Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

 MUTU 1

Mauthenga Ghapadera Ghakufuma kwa Chiuta

Mauthenga Ghapadera Ghakufuma kwa Chiuta

LUKA 1:5-33

  • MUNGELO GABRIYELI WAKUPHALIRA ZEKARIYA KUTI KUZAMUBABIKA YOHANE MUBATIZI

  • GABRIYELI WAKUPHALIRA MARIYA KUTI WABABENGE YESU

Mu Baibolo muli uthenga wakufuma kwa Chiuta. Adada ŵithu ŵakuchanya ŵali kutipa Baibolo kuti litisambizgenge. Kweni tiyeni tiwonepo mauthenga ghaŵiri ghapadera agho mungelo munyake wakiza nagho vyaka vyakujumpha 2,000 kumasinda. Mauthenga agha ghakiza na mungelo Gabriyeli, uyo “wakwimilira pamaso pa Chiuta.” (Luka 1:19) Kasi vinthu vikaŵa wuli apo mungelo uyu wakizanga na mauthenga ghakuzirwa agha?

Mungelo Gabriyeli wakiza na mauthenga agha mu chaka cha 3 B.C.E. Kasi uthenga wakwamba wakaluta nawo kwa njani? Wakaluta nawo kwa Zekariya wasembe wa Yehova. Zekariya na muwoli wake Elizabeti ŵakakhalanga ku mapiri gha Yudeya, kutali viŵi yayi na Yerusalemu. Iyo na muwoli wake ŵakaŵa ŵachekuru, ndipo ŵakaŵavya mwana. Yikaŵa nyengo yakuti Zekariya wachite mulimo wake wa usembe pa tempile la Chiuta ku Yerusalemu. Apo Zekariya wakaŵa mu tempile, mwamabuchi Gabriyeli wakawonekera pafupi na jotchero la vyakununkhira.

Ichi chikamuchitiska wofi Zekariya. Kweni mungelo wakamukhwimiska, wakati: “Kopa chara Zekariya, chifukwa Chiuta wapulika kuŵeya kwako. Muwoli wako Elizabeti wakubabirenge mwana msepuka, ndipo zina lake umuthyenge Yohane.” Gabriyeli wakatiso Yohane “wazamuŵa mukuru pamaso pa Yehova” ndipo ‘wazamunozgera Yehova ŵanthu ŵakunozgeka.’—Luka 1:13-17.

Zekariya wakagomezga yayi ivyo mungelo wakamuphalira. Chifukwa wuli? Chifukwa iyo na Elizabeti ŵakaŵa ŵachekuru chomene. Pa chifukwa ichi, Gabriyeli wakamuphalira kuti: “Uŵenge wambura kuyowoya m’paka pa zuŵa ilo vinthu ivi vizamuchitikira, chifukwa wagomezga chara mazgu ghane.”—Luka 1:20.

Pa nyengo iyi, ŵanthu awo ŵakaŵa kuwaro kwa tempile ŵakazizwanga waka kuwona kuti Zekariya wakufuma luŵiro yayi. Pamanyuma wakafuma, kweni wakayowoyanga yayi. Zekariya wakayowoyanga waka na mawoko. Ŵanthu ŵakamanya kuti wawona chinthu chinyake chamunthondwe mu tempile.

Zekariya wakati wamara milimo yake pa tempile, wakawelera ku nyumba. Nyengo yichoko waka yikati yajumphapo, Elizabeti wakaŵa na nthumbo. Apo Elizabeti wakalindiliranga kuti mwana wababike, wakawonekera yayi ku ŵanthu kwa myezi yinkhondi.

Gabriyeli wakizaso kachiŵiri. Kasi wakiza kwa njani? Wakiza kwa mwali wambura kutengwa zina lake Mariya. Mwali uyu wakakhalanga ku Nazarete, mu chigaŵa cha Galileya, kumpoto kwa Yerusalemu. Kasi mungelo uyu wakamuphalira vichi? Wakati: “Watumbikika na Chiuta.” Gabriyeli wakaphaliraso Mariya kuti: “Wona, uŵenge na nthumbo na kubaba mwana mwanalume. Zina lake umuthye Yesu.” Gabriyeli wakatiso: “Iyo wazamuŵa mukuru, wazamuchemeka Mwana wa Wapachanya Nkhanira. . . . Wazamuwusa nga ni Themba pa nyumba ya Yakhobe muyirayira, ndipo Ufumu wake uzamumara chara.”—Luka 1:30-33.

Gabriyeli wakawona kuti ni mwaŵi chomene kwiza na mauthenga ghaŵiri agha. Apo tisambirenge vya Yohane na Yesu, tipulikiskenge chifukwa icho mauthenga ghakufuma kuchanya agha ghaliri ghakuzirwa chomene.