Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

 CHIGAŴA 6

Yesu Wakamalizga Uteŵeti Wake

“Themba lako likwiza kwa iwe.”—Mateyu 21:5

Yesu Wakamalizga Uteŵeti Wake

MU CHIGAŴA ICHI

MUTU 101

Simoni Wakamuchemera ku Chakurya ku Betaniya

Mariya, mudumbu wa Lazaro, wakachita chinthu chinyake icho chikakwenyerezga ŵanji. Yesu wakamuvikilira.

MUTU 102

Themba Likanjira mu Yerusalemu pa Mwana wa Mbunda

Wakafiska uchimi uwo ukayowoyeka vyaka 500 kumasinda.

MUTU 103

Yesu Wakatozgaso Tempile

Bizinesi ya ŵamalonda mu Yerusalemu yikawonekanga yiwemi waka, kweni chifukwa wuli Yesu wakati mbankhungu?

MUTU 104

Kasi Ŵayuda Ŵakaŵa na Chipulikano Ŵakati Ŵapulika Mazgu gha Chiuta?

Kasi pali mphambano pakati pa kupulikana mwa Yesu na kuchita vinthu kuyana na chipulikano?

MUTU 105

Wakasambizga vya Chipulikano Kwizira mu Khuni la Mkuyu

Yesu wakasambizga kuti chipulikano ntchankhongono, wakalongosoraso icho Chiuta wakawukanira mtundu wa Israyeli.

MUTU 106

Ntharika Ziŵiri za Munda wa Mpheska

Manyani ng’anamuro la ntharika ya munthu uyo wakapempha ŵana ŵake kuti ŵakagwire ntchito ku munda wa mpheska na ya munthu uyo wakalekera munda wake ŵalimi ŵaheni.

MUTU 107

Themba Likachemera Ŵanthu ku Chiphikiro cha Nthengwa

Ntharika ya Yesu ukaŵa uchimi.

MUTU 108

Yesu Wakatonda Awo Ŵakakhumbanga Kumusanga Vifukwa

Pakwamba, Yesu wakachetamiska Ŵafarisi, kachiŵiri Ŵasaduki, ndipo paumaliro wakachetamiska ŵalwani ŵake wose.

MUTU 109

Wakasuska Ŵalongozgi ŵa Chisopa

Chifukwa wuli Yesu wakalondezga yayi ivyo ŵavisopa ŵakachitanga?

MUTU 110

Yesu Wakaŵa pa Tempile Kaumaliro

Yesu wakayowoya ivyo chokoro chikavu chikachita kuti wasambizge sambiro lakuzirwa.

MUTU 111

Ŵapositole Ŵakapempha Chimanyikwiro

Uchimi wake ukamba kufiskika mu nyengo ya ŵapositole. Kasi ukaŵa wakuti uzamufiskikaso chomene kunthazi?

MUTU 112

Ivyo Tikusambira ku Ntharika ya Ŵamwali

Kasi Yesu wakasambizga kuti hafu ya ŵasambiri ŵake ŵazamuŵa ŵakuchenjera ndipo hafu yinyake ŵazamuŵa ŵakupusa?

MUTU 113

Ivyo Tikusambira ku Ntharika ya Matalente

Ntharika ya Yesu yikulongosora mazgu ghake ghakuti: “Waliyose uyo wali navyo, wazamupika vinandi.”

MUTU 114

Khristu Wazamweruzga Mberere na Mbuzi

Pakuyowoya ntharika yinyake, Yesu wakalongosora chifukwa icho pazamuŵira cheruzgo chamuyirayira.

MUTU 115

Yesu Wakaŵa Pafupi Kuchita Paska Laumaliro

Chifukwa wuli ŵalongozgi ŵa chisopa ŵakakolerana kumupa Yudasi masiliva 30 kuti wendere mphiska Yesu?

MUTU 116

Wakaŵasambizga Kujiyuyura pa Paska Laumaliro

Ŵapositole ŵakazizwa kuwona Yesu wakuchita mulimo wa muzga.

MUTU 117

Mugonero wa Fumu

Yesu wakambiska chikumbusko kuti ŵalondezgi ŵake ŵachitenge chaka chilichose pa Nisani 14.

MUTU 118

Ŵakapindananga pa Nkhani ya Uyo Ni Mukuru

Ŵapositole ŵakaluwa ivyo Yesu wakaŵasambizga usiku wenewura.

