Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

 MUTU 5

Kasi Yesu Wakababikira Nkhu, Ndipo Wakababika Pawuli?

Kasi Yesu Wakababikira Nkhu, Ndipo Wakababika Pawuli?

LUKA 2:1-20

  • YESU WAKABABIKIRA KU BETELEHEMU

  • ŴALISKA ŴAKALUTA KUKAWONA BONDA YESU

Kesare Augusto, themba la Ufumu wa Ŵaroma, wakapeleka dango lakuti waliyose walembeke. Ntheura Yosefe na Mariya ŵakanyamuka kuya ku msumba uwo Yosefe wakababikira, ku Betelehemu, kumwera kwa Yerusalemu.

Mu Betelehemu mukaŵa ŵanthu ŵanandi awo ŵakiza kuzakalembeska. Malo ghakukhala kukaŵavya, ntheura Yosefe na Mariya ŵakasanga malo mu chiŵaya, umo mukakhalanga mbunda na viŵeto vinyake. Yesu wakababikira mu chiŵaya mwenemura. Mariya wakamuvunga na salu na kumugoneka mu chakulyeramo, umo ŵakaŵikanga chakurya cha viŵeto.

Chiuta ndiyo wakwenera kuti wakachitiska kuti Kesare Augusto waŵike dango ili la kulembeska. Chifukwa wuli? Chifukwa ichi chikawovwira kuti Yesu wababikire mu Betelehemu, chikaya cha sekuru wake Themba Davide. Malemba ghakayowoya kale kuti Mulongozgi uyo Chiuta wakalayizga wazamubabikira mu msumba uwu.—Mika 5:2.

Usiku wura ukaŵa wapadera chomene. Nyengo yira, ŵaliska ŵanyake ŵakaŵa ku thondo. Ndipo ungweru ukuru ukaŵaŵalira zingilizge. Ukaŵa uchindami wa Yehova! Mungelo wa Chiuta wakaphalira ŵaliska ŵara kuti: “Kopa chara. Wonani, nkhumuphalirani makani ghawemi gha chimwemwe chikuru icho ŵanthu wose ŵaŵenge nacho. Muhanya uno kwamubabikirani mponoski, uyo ni Khristu Fumu, mu msumba wa Davide. Ichi ntchimanyikwiro chinu: Mwamusanga bonda wavungilizgika salu ndipo wakugona mu chakulyeramo viŵeto.” Nyengo yeneyiyo, kukizaso ŵangelo ŵanyake, awo ŵakatenge: “Uchindami kwa Chiuta kuchanya nkhanira, ndipo pa charu chapasi paŵe mtende pakati pa ŵanthu awo wakukondwa nawo.”—Luka 2:10-14.

Ŵangelo ŵara ŵakati ŵaluta, ŵaliska ŵakayowoyeskana kuti: “Tiyeni tilute ku Betelehemu, tikawone icho chachitika, icho Yehova watimanyiska.” (Luka 2:15) Ŵakanyamuka luŵiro, ndipo ŵakamusanga bonda Yesu mu malo agho mungelo wakaŵaphalira. Ŵaliska ŵakati ŵalongosora ivyo mungelo wakaŵaphalira, ŵanthu wose awo ŵakapulika ŵakazizwa. Mariya wakasungilira mazgu agha na kughanaghanirapo mu mtima wake.

Mazuŵa ghano, ŵanthu ŵanandi ŵakugomezga kuti Yesu wakababika pa Disembala 25. Kweni ku Betelehemu, Disembala ukuŵa mwezi wa vula na kuzizima. Nyengo zinyake, kukuŵa chiwuvi chakukhoma. Ntheura, vingachitika yayi kuti ŵaliska ŵakhale na viŵeto ku thondo nyengo yanthena iyi. Kweniso ntchakukayikiska kuti themba la Ŵaroma lira liŵike dango lakuti ŵanthu ŵende ulendo wa mazuŵa ghanandi kukalembeska mu nyengo yakuzizima, apo ŵanthu ŵara ŵakakhumbanga nakale kumugalukira. Kweni vikulongora kuti Yesu wakababika cha mu Okutobala.