Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

 MUTU 3

Wakunozga Nthowa Wakababika

Wakunozga Nthowa Wakababika

LUKA 1:57-79

  • YOHANE MUBATIZI WAKABABIKA NA KUTHYIKA ZINA

  • ZEKARIYA WAKAYOWOYA IVYO YOHANE WAZAMUCHITA

Elizabeti wakakhala pachoko kuti wababe. Mubali wake Mariya wakakhala nayo myezi yitatu. Sono Mariya wakalayira na kuwelera kukwake ku Nazarete. Kukakhala myezi 6 kuti nayo waŵe na bonda.

Mariya wakati wawera, Elizabeti wakababa mwana. Ntchakukondweska chomene kuti Elizabeti wakababa kwambura suzgo nangauli wakaŵa muchekuru. Iyo na mwana wake ŵakaŵa makora waka. Ŵazengezgani na ŵabali ŵakakondwa pakuwona mwana wa Elizabeti.

Dango la Chiuta ku Ŵaisrayeli likatenge para mwana msepuka wababika, wakwenera kukotoleka pa zuŵa la 8 na kuthyika zina. (Levitiko 12:2, 3) Ŵanthu ŵanyake ŵakatenge mwana wapike zina la wiske Zekariya. Kweni Elizabeti wakakana wakati: “Yayi! kweni wachemekenge Yohane.” (Luka 1:60) Kumbukani kuti mungelo Gabriyeli wakayowoya kuti mwana uyu wathyike zina lakuti Yohane.

Ŵazengezgani na ŵabali ŵake ŵakakana, ŵakati: “Palije mubali wako uyo wakuchemeka na zina ili.” (Luka 1:61) Ŵakamufumba Zekariya uku ŵakuyowoya na mawoko kuti waŵaphalire zina la mwana. Zekariya wakapempha chakulembapo na kulemba kuti: “Zina lake ni Yohane.”—Luka 1:63.

Wakati mare waka kulemba, nyengo yeneyiyo Zekariya wakambaso kuyowoya. Panji mungakumbuka kuti wakaleka kuyowoya chifukwa chakuti wakagomezga yayi ivyo mungelo wakamuphalira vyakuti Elizabeti wazamubaba mwana msepuka. Zekariya wati wambaso kuyowoya, ŵazengezgani ŵake ŵakazizwa, ndipo ŵakafumbananga kuti: “Kasi mwana uyu wazamuŵa wuli?” (Luka 1:66) Pakuwona umo Yohane ŵakamupira zina, ŵazengezgani ŵakawona kuti ni woko la Chiuta ilo lalongozga.

Pakuzuzgika na mzimu utuŵa, Zekariya wakati: “Walumbike Yehova Chiuta wa Israyeli, chifukwa wazgokera ku ŵanthu ŵake na kuŵawombora. Watiwuskira sengwe la chiponosko mu nyumba ya Davide muteŵeti wake.” (Luka 1:68, 69) Pakuzunura “sengwe la chiponosko,” wakanenanga Fumu Yesu, uyo wakaŵa kuti wachali wandababike. Zekariya wakati kwizira mwa Yesu, tiŵenge na mwaŵi, ‘para Chiuta watithaska ku ŵalwani ŵithu, wakuti timuteŵeterenge kwambura wofi, mwakugomezgeka kweniso mwaurunji pa maso pake mazuŵa ghithu ghose.’—Luka 1:74, 75.

Zekariya wakayowoyerathu vya mwana wake kuti: “Kweni iwe wamwana, uchemekenge ntchimi ya Wapachanya Nkhanira, pakuti uzamudangira panthazi pa Yehova kunozga nthowa zake. Kumanyiska ŵanthu kuti Chiuta waŵagowokerenge zakwananga zawo na kuŵaponoska, pakuti ngwalusungu. Chifukwa cha lusungu ulu, tizamuwona ungweru kufuma kuchanya, uwo ukuŵala para kwacha. Uzamuŵalira awo ŵali mu chisi na mu mfwiri wa nyifwa, na kulongozga malundi ghithu mu nthowa ya mtende.” (Luka 1:76-79) Uchimi uwu ngwakukhozga nadi!

Pa nyengo iyi, Mariya wakafika kukwake ku Nazarete. Kweni wakaŵa kuti wandatengwe. Kasi chimuchitikirenge ntchivichi para ŵanthu ŵamanya kuti wali na nthumbo?