MUTU 119

Yesu Ni Nthowa, Unenesko, na Umoyo

Yesu wakasambizga umo tingalombera kwa Chiuta.

MUTU 120

Kupambika Vipambi na Kuŵa Ŵabwezi ŵa Yesu

Kasi ŵasambiri ŵakeneranga kupambika wuli vipambi?

MUTU 121

“Khwimani Mtima, Ine Nathereska Charu”

Usange Yesu wakathereska charu, chifukwa wuli pera charu chikamukoma?

MUTU 122

Lurombo Lwaumaliro mu Chipinda Chamuchanya

Yesu wakalongosora kuti wakafiska chinthu chakuzirwa chomene padera pakuponoska ŵanthu.

MUTU 123

Wakalomba Apo Wakaŵa na Chitima Chikuru

Chifukwa wuli Yesu wakalomba kuti: “Sezganiko nkhombo iyi kwa ine”? Kasi wakagwenthanga mulimo wake wakuti wawombore ŵanandi?

MUTU 124

Khristu Ŵakamupeleka na Kumukaka

Yudasi wakamusanga Yesu nangauli ukaŵa usiku pakati.

MUTU 125

Wakatolekera kwa Anasi, Kufuma Apo kwa Kayafa

Pakweruzga mulandu wa Yesu pakaŵavya urunji.

MUTU 126

Petrosi Wakakana Yesu mu Nyumba ya Kayafa

Chifukwa wuli Petrosi munthu uyo wakaŵa na chipulikano wakakana Yesu?

MUTU 127

Wakeruzgika na Sanihedirini, Ndipo Ŵakaluta Nayo kwa Pilato

Ŵalongozgi ŵa chisopa ŵakavumbura chilato chawo cheneko.

MUTU 128

Pilato na Herode Ŵakati Yesu Walije Mulandu

Chifukwa wuli Pilato wakatumizga Yesu kuti Herode ndiyo wakamweruzge? Kasi Pilato wakaŵavya mazaza kweruzga mulandu wa Yesu?

MUTU 129

Pilato Wakati: “Wonani Munthu Uyu!”

Pilato nayo wakazomerezga kuti Yesu wakaŵa munthu bweka yayi.

MUTU 130

Ŵakamupeleka Yesu na Kumukoma

Chifukwa wuli Yesu wakaphalira ŵanakazi awo ŵakaliranga kuti ŵajililire ŵekha na ŵana ŵawo?

MUTU 131

Themba Lambura Mulandu Likasuzgika pa Khuni

Ivyo Yesu wakalayizga yumoza wa vigeŵenga ivyo vikakomeka pamoza na iyo.

MUTU 132

“Uyu Wakaŵa Nadi Mwana wa Chiuta”

Chisi icho chikachitika namuhanya, chindindindi, na chisalu icho chikakeruka vyose vikukhozgera fundo yimoza.

MUTU 133

Ŵakanozga Thupi la Yesu na Kulisunga

Chifukwa wuli ŵakakhumbikwira kusunga luŵiro thupi la Yesu pambere dazi lindajire?

MUTU 134

Dindi Likaŵa Mwazi Chifukwa Yesu Wakawuka!

Yesu wakati wawuka, wakadankha kuwoneka ku ŵasambiri ŵake ŵanakazi m’malo mwa ŵapositole.

MUTU 135

Yesu Wakati Wawuka Wakawonekera ku Ŵanandi

Kasi Yesu wakalongora wuli ŵasambiri ŵake kuti wawuka nadi?

MUTU 136

Mumphepete mwa Nyanja ya Galileya

Yesu wakakumbuska Petrosi katatu umo wangalongolera kuti wakumutemwa.

MUTU 137

Ŵanandi Ŵakamuwona Pambere Zuŵa la Pentekoste Lindafike

Wakati wawuka kweniso pambere wandakwere kuchanya, Yesu wakaŵaphalira ŵasambiri ŵake icho ŵazamupokera kweniso umo ŵakwenera kuchigwiliskira ntchito.

MUTU 138

Khristu ku Woko Lamalyero la Chiuta

Kasi Yesu wakachitanga vichi apo wakalindiliranga kuti walimbane na ŵalwani ŵake?

MUTU 139

Yesu Wakwiza na Paradiso na Kumalizga Mulimo Wake

Wachali na vinandi vyakuti wachite pambere wandapeleke Ufumu kwa Chiuta Awiske.