵazgora kuti: “Lekani mukupuvya, chifukwa Malemba mukughamanya chara nesi nkhongono ya Chiuta. Pakuti pa chiwuka, ŵanalume ŵakutora yayi nesi ŵanakazi kutengwa, kweni ŵali nga mbangelo kuchanya. Kweni pa nkhani ya chiwuka cha ŵakufwa, kasi mundaŵazge mu buku la Mozesi, nkhani yakuyowoya vya chivwati, apo Chiuta wakati kwa iyo: ‘Ine ndine Chiuta wa Abrahamu na Chiuta wa Yisake na Chiuta wa Yakhobe’? Iyo ni Chiuta wa ŵakufwa yayi, kweni wa ŵamoyo. Mukupuvya chomene.” (Mariko 12:24-27; Ekisodo 3:1-6) Mizinda yikazizikika na zgoro ili.

Yesu wakachetamiska Ŵafarisi na Ŵasaduki wuwo. Sono ŵalongozgi aŵa ŵakakolerana ndipo ŵakiza kuzakamuyezgaso. Mulembi munyake wakati: “Msambizgi, kasi dango likuru chomene mu Malango ni ndi?”—Mateyu 22:36.

Yesu wakati: “Lakwamba ni ili, ‘Pulika, iwe Israyeli, Yehova Chiuta withu ni Yehova yumoza. Utemwenge Yehova Chiuta wako na mtima wako wose na umoyo wako wose na maghanoghano ghako ghose na nkhongono zako zose.’ Lachiŵiri ni ili, ‘Utemwenge mzengezgani wako umo ukujitemwera wamwene.’ Palije malango ghanyake kuluska agha.”—Mariko 12:29-31.

Wakati wapulika zgoro, mulembi yura wakati: ‘Msambizgi, mwayowoya makora kuyana na unenesko, ‘Iyo Njumoza, ndipo kulije munyake padera pa iyo.’ Ndipo munthu wakwenera kumutemwa na mtima wake wose, maghanoghano ghake ghose, na nkhongono zake zose. Kweniso munthu wakwenera kutemwa mzengezgani wake nga umo wakujitemwera mweneko. Kuchita nthena nkhwakuzirwa chomene kuluska kupeleka sembe zakotcha zamsuma na sembe zinyake.’ Yesu wakati wamanya kuti mulembi yura wazgora mwamahara, wakati kwa iyo: “Uli kutali chara na Ufumu wa Chiuta.”—Mariko 12:32-34.

Yesu wakamara mazuŵa ghatatu (Nisani 9, 10, na 11) kusambizga mu tempile. Ŵanthu ŵanyake ŵakakondwanga kumupulikizga, nga umo wakachitira mulembi yura. Kweni ŵalongozgi ŵanyake ŵakakondwa yayi, nangauli pakaŵavya na yumoza uyo “wakaŵa na chikanga kumufumbaso.”