Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

 MUTU 2

Yesu Wakachindikika Pambere Wandababike

Yesu Wakachindikika Pambere Wandababike

LUKA 1:34-56

  • MARIYA WAKALUTA KWA ELIZABETI

Mungelo Gabriyeli wakaphalira Mariya kuti wababenge mwana zina lake Yesu. Wakati mwana uyu wazamuŵa Themba muyirayira. Ntheura Mariya wakafumba kuti: “Kasi ichi chichitikenge wuli apo nindagonanepo na mwanalume?”—Luka 1:34.

Gabriyeli wakazgora kuti: “Mzimu utuŵa wizenge pa iwe, ndipo nkhongono ya Wapachanya Nkhanira yikubenekelerenge. Ntheura uyo wababikenge wazamuchemeka mutuŵa, Mwana wa Chiuta.”—Luka 1:35.

Kuti Mariya wagomezge, Gabriyeli wakatiso: “Wona, mubali wako Elizabeti, uyo wakachemekanga chumba nayo wali na nthumbo ya mwana msepuka mu uchekuru wake, ndipo uwu ni mwezi wake wa 6. Chifukwa kwa Chiuta kulije mazgu agho ghangatondeka kuchitika.”—Luka 1:36, 37.

Mariya wakagomezga ivyo Gabriyeli wakayowoya. Mazgu agho wakayowoya pamanyuma ndigho ghakulongora kuti wakagomezga. Iyo wakati: “Wonani, muzgakazi wa Yehova! Vichitike kwa ine kuyana na mazgu ghinu.”—Luka 1:38.

Gabriyeli wati wafumapo, Mariya wakanozgekera kuluta kwa Elizabeti. Elizabeti wakakhalanga na mfumu wake Zekariya ku mapiri gha Yudeya, kufupi na Yerusalemu. Kufuma ku Nazarete kwawo kwa Mariya kukafika kwa Elizabeti, ukaŵa ulendo wa mazuŵa ghatatu panji ghanayi.

Pamanyuma Mariya wakafika ku nyumba ya Zekariya. Apo wakanjiranga mu nyumba, wakatawuzga mubali wake Elizabeti. Penepapo Elizabeti wakazura na mzimu utuŵa ndipo wakaphalira Mariya kuti: “Wakutumbikika ndiwe pakati pa ŵanakazi, ndipo chakutumbikika ntchipambi cha nthumbo yako! Ndine njani ine kuti mama wa Fumu yane wize kuzakanichezgera? Wona, nati napulika kutawuzga kwako, bonda wangubwalanthuka mwakukondwa mu nthumbo yane.”—Luka 1:42-44.

Mariya wakawonga Chiuta, wakati: “Umoyo wane ukuchindika Yehova. Mzimu wane ungaleka chara kuŵa na chimwemwe chikuru kwa Chiuta Mponoski wane, chifukwa walaŵiska kuyuyuka kwa muzgakazi wake. Wonani, kufuma sono kuya munthazi miwiro yose yinichemenge wakutumbikika. Pakuti Wankhongono wanichitira milimo yikuru.” Tingawona kuti m’malo mwa kujikuzga, Mariya wakachindika Chiuta chifukwa cha ivyo wakamuchitira. Iyo wakati: “Zina lake ndituŵa. Ndipo wakulongora lusungu lwake ku miwiro na miwiro ku awo ŵakumopa.”—Luka 1:46-50.

Wati wazura na mzimu utuŵa, Mariya wakalutilira kulumba Chiuta kuti: “Iyo wachita milimo yankhongono na woko lake. Wambininiska awo mbakujikuzga mu mitima yawo. Wakhizga pa vitengo ŵanthu ŵankhongono na kukwezga ŵapasi. Wakhutiska ŵanjara na vinthu viwemi ndipo ŵasambazi waŵawezga mawoko ghawaka. Wawovwira muteŵeti wake Israyeli, na kulongora lusungu lwake kwa Abrahamu na ku mphapu yake muyirayira, nga umo wakayowoyera ku ŵasekuru ŵithu.”—Luka 1:51-55.

Mariya wakakhala na Elizabeti myezi yitatu, panji kuti wamovwirenge apo wakaŵa pafupi kubaba. Ntchiwemi chomene kuti ŵanakazi aŵa ŵakaŵira lumoza panyengo iyi chifukwa wose ŵakaŵa na nthumbo mu nkhongono ya mzimu wa Chiuta.

Kweniso wonani kuti Yesu wakapika ntchindi nanga ni apo wakaŵa kuti wandababike. Elizabeti wakamuchema kuti “Fumu yane.” Kweniso Mariya wakati wafika, bonda ‘wakabwalanthuka mwakukondwa’ mu nthumbo ya Elizabeti. Ivi vikulongora kuti Yesu wakachindikika nadi. Kweni nga umo tiwonerenge, ŵanthu ŵanyake ŵakamuchindikanga yayi Mariya na mwana wake uyo wakaŵa kuti wandababike.