Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

 CHIGAŴA 1

Ivyo Vikachitikanga M’paka Apo Yesu Wakambira Uteŵeti Wake

“Iyo wazamuŵa mukuru.”—Luka 1:21

Ivyo Vikachitikanga M’paka Apo Yesu Wakambira Uteŵeti Wake

MU CHIGAŴA ICHI

MUTU 1

Mauthenga Ghapadera Ghakufuma kwa Chiuta

Mungelo Gabriyeli wakiza na mauthenga agho ghakaŵa ghakusuzga kughagomezga.

MUTU 2

Yesu Wakachindikika Pambere Wandababike

Kasi Elizabeti pamoza na mwana wake uyo wandababike ŵakachindika wuli Yesu?

MUTU 3

Wakunozga Nthowa Wakababika

Zekariya wati wambaso kuyowoya, wakayowoya uchimi wakuzirwa.

MUTU 4

Mariya Wakaŵa na Nthumbo Kweni Wakaŵa Wandatengwe

Kasi Yosefe wakamugomezga Mariya apo wakamuphaliranga kuti wali na nthumbo chifukwa cha mzimu utuŵa?

MUTU 5

Kasi Yesu Wakababikira Nkhu, Ndipo Wakababika Pawuli?

Kasi tikumanya wuli kuti Yesu wakababika pa Disembala 25 yayi?

MUTU 6

Mwana Uyo Wakalayizgika

Apo Yosefe na Mariya ŵakiza na bonda Yesu ku tempile, Ŵaisrayeli ŵaŵiri ŵachekuru ŵakachima ivyo Yesu wazamuchita.

MUTU 7

Ŵakumanya vya Nyenyezi Ŵakaluta Kukawona Yesu

Chifukwa wuli nyenyezi iyo ŵakawona kumafumiro gha dazi yikadankha kuŵalongozgera kwa Herode, themba lankhaza, kufuma apo kwa Yesu?

MUTU 8

Ŵakachimbira Mulongozgi Wankhaza

Mauchimi ghatatu ghakuyowoya vya Mesiya ghakafiskika kuuyambiro wa umoyo wa Yesu.

MUTU 9

Wakakulira mu Nazarete

Kasi Yesu wakaŵa na ŵanung’una kweniso ŵadumbu ŵalinga?

MUTU 10

Yesu Pamoza na Mbumba Yakwake Ŵakaluta ku Yerusalemu

Yosefe na Mariya ŵakasuzgika kuwona kuti Yesu wakusangika yayi, kweni iyo wakazizwa kuti ŵakamanyanga yayi uko wangasangika.

MUTU 11

Yohane Mubatizi Wakanozga Nthowa

Ŵafarisi na Ŵasaduki ŵakati ŵiza kwa iyo, Yohane wakaŵasuska. Chifukwa wuli?