Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Yesu ni Nthowa, Unenesko, na Umoyo

 MUTU 133

Ŵakanozga Thupi la Yesu na Kulisunga

Ŵakanozga Thupi la Yesu na Kulisunga

MATEYU 27:57–28:2 MARIKO 15:42–16:4 LUKA 23:50–24:3 YOHANE 19:31–20:1

  • ŴAKAWUSKAPO THUPI LA YESU PA KHUNI

  • ŴAKANOZGA THUPI KUTI LISUNGIKE

  • ŴANAKAZI ŴAKASANGA DINDI NDAMWAZI

Yikaŵa nyengo yamise pa Chinkhondi, Nisani 14. Kukakhala pachoko kuti dazi linjire, kweniso kuti Nisani 15 yambe. Yesu wakaŵa kuti wafwa kale, kweni ŵankhungu ŵaŵiri ŵara ŵakaŵa ŵamoyo. Dango likatenge vitanda vileke “kukhala pa khuni usiku wose.” Kweni vikwenera kusungika “zuŵa leneliro.”—Dotoronome 21:22, 23.

Kweniso mise ya pa Chinkhondi yikachemekanga Kunozgekera, chifukwa ŵanthu ŵakanozganga vyakurya na kumalizga ntchito zinyake izo zikeneranga kuchitika pambere Sabata yindafike. Dazi likati lanjira, Sabata “likuru” likamba. (Yohane 19:31) Ili likaŵa sabata likuru chifukwa chakuti Nisani 15 likaŵa zuŵa lakwamba la Chiphikiro cha Vingwa Vyambura Nthukumusi cha mazuŵa 7. Ndipo nyengo zose zuŵa ili likaŵanga Sabata. (Levitiko 23:5, 6) Nyengo yira, zuŵa lakwamba ili likasangana na Sabata ya nyengo zose, zuŵa la 7.

Ntheura Ŵayuda ŵakapempha Pilato kuti wachitepo kanthu mwakuti Yesu na ŵankhungu ŵaŵiri ŵara ŵafwe luŵiro. Mu nthowa wuli? Ŵakakhumbanga kuti ŵaŵaphyore malundi. Para ŵaŵaphyora malundi, ŵanganyamuska yayi thupi lawo kuti ŵathute makora. Ŵasilikari ŵakiza na kuphyora malundi gha ŵankhungu ŵaŵiri ŵara. Kweni ŵakawona kuti Yesu wafwa kale, ntheura ŵakaphyora yayi malundi ghake. Apa lemba la Salimo 34:20 likafiskika, ilo likuti: “Wakusunga viwangwa vyake vyose. Palije na chimoza icho chaphyokapo.”

Msilikari munyake wakatora mkondo na kuvotora Yesu mu mbambo pakukhumba kusimikizga kuti wafwa nadi. “Nyengo yeneyiyo ndopa na maji vikafuma.” (Yohane 19:34) Apa lemba linyake likafiskika, ilo likuti: “Ŵazamulaŵiska kwa uyo ŵakamugwaza.”—Zekariya 12:10.

Yosefe wa ku Arimatiya, “munthu musambazi” kweniso wakumanyikwa wa mu Sanihedirini, nayo wakaŵapo apo Yesu wakakomekanga. (Mateyu 27:57) Yosefe wakulongosoreka kuti wakaŵa “munthu muwemi na murunji,” uyo “wakalindiliranga Ufumu wa Chiuta.” Nakuti pakuŵa “msambiri wa Yesu mwakubisirizga chifukwa cha kopa Ŵayuda,” wakakolerana navyo yayi ivyo khoti lira likadumura. (Luka 23:50; Mariko 15:43; Yohane 19:38) Yosefe wakakhwima mtima ndipo wakapempha Pilato kuti wamupe thupi la Yesu. Pilato wakachema mulara wa ŵasilikari, uyo wakasimikizga kuti Yesu wafwa. Kufuma apo, Pilato wakazomerezga Yosefe kutora thupi la Yesu.

Yosefe wakagura salu yiwemi ndipo wakawuskapo thupi la Yesu pa khuni. Wakavunga chitanda mu salu yiwemi kunozgekera kukalisunga. Nikodemo, “uyo wakakumanapo na Yesu usiku,” wakawovwira pakunozga thupi. (Yohane 19:39) Wakiza na mure wakusazga na aloyi wakukwana makilogiramu pafupifupi 33. Vyakununkhira ivi ŵakaviŵika mu salu izo ŵakavungilizgira chitanda cha Yesu, kuyana na kaluso ka Ŵayuda kakusungira ŵanthu.

Yosefe wakaŵa na dindi lambura kugwirapo ntchito ilo ŵakajoba pa jalawe ilo likaŵa pafupi. Mwenemura ndipo ŵakasunga thupi la Yesu. Kufuma apo, ŵakatora chilibwe chikuru na kujarapo. Ivi ŵakachita luŵiroluŵiro chifukwa Sabata yikaŵa pafupi kwamba. Mariya Magadala na Mariya nyina wa Yakobe Muchoko ŵakwenera kuti nawo ŵakawovwirapo pakunozga thupi la Yesu. Sono ŵakachimbilira ku nyumba “kuti ŵakanozge vyakununkhira na mafuta ghakununkhira” vyakunozgeraso thupi la Yesu para Sabata lajumpha.—Luka 23:56.

Zuŵa lakulondezgapo, pa Sabata, ŵalara ŵa ŵasembe na Ŵafarisi ŵakaluta kwa Pilato, ndipo ŵakati: “Dada, takumbuka kuti mupusikizgi yura apo wakaŵa wamoyo wakati, ‘Pamanyuma pa mazuŵa ghatatu, nizamuwuskika.’ Ntheura tumani ŵalinda kuti ŵavikilire dindi ili m’paka zuŵa lachitatu, mwakuti ŵasambiri ŵake ŵaleke kwiza na kumwiba na kuphalira ŵanthu kuti, ‘Wali kuwuskika ku ŵakufwa.’ Ndipo upusikizgi waumaliro uwu uŵenge uheni chomene kuluska wakwamba.” Pilato wakati kwa iwo: “Muli nawo ŵalinda. Lutani mukalivikilire nga umo mukumanyira.”—Mateyu 27:63-65.

Pa Sabata mulenjilenji, Mariya Magadala na Mariya nyina wa Yakobe, pamoza na ŵanakazi ŵanyake ŵakiza na vyakununkhira vyakunozgera thupi la Yesu ku dindi. Ŵakafumbana kuti: “Ni njani wamutiwuskirapo libwe pa mulyango wa dindi?” (Mariko 16:3) Kweni kukaŵa kuti kwachitika chindindindi. Mungelo wa Chiuta wakawuskapo libwe, ŵalinda pakaŵavya, ndipo mu dindi mukaŵavya kanthu.