Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Yesu ni Nthowa, Unenesko, na Umoyo

 MUTU 11

Yohane Mubatizi Wakanozga Nthowa

Yohane Mubatizi Wakanozga Nthowa

MATEYU 3:1-12 MARIKO 1:1-8 LUKA 3:1-18 YOHANE 1:6-8, 15-28

  • YOHANE WAKAMBA KUPHARAZGA NA KUBATIZA ŴANTHU

  • ŴANANDI ŴAKABATIZIKA, KWENI WOSE YAYI

Pakajumpha vyaka 17 kufuma apo Yesu wakafumbanga ŵasambizgi pa tempile, apo wakaŵa na vyaka 12. Sono kukwambilira kwa chaka cha 29 C.E., ŵanthu ŵanandi ŵakayowoyanga vya Yohane. Pa nyengo yira, Yohane wakapharazganga mu vigaŵa vyose vya kumafumiro gha dazi kwa Mlonga wa Yorodani.

Yohane wakaŵa munthu wamazaza mu kawonekero na pakuyowoya. Chakuvwara chake chikaŵa cha weya wa ngamila, ndipo wakavwaranga lamba wachikumba mu chiwuno chake. Wakaryanga zombe na uchi wamuthengere. Kasi uthenga wake ukaŵa wakuti wuli? Wakatenge: “Ng’anamukani mtima, chifukwa Ufumu wakuchanya waneng’enera.”—Mateyu 3:2.

Ŵanthu awo ŵakizanga na kutegherezga uthenga wa Yohane ŵakakondwanga chomene. Ŵanandi ŵakamanya kuti ŵakwenera kung’anamuka mtima, ndiko kuti, kusintha nkharo zawo na kuleka vinthu viheni ivyo ŵakachitanga kale. Awo ŵakiza kwa iyo ŵakafuma ku “Yerusalemu na Yudeya yose na charu chose chakuzingilizga Yorodani.” (Mateyu 3:5) Ŵanandi awo ŵakiza kwa Yohane ŵakang’anamuka mtima. Wakaŵabatiza, kuŵabizga mu maji gha mu Yorodani. Chifukwa wuli?

Wakabatizanga ŵanthu kuŵa chimanyikwiro chakuti ŵang’anamuka mtima na kuleka zakwananga izo ŵakanangira Dango la Chiuta. (Milimo 19:4) Kweni ni wose yayi awo ŵakabatizika. Ŵafarisi na Ŵasaduki, ŵakati ŵiza kwa iyo, Yohane wakaŵachema kuti “mphapu za vipiri.” Wakaŵaphalira kuti: “Pambikani vipambi vyakulongora kuti mwang’anamuka mtima. Lekani kujipusika mu mitima yinu kuti, ‘Tili na dada withu Abrahamu.’ Pakuti nkhumuphalirani kuti Chiuta wangamuwuskira ŵana Abrahamu kufuma mu malibwe agha. Mbavi yili kale musi mu makuni. Khuni lililose lambura kupambika vipambi viwemi lidumulikenge na kuponyeka pa moto.”—Mateyu 3:7-10.

Pakuti ŵanthu ŵanandi ŵakayowoyanga vya Yohane, kweniso wakapharazganga uthenga wankhongono na kubatiza ŵanthu ŵanandi, ŵalongozgi ŵa chisopa ŵakamutumira ŵasembe na Ŵalevi. Ndipo ŵakamufumba kuti: “Kasi ndiwe njani?”

Yohane wakazgora kuti: “Ndine Khristu chara.”

Ŵakamufumbaso, ŵakati: “Ipo ndiwe njani? Kasi ndiwe Eliya?”

Wakati: “Ndine chara.”

Ŵakamufumbaso kuti: “Kasi ndiwe Ntchimi?” kung’anamura Ntchimi yikuru iyo Mozesi wakati yizenge.—Dotoronome 18:15, 18.

Yohane wakati: “Yayi.”

Ŵakakosera kumufumba, ŵakati: “Ndiwe njani? Tiphalira mwakuti tikaŵazgore awo ŵali kutituma. Kasi wamweneko ukuti ndiwe njani?” Yohane wakati: “Ndine lizgu la uyo wakuchemerezga mu mapopa kuti, ‘Nyoloskani nthowa ya Yehova,’ nga umo ntchimi Yesaya yikayowoyera.”—Yohane 1:19-23.

Ŵakati kwa iyo: “Chifukwa wuli pera ukubatiza, usange iwe ndiwe Khristu chara panji Eliya panji Ntchimi?” Yohane wakaŵazgora makora, wakati: “Ine nkhubatiza na maji. Pakati pinu pakwimilira munyake uyo mukumumanya chara.”—Yohane 1:25-27.

Enya, Yohane wakayowoya kuti iyo wakanozganga nthowa, kovwira ŵanthu kuti ŵasinthe mtima na kuzomera Mesiya uyo wazamuŵa Themba. Pakuyowoya vya Mesiya, Yohane wakati: “Uyo wakwiza pamanyuma pane ngwankhongono kuluska ine, ndipo ine nili wakwenelera chara kuvura vilyato vyake.” (Mateyu 3:11) Nakuti Yohane wakayowoyaso kuti: “Uyo wakwiza pamanyuma pane wakunijumpha, chifukwa iyo wakaŵako pambere ine nindaŵeko.”—Yohane 1:15.

Ntheura uthenga wa Yohane wakuti, “Ng’anamukani mtima, chifukwa Ufumu wakuchanya waneng’enera” ukaŵa wakwenelera nadi. (Mateyu 3:2) Ukawovwira ŵanthu kumanya kuti Yesu Khristu, Themba lakwimikika na Yehova, wali pafupi kwamba uteŵeti wake.